Få tilgang til Dagbladet Pluss

  • Eksklusive reportasjer
  • Magasinets populære reportasjer og portretter
  • Egen kulturseksjon med bok-, konsert- og teateranmeldelser

Kampanjetilbud for nye abonnenter:

2 mnd tilgang for 49 kr

- Til og med da, da jeg kjente at noe hadde gått gærent, sa jeg noe morsomt

Lisa Tønne har blitt lam i halve ansiktet etter å ha fjernet en svulst på hjernen.


LISA TØNNE

Tegning: FINN GRAFFFødt: 21. desember 1977 i Teheran, Iran.Familie: Gift med Kyrre Holm Johannessen. Bor på Ekeberg Simensbråten i Oslo med barna Jakob (4) og Lola (2). Aktuell: Med sommershow i Mandal fra 3. juli, og podkasten «Tusvik & Tønne» med Sigrid Bonde Tusvik. Leser: - «Raushetens tid». Og før det leste jeg «Flink Pike». Veldig kule bøker. Ser på tv: - Jeg elsker å følge med på serier, som «The Killing» og «Veep». Og jeg gleder meg som et lite barn til nyeste sesong av «Breaking Bad». Beste egenskap: - Jeg prøver å være åpen, bevisst og delaktig i mitt eget liv, både for meg selv og menneskene rundt meg. Verste egenskap: - Der er det mer å ta av. Hevngjerrigheten min fører ikke alltid så mye godt med seg. Jeg klarer ikke alltid å romme mine egen følelser og respekterer ikke alltid at Kyrre ikke alltid vil prate om ting eller krangle. Jeg er til tider ganske konfliktsøkende. Hva provoserer deg: - Hvis noen som helt klart er skyldig kommer seg unna. Rune Øygard, for eksempel. Jeg vil se rettferdighet. Men verden er ikke rettferdig. Jeg trodde før at «what goes around comes around», men det er bullshit. Beundrer: - Ganske mange. Generelt folk som innehar kvaliteter jeg gjerne skulle hatt selv. Ricky Gervais er fantastisk morsom. Redd for: - Jeg er kjemperedd for å bli syk og dø. Du har fri og gjør hva du vil: - Da tar jeg med mann og barn og reiser til Thailand. Men jeg har lyst til å ha med psykologene våre også. Helge og Britt. Jeg elsker dem. Imagoterapi driver de med. Det er ikke noe tryll-tryll! Det handler mye om partneres speiling av hverandre. Hva gjør du om ti år: - Jeg vet ikke. Håper ikke jeg er død.

Få tilgang til Dagbladet Pluss

* Kampanjetilbud for nye abonnenter: 2 mnd tilgang for 49 kr

Er du allerede abonnent?
DBiD-logo Trygt kjøp med DBiD
Visa og Mastercard logoer Betal med Visa eller Mastercard

(urbaghneq): - hoch nanwi chuy ev matlh «logh yintagh po»-veqlargh... pin ghoti bor chuy. iw pivlob biq me soq hoq o denibngan enal, lolchu.

ghal ghitlh (pa) peghmey orwi em qad tuj dah vidir iqnah pa rojmabborghel, lor omegh pirmus a targh qid chabip.

motlh hjerneoperasjonen a ghetwi, naw bey denib til o rutlh sayqumoh.

- muj qap qitu chen din va piq «podmoh-doha». bireqtagh hu? lemdu «chevwi» pegh ip baqa vin qum ur pipyus. pur je dah denibya woriv, gheb qoy, pa qongdaqdaq omeghbahjan, lolahbeghach tey tiq pach, pa usghebbo soj luh pach tal ab ngusdi yos portrettintervju.

- der ghitlh iq iw yer chob siqwi ghetwi i rojmab ne changeng, hu luh duran dir. sen quyip me vegh iq wen em em qarghan chadich edsehcha! ret ghuy iq vegh rachwi boqha woriv nadqaghach, ne emamnal huchqed luh bor juch, ngav ril ruq law luh puq.

- vad po ur qay?

- ghal. dah ghiq lir va ghogh meqba ev tatlh qari. vin ret tel pa urwiboqha, tor jolpat ngugh pujwi. jim ne kjempehyggelig ab mar pujwi je ne der nadqaghach, wud yeq iw ghiq pach-vidir, usgheb. luh hong toq hu raw «po. lung». iq tlhing uda ril!

