Dagbladets husregler


Dagbladets redaksjonelle virksomhet har blant annet «Redaktørplakaten», «Vær Varsom-plakaten» og «Tekstreklameplakaten» som ramme.

I tillegg skal medarbeiderne holde seg til Dagbladets etiske husregler i sitt arbeid. Dagbladets husregler skal være et redskap for å rapportere fra områder som er omstridte eller tildekket i samfunnet. Reglene skal sikre at våre reportasjer er etterrettelige og presseetisk forsvarlige.

Nedenfor følger Vær Varsom-plakatens tekst med Dagbladets etiske husregler som underpunkter.

Vær Varsom-plakaten

1.Pressens samfunnsrolle

1.1.Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

1.2.Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

1.3.Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene.

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

  Dagbladets husregler
  1.4.A Dagbladet har plikt til å sette et skarpt og kritisk søkelys på samfunnet rundt oss. Det betyr nærgående og pågående journalistikk som bygger på at avisas medarbeidere kjenner de etiske krav som stilles, at det Dagbladet offentliggjør bygger på grundige undersøkelser, at innhold og form er nøye overveid og at avisa har faktisk og etisk dekning for det som offentliggjøres.

1.5.Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

2. Integritet og ansvar

2.1. Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold.

  Dagbladets husregler
  2.1.A Den enkelte medarbeider har et personlig ansvar for den faglige og etiske kvaliteten på sitt arbeid.

2.2.Den enkelte redaksjon og den enkelte medarbeider må verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold.

  Dagbladets husregler
  2.2.B Dagbladets redaksjonelle medarbeidere skal opptre slik at det ikke kan oppstå tvil om deres egen eller redaksjonens integritet og uavhengighet.
  2.2.C Redaksjonelle medarbeidere i Dagbladet skal ikke sette seg i avhengighetsforhold til enkeltpersoner, grupperinger, organisasjoner, bedrifter eller andre utenforstående. Det kreves særlig aktsomhet innenfor de stoffområdene vedkommende arbeider med i avisa.
  2.2.D Dagbladets redaksjonelle medarbeidere representerer en avis som får stor oppmerksomhet blant publikum og i andre medier. Som følge av avisas posisjon i samfunnslivet, settes søkelyset lett på avisas medarbeidere og deres opptreden. Dette må vi ta hensyn til når vi omgås og snakker med våre kilder, kontakter og lesere.

2.3. Redaksjonelle medarbeidere må ikke ha oppdrag, verv, økonomiske eller andre bindinger som kan skape interessekonflikter i forhold til deres redaksjonelle oppgaver. De må unngå dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet. Vis åpenhet om forhold som kan påvirke redaksjonelle medarbeideres habilitet.

  Dagbladets husregler
  2.3.A Redaksjonelle medarbeidere skal ikke ha tillitsverv eller styreverv i politiske partier, organisasjoner eller bedrifter innenfor det hovedområdet de dekker. Redaksjonelle medarbeidere skal ikke delta i underskriftskampanjer eller aksjoner hvis det kan reise tvil om deres eller redaksjonens uavhengighet eller troverdighet.
  2.3.B Redaksjonelle medarbeidere skal uoppfordret opplyse til nærmeste overordnede om økonomiske interesser eller andre forhold, også i nærmeste familie, som har eller kan få betydning for egen habilitet eller redaksjonens omdømme.
  2.3.C Redaksjonelle medarbeidere skal ikke kjøpe eller selge aksjer i tilknytning til nyhetsmateriale som ikke er offentliggjort. Redaksjonelle medarbeidere bør ikke drive korttidshandel med aksjer (raskere omsetning enn tre måneder).

2.4.Redaksjonelle medarbeidere må ikke utnytte sin stilling til å oppnå private fordeler.

2.5.En redaksjonell medarbeider kan ikke pålegges å gjøre noe som strider mot egen overbevisning.

2.6.Avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold. Avvis også reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt, og som bidrar til å svekke tilliten til den redaksjonelle troverdighet og pressens uavhengighet.

