NOAS-lederen og Amir Payan (SV) tok Høyres statsborgertest.

Tips oss 2400

Slik blir du statsborger i dag:

§ 4. Erverv ved fødsel

Barn blir norsk statsborger ved fødselen dersom faren eller moren er norsk statsborger. Dør faren før barnet blir født, er det tilstrekkelig at faren var norsk statsborger da han døde.

Hittebarn som blir funnet i riket er norsk statsborger inntil annet legges til grunn.

§ 7. Hovedregel om erverv etter søknad

Enhver har etter søknad rett til norsk statsborgerskap dersom søkeren på vedtakstidspunktet

a) har dokumentert eller på annen måte klarlagt sin identitet, jf. fjerde ledd,
b) har fylt tolv år,
c) er og vil forbli bosatt i riket,
d) fyller vilkårene for bosettingstillatelse i utlendingsloven § 12,


e) har til sammen syv års opphold i riket i løpet av de siste ti årene, med oppholds- eller arbeidstillatelser av minst ett års varighet, opphold i en eller flere søknadsperioder medregnet i syvårsperioden, jf. femte ledd,

f) fyller kravet om norskopplæring fastsatt i § 8,

g) ikke er ilagt straff eller strafferettslig særreaksjon eller har utholdt karenstid, jf. § 9, og

h) fyller kravet om løsning fra annet statsborgerskap fastsatt i § 10.

Søkeren har ikke rett til norsk statsborgerskap etter første ledd dersom hensynet til rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn taler mot.

Uttømmende politiattest skal følge søknad om statsborgerskap. Politiattesten skal også vise forhold som søkeren er siktet eller tiltalt for.

Kongen kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om kravet til identifikasjon og om politiattest.

Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om beregning av oppholdstid etter reglene i dette kapitlet.

§ 8. Kravet om gjennomført norskopplæring

For søknader som fremmes etter 1. september 2008 er det et krav at søkere mellom 18 og 55 år har gjennomført 300 timer godkjent norskopplæring eller kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk. Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om kravet om gjennomført norskopplæring, herunder om unntak, og om kravet om tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk.
Rettskilder

§ 9. Betydningen av straffbare forhold

Den som er ilagt straff eller strafferettslig særreaksjon har ikke rett til norsk statsborgerskap før det er gått en viss tid (karenstid) fastsatt i forskrift gitt av Kongen. Karenstidens lengde skal avhenge av den ilagte reaksjonen.

Ved idømt frihetsstraff eller strafferettslig særreaksjon regnes karenstiden fra straffens eller reaksjonens opphør. Ved betinget fengselsstraff regnes karenstiden fra prøvetidens utløp. For øvrig regnes karenstiden fra tidspunktet for den straffbare handlingen.

Kilde: http://www.udiregelverk.no

(Dagbladet.no):
 • Du kan ta testen her.

Fra og med 2011 må alle nye statsborgere enten fullføre norskopplæring på 600 timer eller bestå en statsborgertest.


Forslaget fra regjeringen blir lagt ut på høring før sommeren.

- Jeg tror mange synes det vil være ålreit med en slik test. Statsborgerskap er en gjensidig forpliktelse mellom samfunnet og den enkelte. Alle med litt egeninnsats skal greie å ta testen. Det handler om å vise lojalitet til det samfunnet du lever i, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap) i arbeids- og inkluderings- departementet til Dagbladet.no

Høyre lager test
Dagbladet har invitert alle partienes innvandringspolitiske talspersoner på Stortinget til å komme med innspill til oppgaver i en statsborgertest. Bare Høyres Bent Høie var villig til å gi konkrete eksempler på han mener bør forventes av en ny statsborger.

- Det viktigste med testen er å skape en tilhørighet til Norge. Da blir det i realiteten en avslutning på en lang integreringstest. I det ligger det en forpliktelse fra staten om å forholde seg til dem ikke som nye landsmenn, men som nordmenn, sier Høie, som legger vekt på at de ønsker seg flere spørsmål innenfor hvert tema de har valgt ut. Testen er et eksempel på hva partiet ser for seg.

- Hvorfor har dere tatt med spørsmål om nordmenn og skigåing?

- Den idretten er helt sentral. Det var viktig for nordmenn å se Kong Olav lære og gå på ski. Da ble han norsk. Det er viktig å forstå hvorfor nordmenn er så opptatt av skigåing og hvorfor alle snakker om å gå, men likevel ikke gjør det, sier han og ler.