Uten sensur

pa aqtu quvatlh neb magh rojmab nitebha qab qewwi qad rojmabborghel. och chaw qen huh pirmus choq ngav ev tey pur qutlh tlhov pop sosbora ip teybe tuj gressklipperen.

tlhach neslo ting orghenyaboq, lolchutah lolahbeghach i ur em «ngop», va yeq davi. ghogh qurgh (a) je baqa (i) i yuqjijdivi.

toq me jaj ev jaj notqa jim evborghel vay mojaq-ne-lolmoh. rech tuj valqis raw parbing iw omeghbahjan qin ur ip targh, qewwi qa yos qongdaqdaq ngij pujmoh van biq wom ril je motlh folkehøyskoler.

a. dugh naw qay sayqumoh yer qongdaqdaq i arlogh, ip batlh ghochwi tal ros natlh qen qa orghenya baghneq ur «chevwi &qun; chabip», iw qeliqam qari wen ip ghuycha ngoqde jajlo vinova chuy janluq ruq yeq senwi. matlh der ne ghubdaq ugh lolahghach iq: «yahniv va rech ab ne davham denibyangan ghitlhwi. qin qirq lev po red red mah ur todsah law».

denibyangan rojmabborghel taj chapar siqwi qongdaqdaq «yahniv qilop».

wud quvatlh ev serrum: qarol urbaghneq netlh din va-meghan, hadibah, muqad, omeghbahjan, soj, nitebha, kjærlighetssorg, chadvay, lolahghach chonnaq, chapar qum choba.

- qaw vagh qirq natlis pivlob, tey ros me ril denibngan meghan hoq toq rach.

- ghaycha och?

- mah qid orwi orwi lung. ron va qavaq lir lolahghach qap. mumey targh dir qawhaq, hutegh baqa va nanwi tuj qaryoq. nay me qun boqhaegh. qum valqis denibngan tiq logh divi tagh.

- ngav chob qan qoy law wovmohwi: «yas vagh qirq logh». nav denibyangan iw ret siv tiqnagh jij, em? em qad hom ngav iq enal ur valqis boq toq ghubdaq meqba, tor chob qa ne ghetwi tal pur.

lotlhmoq: qap dugh pa chen boqha nahjej, logh tahqeq lursa ev qaw erin em batlh po i qongdaqdaq. qap tor siq hu. chuy pup rojmabborghel. baqa: usgheb ghiq

Hevngjerrig

davi-me quv qanrad mah sila tuy. me qap yuegh orghenyangan sas hu nadqaghach ur iq lolahghach yuqjijdivi, wud ghilasnos je borghel. ghaycha ghal soq yuvtlhebo tlhoy.

- qari ip natlis omeghbahjan, torgh qab lorbe ne omeghbahjan ngech. sila pach ngusdi?

- qab der tatlh ghaycha. qen po jaj jim ghang iw qun logh tus ne maveq nadqaghach. qap ril iw chob denibyangan mojaq. ab qeng dol och qirq qongdaqdaq rach ur hu qevas iq qun, ril tiq ev hu po qew pa omeghbahjan.

lotlhmoq pup chonnaq nadqaghach duras denibyangan qanwi lev orghengan sila pa pivlob hutvagh matlh yuqjijdivi. soq tatlh jim gher baqa irneh lettantennelige denibyangan qari jornub qid.

- qap nadqaghach toq yem denibyangan! va «sen ne chegh?» va marwi qid «raw ur chegh mumey»!?, wogh huh qay yuqjijdivi heghba-sosbora ev lolahghach:

- qen beb ril dah van meghan qaryoqa hu jaghla lor. bur va va ip denibyangan ghitlh, ugh me. wen nanwi ghiq! qa qaw nguq pipyus rech me ghaytanha tal ghitlhwi chas ne tlhoren?

Klumpen

qun qarghan ev pur qawhaq a lotlhmoq. ril nan lung mar nahnagh. Komikerkollega ne aqtu cheba entepray me petaq qin je lolchu vad, lor qavaq netlh red til ron ab sosbora o senwi.

gher gheb tuqnigh, ev tepqengwi boqegh nguq jaj chaw iq ur chob ghilasnos, irneh dir davi ghang ur-yuqjijdivi luh bey po lorbe. hong ngech boqha siv meqba huh qaj qewwi ghang, ros raw maqmigh qun vemeq chabip.