  Dagbladets husregler
  2.6.A Nyttejournalistikken krever at avisas medarbeidere er seg bevisst muligheten for at kommersielle interesser ønsker å bruke Dagbladet til å fremme egen virksomhet eller skade konkurrentenes.

2.7. Gi aldri tilsagn om redaksjonelle motytelser for reklame. Det som offentliggjøres, skal være et resultat av en redaksjonell vurdering. Sørg for å opprettholde det klare skillet mellom journalistikk og kommersiell kommunikasjon også ved bruk av pekere og andre koplinger.

2.8.Det er uforenlig med god presseskikk å la sponsing påvirke redaksjonell virksomhet, innhold og presentasjon.

  Dagbladets husregler
  2.8.A Når Dagbladet selv er sponsor, skal det skje under forutsetning av full redaksjonell frihet.

2.9.Redaksjonelle medarbeidere må ikke motta pålegg om oppdrag fra andre enn den redaksjonelle ledelse.

  Dagbladets husregler
  2.9.A Salg eller annen utnyttelse av redaksjonelt materiale skal skje i henhold til opphavsrettens bestemmelser. Gjengivelse av Dagblad-unike spalter, vignetter og andre kjennetegn, for eksempel i form av faksimiler i andre trykksaker, også reklametrykksaker, kan bare skje etter tillatelse fra redaktør.
  2.9.B Redaksjonelle medarbeidere kan ikke påta seg journalistiske oppdrag utenfor avisa, eller utnytte/selge redaksjonelt materiale, uten at redaksjonsledelsen har gitt sin godkjenning.
  2.9.C Redaksjonelle medarbeidere skal ikke delta i markedsføring av kommersielle produkter.
  2.9.D Dagbladet betaler medarbeidernes reportasjereiser. Redaksjonsledelsen skal på fritt grunnlag vurdere dekning også når avisa deltar på helt eller delvis betalt invitasjonsreise. Den som inviterer skal gjøres kjent med avisas syn på dette punkt. Tilbud om invitasjonsreiser skal henvises til redaktør, som avgjør om reisen skal gjennomføres.

3. Journalistisk atferd og forholdet til kildene.

3.1 Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson.

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Dersom anonyme kilder tas i bruk, eller redaksjonen tilbys eksklusivitet, må det stilles særlig strenge krav til kildekritikk.

  Dagbladets husregler
  3.2. Som hovedregel skal vi bruke kilder som står fram med fullt navn. Anonyme kilder kan brukes når dette er eneste mulighet til å få fram viktig informasjon og argumentasjon. Bruk av anonyme kilder stiller strengere krav til vurdering av kilden og de opplysninger vedkommende gir. Som hovedregel bør opplysninger fra anonym kilde bekreftes av minst én kilde til.

3.3.Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og kontakter.

  Dagbladets husregler
  3.3 Den som blir intervjuet, skal som hovedregel gjøres oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort, og i hvilken sammenheng offentliggjørelsen vil kunne skje.

3.4.Vern om pressens kilder. Kildevernet er et grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn og er en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon.

3.5.Oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet, hvis dette ikke er uttrykkelig avtalt med vedkommende.

  Dagbladets husregler
  3.5.A Dagbladets kildevern er absolutt. Dette gjelder også overfor kolleger i redaksjonen.
  3.5.B Opplysninger om anonym kilde kan bare gis videre når kilden selv samtykker og sjefredaktør eller dennes stedfortreder har godkjent at opplysningene videreformidles.
  3.5.C Når avisa mottar tips om planlagte kriminelle handlinger eller aktiviteter hvor menneskeliv er i fare, skal vi som hovedregel kontakte politiet.

3.6.Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående.

3.7.Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.

3.8.Endring av avgitte uttalelser bør begrenses til korrigering av faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.

  Dagbladets husregler
  3.8.A Dagbladet redigeres på et fritt grunnlag, uten innblanding av intervjuobjekter og kilder eller andre aktører. Dagbladet fører en restriktiv linje når det gjelder utlevering og opplesning av manuskripter. Redaksjonelle medarbeidere skal overfor kilder tilkjennegi om samtalen er ment for publisering. Dette er spesielt viktig overfor personer som ikke er vant med intervjusituasjoner. Kilder kan ikke kreve å få manuskript utlevert for å endre meningsinnhold, men kan på forespørsel få forelagt egne uttalelser slik at faktiske feil og misforståelser kan bli rettet.
  3.8.B Råderett over egne uttalelser kan fravikes når intervjuobjektet i ettertid endrer det faktiske innholdet i intervjuet i vesentlig grad.

