Ønsker at flere kan studere samtidig som at de mottar stønad fra NAV.

Tips oss 2400
VIL STUDERE: Stian Kristoffer Solgård (25) ble i fjor permittert fra jobben som elektriker i oljebransjen. Han ønsker å fullføre videreutdanningen han er halveis ferdig med, men for å gjøre det kan kan han ikke motta dagpenger fra NAV. Foto: Privat

VIL STUDERE: Stian Kristoffer Solgård (25) ble i fjor permittert fra jobben som elektriker i oljebransjen. Han ønsker å fullføre videreutdanningen han er halveis ferdig med, men for å gjøre det kan kan han ikke motta dagpenger fra NAV. Foto: Privat

Ministerens forslag til regelverksendringer:

Endring 1: Adgang til å ta utdanning med studiesamlinger på dagtid
• For å imøtekomme ønsket om noe mer fleksibilitet, foreslår statsråden øke antall undervisningsdager som tillates uten at dagpengene faller bort.  

• Endringen vil utvide valgfriheten til dagpengemottakerne, ettersom flere utdanningsinstitusjoner tilbyr samlingsbaserte utdanninger som skal kunne kombineres med fullt arbeid.

• Flere av disse utdanningsoppleggene vil kunne godtas med den foreslåtte endringen.  

• Vilkårene om å følge undervisningen og om minst 50 prosent redusert studieprogresjon opprettholdes. 

Endring 2: Utdanning som er påbegynt før ledigheten
I dag gjelder et unntak fra vilkåret om minst 50 prosent redusert studieprogresjon, for helt ledige og helt og delvis permitterte som har påbegynt utdanningen minst seks måneder forut for ledigheten.

• Statsråden foreslår nå at disse kan få fortsette på begynt utdanning med dagpenger i inntil seks måneder, uten krav om redusert studieprogresjon.  

• For personer som har startet utdanningen før ledigheten, og ikke som en konsekvens av den, foreslår statsråden at det gjøres et mer generelt unntak fra kravet om at undervisningen ikke kan foregå på dagtid, og fra vilkåret om å følge undervisningen.   

• Forutsetningene om forhåndssøknad til Arbeids- og velferdsetaten, og plikt om å avslutte utdanningen ved tilbud om arbeid, vil fortsatt gjelde også disse.  

Endring 3: Utvidelse av adgangen til å motta dagpenger under etablering av egen virksomhet
Under etablering av egen virksomhet kan man etter folketrygdloven § 4-6 tredje ledd, få innvilget dagpenger i inntil ni måneder, på nærmere bestemte vilkår. 

• Arbeids- og velferdsdirektoratet mener at en etableringsperiode på ni måneder er for kort, og statsråden foreslår at perioden utvides til tolv måneder.
(Dagbladet): Tidligere denne uka skrev Dagbladet om Stian Kristoffer Solgård (25), som ble permittert fra jobben i oljebransjen, og nå må velge mellom og fortsette på sin videreutdanning uten inntekt - eller motta dagpenger fra NAV.  

Regelverket er nemlig lagt opp slik at det som hovedregel ikke er forenelig å utdanne seg og samtidig ha rett til dagpenger.  

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) understreker at hun ikke kjenner til detaljene i Stians sak, men sier at hun kjenner til flere som står overfor tilsvarende dilemma som ham.

- Firkantet regelverk

Hun vil nå endre regelverket, slik at det skal bli enklere for personer som har startet en utdanning å fullføre den, tross permitteringer.  

- Dagens regelverk er for rigid og firkanta, og vi ønsker nå å gjøre forbedringer i det for å rydde unna en del av de urimelighetene som er der, sier hun.  

- Særlig i oljebransjen ser vi nå at mange blir permittert eller arbeidsledige, og det er nå ekstra viktig at de som tar grep, og etterutdanner seg for å komme raskest mulig tilbake på arbeidsamarkedet, ikke hindres, men heies fram og oppmuntres, tilføyer hun.  

Tre hovedendringer

Forslaget hun i dag legger fram inneholder tre konkrete endringer; to forskriftsendringer og ett lovforslag.  

Hauglie ønsker:  

• Justering av vilkårene for hva som kan regnes som opplæring tilpasset fullt arbeid, som blant annet å tillate utdanning/studiesamlinger minst seks dager per semester.

• Utvidet mulighet for å fortsette utdanning som er påbegynt før ledigheten/permitteringen.

• Utvidet adgang til å motta dagpenger under etablering ev egen virksomhet, fra dagens 9 til 12 måneder.

- Dette er tre viktige ordninger som vil gjøre det lettere å kombinere dagpenger og utdanning, og jeg tror forslaget vil bli godt mottatt, sier hun.    

- Innen sommeren

Hun vil jobbe for å få gjennomført regelendringene så fort som mulig.  

- Forslaget om å kunne motta dagpenger under etablering av egen bedrift, krever en lovendring, så dette må behandles i Stortinget. De andre forlagene til endringer er forskriftsendringer, og kan derfor iverksettes raskt, trolig før sommeren, sier sosial- og arbeidsministeren.

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet Arbeidsliv på Facebook.
I denne artikkelen