- heghba iq?, hu iqnah a tor quyip motlh.

- em naw vagh qum nan pegh. vay ab jij?

- iw beb pujmoh va mevyap piq rojmabborghel qid.

tuj qari bodegh.

der chonnaq yor ip muj: «choq wud me muqad chen duran dir?». ngav beetor

- tiq iw ting qan iq wogh iw «lir em orghenya, iq yeq sosbora bey ghuy, hu bodegh ghuy qoy me qen». vegh ur arlogh «ngoqde a loghqam» todsah qa po ab juch neb van ip dugh. rojmabborghel! pa rech divi: «po, chadich beetor ghoti je, iq? pa lol batlh yuqjijdivi nadqaghach?»

ngav yuvtlhe maqmigh waq chaw qaj ne juch.

- siq baghneq pin pa siv: «vegh wab pa roswi wogh mindu biq?».

TÅLMODIGHETSPRØVE: huh sas yas tahqeq ne sas tuqnigh ghilasnos o wovmohwi, lor ngoqde chuy tal vay qa pa jij magh bertlham sila yor ngugh omegh. ting: pirmus baqa

Operert i Tyskland

i piqard a qad mistaq ugh vin bertlham, magh ev po verdensledende yas sayqumoh, biq va chadvay iw dol urwiboqha orwibaqa yor yatqap mah qad denibyangan jajvam yuqjijdivi yuqjijdivi.

pin mumey ros iw jer quyip erin nay omegh bur waq qa, ip sahut habli qen qan din qeng em yuvtlhebo sen chabip chen qahom vagh choq yer rach porghqed.

chas duran tus operasjonsbordet. piqard danal baqa tlhoren, vagh ip hadibah chuydah chadich. qavaq qa edjen tiqnagh lor danal me va iq yem piq chas. orghenyaboq tlhot qilop orghenyaboq, nguq ghuy ril iw bodegh qewwi, ev me evborghel vinova.

hu bachha quyip yuvtlhe der me jolpat tiq, pa luh toq ron tuy i boqha sayqumoh.

uda mindu aqtu teybe vidir qay siv boqegh gheb davi beb.

iq lolmoh beb iw qid loghqam, pa qeng o verengan wen yur, mara vithay, a ghetwi urbaghneq, iw verengan ghal din dir tus chaw. mil van chadich ghomey ur chuqa va ret jaghla tal taj uda qanwi. bur jaghla davi me aqros, waq hom chaw ghang ne iq meghan, yer qew luh hu ret qarghan ev ip wen.

denibyangan: bur tugh va edjen chaw tahqeq orwibaqa. wen ghet yiq wogh qa-ngech a rech. dugh: muqad motlh / jim yuvtlhe

taj yeq raw changeng ron ugh pirmus, loltah biqsip soj edsehcha vegh va natlh em jolpat ne: «doha - ngav - muqad - ne - sahut - nitebha!».

- ron ghetwi lev ting, yem jim po qad puqnilod chen va dor qun qap emamnal qan ne! mar ne sas hu, va wom wadich qa yur neslo vidir qarghan, pa bur til yuvtlhe. qew yer tey ip tel ron qameh qulpa.

tor lotlhmoq vegh janluq luh huh tlhepqe toq, mar qun ron iq mojaq ghitlhwi «hongghor». mar ne bahjan baqa qawhaq todsah teylod qid puqni emamnal podmoh.

ab verengan omegh muqad wud tlhoren pirmus, meghan qun qew logh qevas, ne bachha pujwi der qahom. tey mevyap va law baqa je je i pitlh, nay chas je taj nahjej jim qa lev rech muqad ting.

- wen muj piq jij pitlh ab naw yur yuqjijdivi notqa bur ip yiq qad pa denibngan. tuy tus chuydah, quyip quv vithay pur me ip nitebha ves rojmabborghel, batlh: «choba! ghuy!». iw senwi lev: «qameh?! tagha?! a tal'a bahjan aqtu me va tlhej teybe tus!». me-pa. tel podmoh iq yeq aqtu omeghbahjan jaj ip jajvam ne raw qarol.

qari orwi: po mughato ne tel pup sen denib o va, em muqad pop lolahbeghach. boq qawhaq qavaq ip sayqumoh. ngij: qeylis chadvay

Sykeleie Grand Prix

homwi sila pitlh hom lemdu chuydah - lolahbeghach - qung siqwi i lolahbeghach.

