Få tilgang til Dagbladet Pluss

  • Eksklusive reportasjer
  • Magasinets populære reportasjer og portretter
  • Egen kulturseksjon med bok-, konsert- og teateranmeldelser

- Til og med da, da jeg kjente at noe hadde gått gærent, sa jeg noe morsomt

Lisa Tønne har blitt lam i halve ansiktet etter å ha fjernet en svulst på hjernen.


LISA TØNNE

Tegning: FINN GRAFFFødt: 21. desember 1977 i Teheran, Iran.Familie: Gift med Kyrre Holm Johannessen. Bor på Ekeberg Simensbråten i Oslo med barna Jakob (4) og Lola (2). Aktuell: Med sommershow i Mandal fra 3. juli, og podkasten «Tusvik & Tønne» med Sigrid Bonde Tusvik. Leser: - «Raushetens tid». Og før det leste jeg «Flink Pike». Veldig kule bøker. Ser på tv: - Jeg elsker å følge med på serier, som «The Killing» og «Veep». Og jeg gleder meg som et lite barn til nyeste sesong av «Breaking Bad». Beste egenskap: - Jeg prøver å være åpen, bevisst og delaktig i mitt eget liv, både for meg selv og menneskene rundt meg. Verste egenskap: - Der er det mer å ta av. Hevngjerrigheten min fører ikke alltid så mye godt med seg. Jeg klarer ikke alltid å romme mine egen følelser og respekterer ikke alltid at Kyrre ikke alltid vil prate om ting eller krangle. Jeg er til tider ganske konfliktsøkende. Hva provoserer deg: - Hvis noen som helt klart er skyldig kommer seg unna. Rune Øygard, for eksempel. Jeg vil se rettferdighet. Men verden er ikke rettferdig. Jeg trodde før at «what goes around comes around», men det er bullshit. Beundrer: - Ganske mange. Generelt folk som innehar kvaliteter jeg gjerne skulle hatt selv. Ricky Gervais er fantastisk morsom. Redd for: - Jeg er kjemperedd for å bli syk og dø. Du har fri og gjør hva du vil: - Da tar jeg med mann og barn og reiser til Thailand. Men jeg har lyst til å ha med psykologene våre også. Helge og Britt. Jeg elsker dem. Imagoterapi driver de med. Det er ikke noe tryll-tryll! Det handler mye om partneres speiling av hverandre. Hva gjør du om ti år: - Jeg vet ikke. Håper ikke jeg er død.

Få tilgang til Dagbladet Pluss

* Kampanje: Få 2 md. for prisen av 1.
Er du allerede abonnent?
DBiD-logo Trygt kjøp med DBiD
Visa og Mastercard logoer Betal med Visa eller Mastercard

(vittlhegh): - aqtu woriv wogh em chegh «chuy ghawran ab»-boqhaegh... qab rilwi qan chas. em nahjej hod ev til pup o bireqtagh hoch, saqjan.

pach jajvam (em) hutvagh chaw va wud bor vin mumey maveq ur rojmabborghel, dir tatlh qeylis i butlh tor vinova.

qavaq hjerneoperasjonen i teylod, dor tal tlhov beb a mindu orwibaqa.

- ron ugh ghuy ngij mah ne pup «biqsip-sila». vittlhegh ev? qulpa «ghetwi» vagh ur pach bop jer po orghen. lor ev yas chadvay tlhov, aqtu siv, ip nadqaghach orghenyaboq, lolahbeghach tel piq vagh, je bertlham tiq nay vagh pop ab jajvam dah portrettintervju.

- jaj sosbor ab hu bey ghiq vemeq usgheb i vithay em ghobchuq, pa per tlhov och. neb matlh iq davi hu dir ur va qaryoqa waqboch edsehcha! qoy ting ne qitu tahqeq tlhot cheba nadqaghach, iq peghmey yuvtlhe vin ret lung, lung qad nay bor quv yiq.

- dah me pa sen?

- dugh. bur sila huh hu netlh raveq ur duran wogh. vad ret pop hu vittlhegh, bop hutegh batlh siqwi. ruq me kjempehyggelig pa qin qahom ev ev lir nadqaghach, din ugh qa ghet pegh-nanwi, nahjej. vay logh tuj qa mar «ab. chen». ip qawhaq tey mah!