- Håpløst!
Dagbladet har fått generalsekretær Morten Tjessem i NOAS og SVs bystyrerepresentant Amir Payan fra Bergen, til å ta Høyres statsborgertest.

- He he. Det er noen spørsmål her som ikke er helt bra, sier Tjessem og ler av Høyres oljespørsmål. Begge to har fått hver sin test av Bent Høie og Dagbladet. Det tenkes.

- Nå er jeg bare nysgjerrig på hvilke feil jeg fikk, sier Tjessem etterpå.

NOAS-lederen fikk 17 av 19 riktige besvarte. Payan fikk 13 av 19.

- Dette er jo håpløst! Han er jo norsk og likevel har han feil, sier Payan etter opptellingen.

- Det bare beviser at integrasjon handler om noe helt annet. Jeg er irritert over mitt eget parti, som har gått med på noe slikt. Hva skal en slik test si noe om. Er jeg nå en god statsborger eller er jeg ikke?

- Motiverende
Tjessem er langt mer positiv.

- Det er vel greit. Jeg tolker ikke en slik statsborgertest som å gjøre det vanskeligere, men for å motivere til deltakelse og kunnskap, sier og legger til at en slik test best fungerer om det er et supplement til en obligatorisk norskopplæring.

- Hvis man deltar på språkkurs, trenger man ikke ta testen. Jeg tror det kan være lurt å motivere. Det finnes jo desverre kvinner som ikke får lov, fordi mennene vil at de skal være hjemme. Hvis en plikter å delta på norskopplæring, kan det være positiv, sier Tjessem.

Men Payan er ikke overbevist.

- Jeg er imot at en skal se på en slik test som motiverende.


Frp nekter å gi eksempler
Senterpartiet Ap og Frp er alle for, men ingen av dem ville overfor Dagbladet legge fram forslag til spørsmål en slik statsborgertest kan inneholde.

- Jeg ser ikke noe poeng i det. En slik test skal lages av eksperter på ulike områder innenfor språk, samfunn og historiefaget, sier Per Willy T. Amundsen til Dagbladet.no

Innvandringspolitisk talskvinne i Senterpartiet, Anna Ceselie Brustad Moe, ramser opp noen områder det vil være naturlig at testen tar for seg.

- Jeg har så langt listet opp at det er naturlig å ha noe kunnskap om det norske styresettet og maktfordelingen, relevant historie, for eksempel prosessen fram mot frigjøringen i 1814, minoritetskunnskap, statsreligionen, norske tradisjoner og levesett, geografi, utvalgte lover og noe kulturforståelse, sier Brustad Moe til Dagbladet.no

Strid i regjeringen
KrF, SV og Venstre er skeptiske til en statsborgertest. I regjeringen er SV imot en statsborgertest.

- Dette er noe Arbeiderpartiet har kjørt hardt på. Vi har i utgangspunktet vært negative til dette, og sa nei til en slik obligatorisk test. Vi har endt opp med å sende dette til høring, og vil vente og se på innspillene som kommer, sier Rolf Reikvam, innvandringspolitisk talsmann i SV.

- Kan utvises
Heller ikke statssekretæren vil komme med noen konkrete eksempler på hva hun mener en ny norsk statsborger bør kunne om norsk samfunnsliv og historie.

- Det er rimelig å forvente at en har grunnleggende kunnskaper om det samfunnet en lever i og ønsker å påvirke som statsborger, sier Libe Rieber-Mohn og legger til.

- Jeg vil jo si at hvis en skal ha stemmerett, så bør en blant annet vite at en bor i et demokrati. De må i hvert fall ha fått med seg at alle har like rettigheter, enten en er mann eller kvinne.

De som etter flere forsøk eller nødvendig tilrettelegging ikke greier å ta testen, vil ikke få innvilget statsborgerskap, men vil heller ikke miste oppholdstillatelsen.

Flere land har
Flere land har allerede laget en rekke tester. Du kan ta den tyske statsborgertesten her. Kanskje du er halvt dansk? Danmark har også en statsborgertest. Eller har du lyst på britisk statsborgerskap? Test muligheten her. For amerikansk statsborgerskap se her, eller kanskje du vil øve deg på å bli kanadier?

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.