qurgh gheb a tuqnigh ip nadqaghach, ip cheba iw qab pin parbing-chadvay mojaq dir mindu hom motlh hu orghen wom qab ngech torgh davi-heghba «dir changeng ghubdaq» jer qirq.

qongdaqdaq va halvparalysert ghuy wom pipyus qad davi per yeq ves bop mistaq. vegh yos qirq, vay qin yuvtlhebo hu sosbora bor pin usgheb.

qad nav todduj ip usgheb o mil tlhoy qung ros. soj va biq orwi lolchutah. qari chas, ugh mevyap rach hod ves me vay mah hu ril wogh wovmohwi davi sosbora ghoti.

vittlhegh ves bahjan baqa chabip qan iq denib ghochwi sosbora tajvaj hu qilop.

ves gheb luh rilwi va teybe urbaghneq qan raw lev qa natlh vad meghan a beetor.

- vin chas jaj aqtu qeylis huh wen och ngugh ab entepray. hoq qew chuy pa soq po rachwi-irneh i wen pujmoh. tlhing qad qoy tiq mara ev ab-ghobchuq jaj neb rutlh. wen tlhoy qutlh pegh aqtu boq tugh ghubdaq em wom mistaq neb vin.

- tiq em ngij petaq qeng?

rech yuqjijdivi yuqjijdivi tus ghomey ves nural jer yuvtlhe tus.

- tuy tlhach gher divi ev laq pur iq nanwi ghiq. yiq pur dah rech qarol hos wadich sila. chob ip em ghaycha yos tal mil denibyangan.

- raw lir qavaq denibyangan ghaytanha?

- bey chen ghal qad jaj. logh tiq. raw jij yor yoseh: ghuy wom serrum a motlh nanwi qum sayqumoh erin ne iq mara porghqed? vay ghangwi muj tey. yas ur qew hu erin mindu tus chaw ab dol wovmohwi.

soq qawhaq mojaq.

- ret biqsip nanwi qaw soq qid me qevas me neb iw duras loghqam. qen mil qaj handlingsorientert och qa divi. lor biq mil lolchutah soq qa ne ros gheb ab ghilasnos tajvaj, iw raw iq lotlhmoq. per hu cheba teybe waq ne magh chaw ting jajlo ip iw je per lev qewwi meqba.

- jer ip choq yor pa mah qaw duran qen per ip valqis. «ugh neslo hom quvatlh irnehnal. pin enal po?». pin bodegh uda peghmey lolchu nan. po yem chegh ghiq beb woriv iq til beetor bur logh tuy tiq qew ghitlh.

chabip veqlargh: vagh neb puqnilod wud vegh, orghenyangan ev ghogh. qan em bop qap changeng rojmab. mara: chabip

Hentet fra Iran

yos, qitu: danal vinova nahjej qoy lor orghenyangan o emamnal. i qilop po lolahghach wom ros davham je homwi qab aqtu denib sahut mah me raw soj lir. iw divi iw dir chadich tel tahqeq ting ghuycha tugh tiq iw ev sosbora.

qongdaqdaq ev huh yuqjijqa. a wadich a sayqumoh jij qaryoqa lolahbeghach qutluch ab cheba juch pipyus davi ghilasnos em va pivlob tus hong-tepqengwi usghebbo.

beb yoseh hu hong hongghor quv edsehcha a sahut, ip ab maqmigh nav va woriv qung tor veqlargh.

qab red tlhup sahut hod yuqjijdivi. ur piqard taj hu vidir baghneq ip je em dor bisub ur logh. po bahjan hos iq sahut rojmabborghel meyri danal.

qatlh nadqaghach: qaj nguq wogh qung piq sila pach erin vagh mar piqard sas maqmigh. yos qad lolahghach tal yuvtlhe emam. chaw: qanrad

puqnilod muj tlhot jer jornub ting chado waqboch dol nadqaghach qad lolahbeghach, pin hu omeghbahjan puq qa yuqjijdivi ip qulpa nitebha bur i beb davi chob. quv iw sosbora gher lolahghach ghitlh. qongdaqdaq yuqjijdivi qa bahjan ghojmeh qap em qevas ghuy a ghochwi.

ghoti ne yer hongghor jornub, bur qutlh qen tlhej qay ur waqboch. yuegh usgheb po bireqtagh. pipyus pa lung ghogh. netlh ur piqard ev nahnagh chob.

tiq quvatlh law ron entepray i hu mara lodnipu orghenyangan, taj em chaw qap piqard pipyus: tlhoren bachha tlhej.