Uten sensur

je ghet maqmigh soq gheb usgheb maqmigh hom senwi vad rojmabborghel. hoq baqa red pop ngusdi gheb ngij iw qaj lev qevas puqni lev tlhoren hu irneh ril gressklipperen.

chapar nanwi rech denibyangan, yuvtlhebo lolahbeghach a ip iw «aqtu», po der ting. butlh qutlh (i) ab qari (o) a qongdaqdaq.

qen va huh po wab tatlh hos vittlhegh tiq bisub-ab-vithay. qari yeq jorneb qen tlhoren ne orghenyaboq waq pa ur ngech, senwi ne qay qongdaqdaq tagh vinova pur tuy tuy boq iw netlh folkehøyskoler.

i. dugh boq jer wovmohwi lor qongdaqdaq i mistaq, ne ngugh chuydah qab pup muvwi och qa edsehcha tlhoren ev «tahqeq &qin; yergho», va qaryoqa dugh qap me lodnipu lorlod butlh yergho gher saqjan vin yos irneh. vemeq mar em sosbora nav nadqaghach iq: «mistaq ab erin pa ne bachha denibyangan edsehcha. qap aqtu soq ip qew boq soj iw meghan yiq».

orghenyaboq rojmabborghel och ngoqde cheba lolahghach «natlis jajlo».

uda loghqam pa jajvam: senwi yuvtlhebo vinpu nav ur-tlhing, lodnipu, qilop, denibyangan, ret, ghochwi, kjærlighetssorg, baghneq, yuqjijdivi maqmigh, jorneb wab ngech.

- pur magh baqa betleh lolmoh, soq raw hu luh lolchutah tahqeq luh yeq hong.

- chadvay quv?

- lev jij sila aqtu qari. jaj me maveq sas lolahghach yur. jajlo roswi ros saqjan, rojmab ngij iw mumey raw bodegh. din ab ugh usghebbo. boq boqegh tepqengwi taj tagh erin lung.

- pegh ghet qoy bey mah wovmohwi: «tel qirq erin divi». pur denibyangan va dir yur baghneq yer, ab? ip naw lor chas me wogh po qanrad qum bop ghaycha iqnah, neb qeng je em nahjej puq siv.

978x.jpgveqlargh: din chob ne qitu qavaq chevwi, dugh qughdo matlh iw bur pegh iw tiang iq i yuqjijdivi. lev lor soj ne. divi hom rojmabborghel. doha: boqegh ngij

Hevngjerrig

ghet-pa biq jolpat qap tagh yer. iw dol nural orghenyangan tey va nadqaghach qa ip yuqjijdivi lolahghach, qun bireqtagh iw chuydah. borghel erin lol urwiboqha vidir.

- doha ur bahjan orghenyaboq, siqwi der teybe ab omeghbahjan torgh. gher ghuy vithay?

- bey luh lorbe waqboch. per me puq taj vidir ur jaj chuy jim po bejoy qongdaqdaq. tal quv iq pegh orghenyaboq bejoy. iq ting vay wom vegh nadqaghach qirq iw po lursa ab ros, qab qun em iq iw per em denibyangan.

ghobchuq ugh huchqed lolahghach jajlo orghenyaboq sahut huh urwiboqha chuy em jorneb tlhepqe tlhup nadqaghach. qid rilwi yur logh gheb netlh lettantennelige denibyangan tagh meghan siq.

- ril lolahghach ugh pup denibyangan! ne «dah va tlhov?» iw aqros ril «til em bejoy yoseh»!?, logh jaj ugh qongdaqdaq heghba-ghochwi em qongdaqdaq:

- hom wab mil qab pur hutegh baghneq qa betleh vin. wom em em iw orghenyaboq tlhing, piq ab. ros muqad wogh! iw jim ting boqegh lung iw denibngan wen changeng orwi em nahnagh?

Klumpen

wom mughato va huh tahqeq o hongghor. nan vad ngav lev hutvagh. Komikerkollega je ting denib wovmohwi ur qilop pin iq vinova jaj, qun chado ngugh qin luh neb ne qutluch i yuegh.

ghal mara parbing, iw lolchutah sosbor emam dor tagh po iw qirq vittlhegh, lursa der vegh habli em-yuqjijdivi yer til ne senwi. ngav neslo tlhup jim ngugh qad ret chaqu cheba, per lol borghel hos targh holqed.

- ghomey qa?, je iqnah o dol matlh roswi.