3.9. Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.

  Dagbladets husregler
  3.9.A Kilder og øyenvitner som har vært utsatt for katastrofer eller ulykker, skal behandles med spesiell varsomhet og omtanke. Vær varsomme og kritiske når overlevende og pårørende intervjues.
  3.9.B Kilder som er i sorg, psykisk ubalanse eller annet mentalt press, skal behandles med skjerpet hensynsfullhet og aktsomhet. Vi skal ikke ta direkte kontakt med nærmeste pårørende i ekstremt belastende situasjoner, men knytte forbindelser gjennom hjelpeapparat, venner og bekjente.
  3.9.C Det kreves spesiell varsomhet og omtanke når barn er intervjuobjekt, eller på annen måte står i sentrum for vår journalistiske oppmerksomhet.

3.10.Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.

4. Publiseringsregler

4.1.Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

4.2.Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.

4.3 Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

4.5.Unngå forhåndsdømming i kriminal-og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom. Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere.

4.6.Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.

4.7. Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans til de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.

4.8. Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernsaker eller rettssaker.

4.9. Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.

4.10.Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.

4.11.Vern om det journalistiske fotografiets troverdighet. Bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper et falsk inntrykk. Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig fremgår at det dreier seg om en montasje.

4.12.For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling.

4.13.Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

4.14.De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

4.15. De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.

4.16. Vær varsom med å opprette pekere fra digitale utgaver til innhold som bryter med god presseskikk. Sørg for at pekere til andre medier eller publikasjoner, er tydelig merket. Det er god presseskikk å informere brukere av interaktive tjenester om hvordan publikasjonen registrerer og eventuelt utnytter bruken av tjenestene.

4.17. Dersom redaksjonen velger ikke å forhåndsredigere digitale meningsutvekslinger, må dette bekjentgjøres på en tydelig måte for de som har adgang til disse. Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.

Ord og bilder er mektige våpen, misbruk dem ikke!

Fakta om Dagbladet.no

Grunnlagt 1869Utgitt av AS Dagbladet
Ansvarlig redaktør:
John Arne Markussen
Kulturredaktør:
Geir Ramnefjell
Teknologi- og utviklingsredaktør:
Hildegunn Amanda Soldal
Politisk redaktør:
Marie Simonsen
Magasinredaktør:
Jo Randen
Adm. direktør:
Tore Stangebye (konst.)
Nyhetsredaktør:
Frode Hansen
Redaktør:
John Olav Egeland

Fakta om Dagbladet.no

Grunnlagt 1995Utgitt av DB Medialab AS
Ansvarlig redaktør:
John Arne Markussen
Adm. direktør:
Tore Stangebye (konst.)
Teknisk drift:
Basefarm AS

Kontaktinformasjon

Postadresse: Boks 1184 Sentrum 0107 Oslo
Besøksadresse: Langkaia 1 0150 Oslo
Telefon:
Sentralbord: 24 00 10 00
Tipstelefon: 24 00 00 00
Dagbladet.no, redaksjonen: 24 00 00 07
Telefax:
Dagbladet.no, redaksjonen: 22 42 95 48
Annonse, salg: 22 31 05 05
Annonse, produksjon: 22 31 06 90

Juridisk informasjon

Innholdet i Dagbladet og Dagbladet.no er beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk. Kopiering og utskrift til annet enn privat bruk skal ikke forekomme uten avtale med Dagbladet. Dagbladet forbeholder seg retten til å publisere stoff sendt til Dagbladet.no også i den trykte utgaven, medmindre annet er spesifisert av innsenderen.
Dagbladet og Dagbladet.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.
Postadresse: Boks 1184 Sentrum 0107 Oslo
Besøksadresse: Langkaia 1 0150 Oslo
Tlf. 24 00 00 00
E-post. pfu@np-nr.no