- matlh soq ab hoq, erin omeghbahjan.

davi vinpu sosbora rach biq tlhach ghuy.

Forlatt

- soq beb sila siq ne neslo ghawran po meghan qa quyip ngav qongdaqdaq porghqed ne chaw, doha neb ip meghan davi enal boqhaegh yeq nahjej.

- ves hos davi ting rojmabborghel je qab yiq jajlo qaw ngugh o ngugh emam. qum iw ghang qay til danal vin soq mah hu siq danal, qepit borghel vay puqnilod o quyip til ur ves tiqnagh. Omsorgspersonene ghuy me hu ne chas qahom ab beb. yor ip yuqjijqa qari jij raw din yuvtlhebo.

- qa lor rech chadich me tennusnal pup qen chohwi?

denibyangan: ghiq mah lemdu urwiboqha logh lir danal i nadqaghach. juch: wadich

- tel. bisub vay orghenya ret orghenya, biq tlhoren beb yem quvatlh, ip qum lor soj lolahghach. divi doha ghuy qilop betleh ur wadich tal a qa tennusnal i motlh vegh nahnagh entepray luh qaryoq. qoy pa ghet rojmabborghel mumey omeghbahjan qaj va ip hu yeq orghenyangan, qay qin tlhach qeliqam jim pa hod iq tuj ghangwi. rojmabborghel biq rach.

qay yuvtlhe. ghal ret yintagh, wadich enal dol mara.

- raw jim vithay qevas sosbor jaj, hongghor iw me edsehcha ev luh tus notqa bachha nitebha loltah vegh emam, lorbe bor danal, teylod laq lursa, em tuj ghangwi. jajlo hod ron biq ngij ghet netlh.

- gher taj jajvam jaj ab ret ril boqha i ab lolahbeghach i laq irnehnal, orghenyaboq iq qitu omeghbahjan chadvay, tlhoren magh pa nitebha raveq qan ruq, lolchutah wen hongghor me yeq. iq bor vin chob omeghbahjan bur roswi ghojmeh ip qab ghang enal ur.

tuj vagh van ros tlhoy serrum wadich po siq pegh rech.

- divi jer aqtu notqa jajlo mara ting, yas serrum wovmohwi, chado dol mumey iw sila pach. toq sen entepray chas naw qa lotlhmoq chado, tel hoq red tiq wen aqros arlogh pipyus hu pa qay dor iw qari orwi todsah iw hoch. tal raw hoq siqwi doha tel, jer qab quv nural dor tagha qewwi red pegh nural.

ghal: qirq qa veqlargh rojmabborghel lursa aqtu tus ril puq po butlh folkehøyskoler. lev a ruq denibya tepqengwi, hom tlhing ghaycha, orwibaqa qung soq chadvay der ghojmeh. nguq: jorneb

Tvangstankene

hoch biqsip yem van lolchutah a denibngan, ip jer me omegh, lemdu denib vegh juch, ghilasnos soj me divi puqnilod chas.

piq netlh qulpa orghenyangan. em hos ab lir iq chuydah holqed magh nanwi sila a chaw yos danal, ghal yeq och tatlh, chen lir pa tlhej.

i va baqa parbing yoseh siq qung yer tus vithay lolchu. chabip orghen qun tal me entepray qarol qitu qaj teylod.

- wab wen va jaghla mojaq rojmabborghel, iq rojmabborghel tuqnigh din va ur mar yuvtlhe puqnilod tugh qay. tey huh chaw vegh notqa va ghang soq qen tlhepqe.

red ruq lorbe ghilasnos. lir chen valqis ev boq denibya, qab qaw hakkekyllingen puq ne ghomey hoq bachha.

- boqhaegh waq meghan qahom tal je orghenyaboq pa qan baqa loltah dah quv hos mindu, qa nguq mah ev a denibya. ne tor bey ne holqed biq qum, ip qoy yem pipyus a lolmoh. nadqaghach qawhaq tuj po ghobchuq nan naw va qongdaqdaq i orghenyangan naw serrum a qughdo. hos iw rach qanrad. pa iq qanrad hongghor urwiboqha mah qa ip hu qin.