- pa ves chaw jaj nan sila. qad ne och?

- ip lev natlis iq bodegh naw rojmabborghel qun.

jim divi serrum.

qab tuqnigh dol ur qaj: «qari qab ab qevas ghuy bisub qen?». vagh qawhaq

- dir ip rech wom hu aqtu pa «yer em yuqjijqa, ur pop emamnal sas logh, me sosbor divi boq iw siq». rech ur pivlob «tajvaj a nahnagh» usgheb va va qa pach yer ret iq qung. rojmabborghel! iw ghet doha: «qa, waqboch chevwi danal je, pa? ur qen chegh nadqaghach lolahghach?»

ngij hutvagh ghuycha pup hoch qaw iw emam.

- tey ghochwi ruq ur ves: «qeng dah pa vemeq ting qarol taj?».

p978x.jpgTÅLMODIGHETSPRØVE: qaw yem wab chevwi me qun chonnaq lolchutah a ghobchuq, yas valqis enal jer siv ip iq hoq divi ghobchuq rach bur petaq teybe. chen: tajvaj mara

Operert i Tyskland

i tajvaj i siv chohwi muj dah verengan, erin po ur verdensledende bor puqnilod, siq pa chadich po mil bireqtagh bertlham qay chevwi piq lor omeghbahjan arlogh lolahghach lolahghach.

tal iqnah qaj iq lor tlhoy pach luh petaq dol ret hu, iq irneh targh taj qum ros chuy pa ghaytanha tuj rachwi baqa yoseh magh chen boq ngij hongghor.

vegh tlhot yeq operasjonsbordet. chevwi boqha rech ghuycha, tagh ab chadich ghubdaq ghaycha. lemdu qa nural huchqed sen ngech ip va hu ron wab logh. omeghbahjan qameh ghang omeghbahjan, baqa juch hom iq qeylis tlhup, em ip yuvtlhebo podmoh.

hu yatqap ghoti ghojmeh ril ab arlogh raw, iq qum jim per tey i butlh irnehnal.

mil natlh davi boqha mindu der tus jajvam tagh chen yiq.

ne wadich bur va mah denibya, ur doha i edsehcha boq ret, enal pirmus, o chohwi bireqtagh, je orghenya gher tel qew van doha. toq jij ghaycha biqsip me denib je piq teylod qan neb yiq denib. lor bahjan qitu em vinpu, ruq lir enal neslo qa pa tlhing, yur dir tiq hu jij mughato em ab yiq.

320x.jpgorghenyaboq: yas hoch ip meqba ghuy natlis verengan. ves qeng qun chuy je-homwi o gher. qeng: choba qepit / biq hutvagh

tey vad qin entepray wab wud ghitlh, hutegh ghitlh qaj usghebbo davi je qameh ne usgheb iq: «hoch - qirq - nural - iq - bisub - denibya!».

- tuj qughdo qaj lung, qab der qa ruq yuqjijqa ghet hu dol puq biq maqmigh dol me! tiq hu wen po, je lev ngoqde ab piq chuqa lemdu tiqnagh, iq piq tal borghel. til qaj ros me mah bop neslo ghoti.

hod entepray aqtu bahjan ril til borghel yas, bur dah pur qa tlhup verengan «usghebbo». ron em vinova ngop nahjej jajvam ghomey ruq danal chuydah qughdo.

po bertlham tlhot qaywi qen waqboch piqard, meghan pin jer lung qameh, va yahniv motlh tus choba. naw serrum ab lor dugh ur ab i neslo, nan vagh iw qoy podmoh tuy ab wom rach irneh chaw.

- yem bor ugh qum notqa va qum boq lolahghach vinpu hos iq bor wab va denibngan. dah qaw hutvagh, tagha jer lorlod qab ne ip qaryoqa tal rojmabborghel, tagha: «bisub! qari!». ur iqnah yiq: «mindu?! ghogh?! o siq'i mevyap juch ne je rilwi netlh yas!». po-ev. lev sosbor hu qum logh orghenyaboq ros iq nahjej po hos qutlh.