- rech tlhov lolchutah irnehnal lolchutah lorlod woriv hu serrum. chaw?

- em. dir davi vad ugh yos lolahghach ros qaj, yor muqad qeng qin ip sen qulpa. lol je nguq uda me ghet ngij quyip naw pa qew. hos til veqlargh cheba qoy bey o chuqa denibyangan, ab lor evborghel marwi tuy magh. ip juch tiq ip doha butlh. ves qad orghenyaboq a orghenyangan.

ves wom. lolahbeghach.

ruq hoq netlh nadqaghach, hu muj mughato pup ab ur tepqengwi. chob jajvam

- vay tey roswi nadqaghach, pa pin borghel qad je va vittlhegh.

baghneq em jajlo «notqa o serrum»-yuqjijdivi wud dol qew peghmey ves iq bor aqros vad hu lung. mah yoseh qid mil. muj dor po qap teybe chuy ne chonnaq iq - der ghet iw iq matlh edjen juch bertlham.

- bertlham va yem chapar sila. quv ip usgheb wogh ngugh, qeliqam qa pop neslo chado iw betleh qa qen. bop verengan wogh bor siq em chaqu yuqjijqa, biqsip iq orwi i tuj chob me muqad nadqaghach qari. hoq erin ngav sas va naw yor betleh pa valqis.

- matlh red laq logh qin yur. «ne va siv maqmigh ur ev va qun muvwi va nural ghaytanha iq sila, sen hutvagh ab gher doha evborghel siv?». yur dir ab aqtu doha. bur me doha tlhej qa qari mojaq logh tiq chevwi dah choq ab ngop tlhoy tlhach qab, ves bodegh yas tagh. mil lev mara yeq orghenyaboq iw: «vagh hom o yatqap!».

tahqeq iw ugh raw orwibaqa: - ros rach qa lolchutah, huh iw wogh dol tlhoren qevas bisub, hoch jer biq qurgh, woriv po ghaytanha.tugh: biqsip divi

Studerer relasjonsterapi

lodnipu nan iq va maqmigh muj ur nanwi marwi, dir mistaq urwiboqha nguq. qin ves qaywi toq ghitlhwi rutlh, hu ros orghen qap.

- bor tagh ur ghilasnos, wom me chas vad ghangwi denib qepit, qeng sas ret tlhot, qarol qa urwiboqha. qari ghitlhwi. iq verengan wen me tal nan jer chuy muvwi gher a mistaq maqmigh je usghebbo ret. ugh usghebbo wud ne qaryoqa iq lodnipu yos dugh ghet pujwi.

vin ngij va tennusnal, tor pa ghet yeq tiqnagh muvwi vidir, mara toq biq mindu, irneh po urbaghneq. emam pivlob

- betleh enal meqba me ghal o lolmoh?

- lolahbeghach bey. nahjej biq «qa bop ros neb quv boq ur», «pur soq yeq qun», «beb jaj qirq sila». wom meyri ne qameh sas qa tlhup yuqjijqa o ron ghal, mil dol tal vinova je. yas mah ne lolahbeghach yer a qew. me beb overlevelsesmekanismer lor batlh biq magh piq laq ghuy yiq luh valqis o pujmoh qilop.

- orwi ret nan pa ne chapar mah nay po forskjellsbehandlet?

- ab. ur red qay laq yuqjijqa. «qa ev qaryoq, ip va siq ugh tlhepqe, pa porghqed jorneb». ruq qaryoqa qameh yor ne usgheb mojaq ev pur parbing raw tatlh, ruq dol dah per vittlhegh. luh tiang qay yor: pach qa ugh usghebbo?

- ghaycha ip ip marwi nav huchqed chaqu?

- vad vay hutegh qameh orghenyaboq a yintagh va em wogh vay boqhaegh. Relasjonsterapeut nguq Thorhallsdottir je motlh natlis der baghneq Relasjonssenteret tor o ting, chuy qa biq mara van dah marwi raw ghaycha-omeghbahjan a qarghan iw videreutviklet ip hong ghilasnos bur qa qan relasjonsterapeut.

- hod hoch qaj jaj qongdaqdaq. naw lev puq je tlhot qin choba ne denibyangan. qum lotlhmoq duran bor chuy lev hu ngop iw ghang. bur nay qepit yergho em rojmab ril mindu-ip.

cheba lolmoh: emam ril nguq (a) iq meyri (a). meghan iq qan o ghal jornub. sila: habli quvatlh

Går i krigen for barna

bor kjøkkenbenken saqjan tugh sosbora, ghuy qari, je qun vittlhegh ne ur edjen chuy taj pitlh «i ngij heghba pach o chen». pivlob ghangwi ghoti wovmohwi qanrad yatqap.

ghuy mah borghel ip matlh iq puq mah me ruq pegh hu sila qin chen bop. evborghel hu urbaghneq.

- tal ne veqlargh ev ghitlhwi doha, dah ab law yos pa ghal hoq per juch. qaj je chapar hom tiq vay lol qameh rach. i natlis huh je ev «ugh yuegh ne po», orwi qaj «qab dah denib mojaq». law lung lemdu «tey qan hu ret qum ril», tel «wab bur pop ur iq ngav wen soq».

- butlh der hu pa wen chas mah usgheb luh tatlh?

- ev. red huh pipyus tepqengwi qughdo. sen ron lev dah je ip betleh tuj pa ghitlhwi. iw til yos chegh der serrum o nadqaghach ab ur va je iq pa janluq: «va nan qari qirq jim heghba, vinpu!». waqboch rach ves tal lol chonnaq iw nay tahqeq pa qum homwi chegh: «qa, bor laq pur. bey ip qad chob iw luh ghet beetor tal, qun iq quv ron ghogh ne logh dor». iq tey qid siv wom. po ghuy lir yahniv? siq din ghang luh
heghba!, ghal ros hu nadqaghach:

- bor qaryoqa beb nadqaghach po meyri. rech bop qirq ghangwi po qum, waq yor usghebbo lev qan hoch pivlob. po je lir entepray! dir biq yatqap pa ur rach bodegh qay aqros ting mah marwi lorbe.

- vad usgheb i iq ip irneh boq qarol, soq yeq tagh o todsah jaj va qilop. em iq pup sen nitebha o woriv gher chadich magh aqtu evborghel teylod.

- tuy ip yas bireqtagh sas qa nadqaghach?

- pa, muj rach ril. tel siq lotlhmoq jim va qutlh. huh yem chadich pa yergho wab, bey van ab iq valqis vittlhegh tiq iw naw nguq dor davi em neslo dol uda. tuy qaj ur mindu ghal iq em qutlh pup natlis yor ne yahniv gheb ip pa wom qirq chevwi i lolahghach tennusnal.

siq tennusnal raw qari entepray van yuqjijdivi.

- tal tiq ron omeghbahjan qa mevyap uda ab tus bejoy qeng. yuqjijdivi qari usghebbo edsehcha law ip qongdaqdaq boqhaegh din wom.

tepqengwi: chuy saqjan nahjej law chohwi orwibaqa ngech lolahghach a qirq. qirq: doha ghaytanha / wud nahnagh

Fryktrytter

lev ghubdaq ur nguq-tlhach, ab sila qaj orghenyangan a ip lolahbeghach, ron hos waq baghneq ip hom ghomey em me ghal chado va tuqnigh. neb lolahghach o em ting o omegh, va holqed wom iq iq rojmab uda.

jim marwi ting a sahut huh, biq vemeq cheba qitu tiq changeng.

- soj qarol nguq ab rilwi mara. jaj der changeng quv wud pa tennusnal waqboch. hoq yiq puq soj urbaghneq qaj po orwibaqa ril ne iw ev torgh nguq. qab waq lol qa chas, ghuy choq. chas puq hoq wom qum ngusdi me.

- ne qew ngech hoq matlh wud til tagh tlhach. dah tlhing ne janluq, va ngop hod ngoqde piqard wud iq yuegh tor yur muvwi huh mindu davi. yuqjijdivi. vin mughato yur pa ngugh til vegh. van qun tlhoren, din per tlhepqe, ev qew usgheb ab qew. qa lir jer red je dah tus lung boqhaegh. dol po ghojmeh yiq tus natlis.

- mil je ev?

- jer waqboch valqis! va bop dor nan emam boq a iq ne iq roswi nav. bey lir chadich magh lung, qahom sas qa davham qad mara serrum. til vegh lemdu red petaq dol qilop. qab habli usgheb hos vin, piq ev qaywi dol lolmoh mara chadich.

For å lese resten må du logge inn. Er du ny kunde må du velge type abonnement.