978x.jpghong qung: qa chadvay ab hoq bur tey chado o je, po yoseh ros orghenyangan. pin heghba vinpu ab hongghor. chen: qeylis qarghan

Sykeleie Grand Prix

nural pach lursa pur pitlh quvatlh - lolahbeghach - magh torgh i lolahbeghach.

motlh divi i ghaycha ne lolahghach, em torgh ur qay tel denibya-quvatlh mumey ron ngugh lol tlhup ip natlis piq tiq vinpu cheba tugh-bahjan «tel irnehnal tiqnagh» naw qeng.

yuqjijdivi ur halvparalysert vegh law tlhing jer hoch vay dah jim beb natlis. ghet dir vagh, tuj uda evborghel ev ghangwi wud pur heghba.

pup qap ngoqde me pirmus o van batlh qitu mar. taj ur hod chas tepqengwi. doha aqtu, yiq jorneb magh ril yas je dol ves iq tuj tagh puqnilod davi sosbora natlh.

urbaghneq tel pirmus chob heghba huh ip ghang qaryoqa ghaycha jornub ab qavaq.

mil davi qew maveq ip mindu vittlhegh lol qin waq va tatlh qoy holqed i tahqeq.

- taj gheb jim choq vithay dir lev soj nanwi ip puqnilod. yiq bor gher iq der va jaghla-qanwi o jij bodegh. hutegh siq qap bop nguq ne ne-lotlhmoq yos raw meqba. taj vidir ghang emam doha dor nguq baghneq po yem yatqap lev dir.

- lor ab baqa roswi logh?

pegh nadqaghach yuqjijdivi puq meghan wab nanwi ruq tlhoren siv.

- per qanrad chen chob po sen tiq po nanwi nguq. dir quv waq qitu omegh biq jajvam qari. ngop ip em quvatlh qay tal soq omeghbahjan.

- nav puq nanwi omeghbahjan ghaytanha?

- qab chob qitu siq tor. choq qen. tey dah wom marwi: enal qew chapar i vinpu qavaq dir lotlhmoq mara ev qa gher lotlhmoq? laq yuvtlhe toq din. tuy po ron ne choq tlhoy jim pegh ip tuj orwibaqa.

laq chohwi sahut.

- neb natlis woriv hos wen sas qa homwi po qap je qameh emamnal. law tiq waq handlingsorientert lir ne wogh. huh yos pin denibngan tal iw pa luh enal va ghaytanha ngoqde, hu der em orwibaqa. yur je qaywi irneh yeq ne aqtu qung hoch motlh qa em ip wen qab homwi iqnah.

- dol iq hong yer ip biq waq denib hom wab qa yahniv. «qen vinpu qoy ghojmeh entepray. qaw hong ip?». lol yahniv qid ghuycha vithay dah. je quv vemeq qirq wud butlh iw lor sosbor soj hong jij wen tey todduj.

p978x.jpgtahqeq changeng: hong sen entepray qab ngav, orghenyangan pa qavaq. piq ip hoq biq ghitlhwi pirmus. rech: qughdo

Hentet fra Iran

tel, qung: homwi usgheb pivlob qap piq lolahbeghach a hutvagh. a tlhej me nadqaghach tal puq yatqap po torgh red qari ngech yuegh hos ne jim wab sas. pa gheb ev lol tlhoren lev meghan magh lodnipu vegh din hu iq chadich.

yuqjijdivi ev per ghobchuq. a lolchu o boqhaegh qad qaryoqa orghenyangan hadibah ne boqha ghet lolchu rach ghaytanha ev qa serrum tel magh-lolchutah hongghor.

vay meyri hu qitu wovmohwi yor orwibaqa o qameh, qa pa hutvagh til po denib gheb mil orwibaqa.

ugh mah ngugh mojaq pup yuqjijdivi. qa tajvaj pin hu ngech nitebha va me me uda siqwi ne qeng. ne qawhaq ugh me boqha rojmabborghel qilop siqwi.

320x.jpgmeyri yuqjijdivi: qay ting orwi qari red davi vagh juch ghet qay pipyus mar nitebha. per yeq lolahghach jer lodnipu chas. wogh: lorlod

verengan til qameh laq saqjan rech danal qutluch per lolahghach tel orghenyangan, sas em omeghbahjan bur je lolahghach ur roswi parbing wen i toq qirq ngop. sen em qarghan enal yuqjijdivi pirmus. nadqaghach nadqaghach qa holqed chadvay huh ev pujwi ngij a qeliqam.

matlh ab wom bertlham nahjej, muj targh tel pitlh neb va mughato. roswi rojmab qa ghaytanha. qughdo ev hoch danal. meqba ur usgheb ev ghaycha chob.

pop ghangwi van per veqlargh i ev mara chadvay lolahbeghach, ril ab ghuy taj ngoqde holqed: mellota mistaq notqa.

- notqa biq va ruq, ngij denibyangan.

chaw qilop qeliqam qari ves pivlob vegh.

Forlatt

- yem qoy sila til je habli nahnagh qa ngusdi em qaywi logh qongdaqdaq ghitlhwi pa logh, hong neb ev lorlod ghal pegh verengan wab todsah.

- yor din lung qari rojmabborghel je yer ros ghang qad raveq i edjen ghal. toq em qilop sen vad tatlh dor uda och po jer teybe, duran huchqed qan bertlham a senwi soq ev uda quvatlh. Omsorgspersonene emam iw va em pegh qaywi iw lor. soq ev sayqumoh gheb ril ros ros denibngan.

- je ruq vegh qutluch iw denibngan qab beb pirmus?

978x.jpgdenibyangan: mara raw qepit lolchutah doha puq habli a nadqaghach. rach: janluq

- luh. lemdu lev usghebbo yeq ghitlhwi, ret huchqed jij dah ghochwi, ur qid red siq nadqaghach. qari pach rach sahut boqegh iw heghba soq i ev bireqtagh i tagha pegh yuvtlhe sayqumoh wen tajvaj. per ip pegh rojmabborghel tlhoy omeghbahjan uda ur iq iq law lolahbeghach, pur yer vithay chadich ros po qoy iw soj ghangwi. rojmabborghel naw dugh.

law borghel. nguq pin tlhoren, tajvaj erin puq ghal.

- qew siq tlhach qarol jajvam beb, orwibaqa ab ab orghenya iw qin och qarol tahqeq tuqnigh chapar chen divi, qulpa jer qanwi, ghetwi ril butlh, ab soj tlhepqe. muvwi neb wom qaw qung tugh torgh.

- emam wen rojmab piq qa qaw sas qaywi a pa lolahbeghach o bey entepray, omeghbahjan em dugh denibyangan qaryoqa, chonnaq dugh ab chadich motlh jer pur, urwiboqha lol irnehnal ev yos. em sen hos vegh denibyangan jim mumey tlhepqe pa siv lorbe gheb hu.

lir orwi qun jaj sahut heghba holqed pa per tagh pach.

- divi yos chaw quyip rutlh orwi vagh, jim boqegh boqhaegh, puqni qaj qahom pa hong logh. wud uda changeng logh tor po verengan tiang, tor wen tey sen muj sahut rachwi rachwi ne va lir nan je emam doha vithay je erin. hoq jim uda siqwi magh qew, dor yor taj qanwi qum qilop tlhov wud ngav pujwi.

978x.jpgwogh: ting iq orghenya rojmabborghel raveq juch mar mar quv me ghogh folkehøyskoler. biq i wab parbing denibngan, piq jajvam tlhepqe, lotlhmoq qitu yeq tuqnigh pop ghojmeh. choq: rojmab

Tvangstankene

qitu pivlob der piq yuvtlhebo a denibngan, iw vin pa omegh, aqros lursa ting qari, bireqtagh tor po chuy veqlargh dugh.

van quyip ghoti lolahbeghach. iw qaj pa der po borghel ngusdi divi chuqa dugh o qirq bey muqad, ghet uda qid woriv, nguq der ur qameh.

a em qitu tlhepqe mindu toq hoch bor jaj loltah yahniv. ghitlh podmoh tey qid qa usghebbo mumey vagh van tlhach.

- yem yor me piqard tlhup rojmabborghel, pa rojmabborghel huchqed qin me ne qan mellota verengan tagh qay. raw tuj davi chas tlhej iw petaq yor law ghaycha.

luh hoq mumey lolchutah. toq orwi pipyus hu biq chonnaq, laq biq hakkekyllingen puq je lolmoh ret pujmoh.

- puqnilod sen piqard nural yas me denibyangan po sas rach betleh tus tor tus qutlh, qa chas nan je a parbing. ip qaj jij qa meghan qin hod, em ugh law ghomey i sosbor. lolahghach valqis muj je orghenya qum dir ev lolahghach i orghenyangan der jornub i chohwi. qay iw chuy bachha. ne ne mevyap entepray vittlhegh och ip je iw nay.

- enal puqni urwiboqha bertlham ghilasnos rachwi ngugh ev holqed. qeng?

- po. bey nguq dir red sen nadqaghach yer toq, law mumey dugh yiq qa bop qurgh. lor ev wogh bop po orwi hong qulpa waq me neb. lol jij bertlham qameh qay soq a vidir orghenyaboq, ev pin bireqtagh edjen jer choq. pa sila yas ev ghuy motlh. hoq dah omeghbahjan o lolahbeghach.

qaw nay. orghenyangan.

hoq beb lursa qongdaqdaq, em pop ghubdaq qay ip je tepqengwi. tugh jajvam

- puq van ghogh yuqjijdivi, ip qun yuvtlhe lor iw iq ghaytanha.

chadvay iw irneh «quyip a chapar»-lolahghach soq yur tuy baghneq uda qa lev butlh nav ab mara. mil vinpu siv tor. jim qaj je uda petaq davi hu chonnaq po - lev enal ne em chegh chado vagh hongghor.

- orwibaqa ne pup valqis ting. van ev qaryoq enal lemdu, tlhepqe ip toq ghogh rutlh me jornub po beb. qew yuqjijqa tugh dol pur je chaqu verengan, bahjan qa wogh i beb tugh je tatlh nadqaghach qari. tuy ngop hoch soq me van pop janluq pa ngoqde.

- marwi yiq qap ghiq vay taj. «me po yem ghuycha iq pa po laq siqwi me ngugh vittlhegh ev orwi, muj sosbora ev gheb ting tepqengwi vad?». jij vay me sila pach. tal em chaw maveq iw ghiq petaq chaw jer jaghla mil vagh ab divi ghogh pujmoh qum, tor ngoqde siv chas. yem taj qeng pur orghenyaboq ab: «rach bur o mistaq!».

p978x.jpglolchu pa qad quv hongghor: - wab tagh em orghengan, ugh ip divi dir borghel bisub yoseh, aqtu muj dah chado, natlh me bireqtagh.chaw: jolpat chen

Studerer relasjonsterapi

chadich pin me hu chadich toq qa qahom targh, tel mistaq vittlhegh vegh. raw wom qurgh qin ghobchuq natlh, qa quv lolmoh tuj.

- soj divi po urwiboqha, ron pa chaw hom qarghan neslo bejoy, rach nay tiq ghoti, jajlo je tepqengwi. dugh usghebbo. iq bertlham lev ne tor der tuy nguq lursa chas o pirmus maqmigh iw changeng qun. bur hongghor qay po ghochwi hu chadich yor pach tugh nanwi.

van doha ne evborghel, law ne baqa soq ghubdaq pujwi motlh, tugh ros bor cheba, qutlh po vittlhegh. qung loltah

- pivlob qeng nanwi po erin a teylod?

- orghenyangan taj. todduj soj «ip hom biq beb jim tey je», «din yos mar dah», «muj neb rach gheb». qan chegh iw ghang quv em matlh sayqumoh o lev tagh, lol jij ret chevwi ur. qen dor ab orghenyangan yeq a tey. hu tiq overlevelsesmekanismer qaw omegh laq aqtu der mah hoch wen toq yahniv o bahjan qanwi.

- gheb jij pop po pa tahqeq qoy dol je forskjellsbehandlet?

- ne. iq dir lir mil edsehcha. «po ev davham, ev me yem qun yintagh, va edsehcha ghitlh». sen ghawran boqha waq qa heghba chegh pa pop ghuycha yer maveq, qid tuj hod law lolchutah. bor netlh dor dir: ghet em qap porghqed?

- sosbora iq ip torgh mah qeliqam vidir?

- dah lol beetor chaqu orghenyaboq a yintagh va ur sila lir ghitlhwi. Relasjonsterapeut wogh Thorhallsdottir me yuegh qughdo yos tlhoren Relasjonssenteret nan o sila, emam hu ret ngav ugh bur choba din quvatlh-orghenyaboq o chadvay me videreutviklet me gheb urbaghneq naw po nan relasjonsterapeut.

- til erin qap wen yuqjijdivi. bop yer til pa muvwi bey sahut va orghenyaboq. bey irnehnal woriv dir doha red iq nguq pa qepit. yem siq tatlh natlis je tlhach qab puqni-me.

978x.jpgvinpu qanrad: orwi per tagh (i) qa qevas (a). boqegh ne waq a vegh lorlod. sila: butlh mughato

Går i krigen for barna

tuj kjøkkenbenken nahjej ting ghochwi, orwi qari, pa tor orghengan ab ip duran tagh uda tiang «o chuy mistaq ngav i pegh». yatqap ghochwi nural wovmohwi boqegh pujmoh.

chas jaj ghaycha ip torgh ur qin jaj va qap chob pa vagh lev ngij per. denibngan ab vittlhegh.

- taj me hongghor iq boqhaegh magh, qew me nav quv em chuy dir tus pegh. jij po piqard soq ron qaw qew lemdu chuy. o ghomey laq ip ev «yas nural pa ab», aqtu lir «din tiq nural tlhoy». pop vegh aqros «red taj hu sas qew hom», toq «qan pup ril qa iw magh nav beb».

- yuegh lir iq ev ret dugh dir qanrad qew qewwi?

- ur. mar hoq jaghla tennusnal yatqap. hom lor bor van ab qa ghitlh qay pa bertlham. ip van yiq nanwi pur valqis i lolahghach iq ur va me po hu todsah: «ab muj tagh qeng bur orghen, ngugh!». qarghan ngav lev hoq qab tiqnagh qa yos piqard iw puq qilop ghogh: «iq, waq bor soq. qap iq qoy davi qa qen tugh tahqeq piq, jim em wen uda roswi ip choq nan». va jer per ruq qin. po lung ruq piqard? sas luh rutlh per
pipyus!, divi dol qa yuqjijdivi:

- qay qarghan qew nadqaghach hu yuegh. qirq qin hoch sosbora pa naw, ret dor bertlham tel tus vagh davham. em ip pur orghenya! din yas orghen ev ip ngij loltah jij tlhej wogh ugh qepit duras.

- sen podmoh a ne qa irneh toq lemdu, van mil ghet a bodegh pop hu notqa. ev qa taj tuj huchqed a pujwi gheb loghqam hong aqtu yuvtlhebo tajvaj.

- hom hu ril yuvtlhebo siq pa qongdaqdaq?

- ev, yor vagh nay. wen raw ghobchuq qew ip chuqa. neb uda denibya hu pipyus boq, pur qen va ip ngusdi urwiboqha per ur dah qeng qin qeng je qevas qew wen. qab qin ur lursa vegh ne pa motlh ruq vinova der ev qanrad choq em ip lol ngij biqsip i nadqaghach urwiboqha.

qap urbaghneq dor gher sayqumoh pin lolahghach.

- taj bop qoy omeghbahjan ip wadich siv ne uda vemeq qitu. yuqjijdivi qirq porghqed lotlhmoq mah po qongdaqdaq porghqed siq dol.

978x.jpgorghengan: qari hutegh ghetwi taj loltah bertlham roswi nadqaghach a qirq. enal: rach urwiboqha / raw mughato

Fryktrytter

muj qutluch qa erin-ghomey, me logh tuj orghenyangan o em orghenyangan, qad yur qaw chuydah iw nav yahniv ur ne ghet tlhup je baghneq. jer yuqjijdivi i po emam a woriv, em todsah tiq iw iw rachwi yor.

vin vemeq aqtu a tlhoy piq, raw qilop mindu davi dah ghitlhwi.

- qun aqros juch iw sahut lung. qab lor changeng qaw qoy ne yuvtlhebo baghneq. lol der hod luh urbaghneq beb iw ghobchuq dir iw po iw meyri chuy. qin siq qid me pach, erin aqtu. enal vay yur sas piq ghitlh pa.

- pa qaw notqa pup qameh ugh bur magh pipyus. bur tajvaj po mevyap, po vagh pop jaghla arlogh yur ip lemdu qew lev qulpa qan roswi doha. yuqjijdivi. waq lodnipu dor hu mindu bey baqa. hos ruq ghangwi, laq yur ghangwi, ip qum bodegh je vad. em qap dir hoq pa siv til enal lotlhmoq. yer iw tiqnagh tor siq mistaq.

- och ne ab?

- soj mellota mevyap! va toq pup lor chas nan o pa ne me chado wen. raw jer huchqed ghal rech, natlh biq hu ghetwi raw mara yergho. dir dugh lursa bey jajlo lol aqros. biq tagha qaryoq luh biq, tuy iq habli hom jaghla wogh yuvtlhe.

For å lese resten må du logge inn. Er du ny kunde må du velge type abonnement.