- Img_6539.jpg -->Journalistikk-professor Rune Ottosen håper at du ikke går i fella til de flere tusen Pentagon-ansatte som jobber med mediestrategi. Les nettmøtet hvor han forteller hvordan du kan avsløre løgnene!

- Folk må være mye mer kritisk til det som står i mediene i en krigssituasjon. Det viser seg etter alle kriger at militæret har holdt tilbake informasjon og spredt desinformasjon, sier professor Rune Ottosen ved Journalisthøgskolen.

Han har skrevet to bøker om mediedekningen av Gulfkrigen, og har fulgt terrorkrigen nøye.

- Pentagon har flere tusen ansatte som kun jobber med informasjon. Disse ønsker ikke at mediene skal fokusere på sivile tap og uheldige konsekvenser av bombingen. Det er medias rolle å skrive om dette, men det er vanskelig når de har så liten tilgang på informasjon, sier Ottosen til Dagbladet.no.

Får ikke følge spesialstyrkene

- Det er interessant å merke seg ordbruken og virkemidlene som amerikanerne bruker. I natt droppet de sendinger med mat over Afghanistan. Det er tydelig at dette ble gjort for å gjøre bombeangrepet mer spiselig, sier professoren.

Han mener at den største forskjellen fra Gulfen blir at denne krigen ikke har en front. Journalister får ikke følge kamphandlingene i Afghanistan med egne øyne.

- I all journalistikk er det viktig med direkte tilgang til det som skjer. Nå får journalistene stort sett bare vite det militæret forteller dem.

Ønsker Stoltenberg-grilling

Han synes norske medier har vært flinke til å poengtere at det ikke er muslimer som er fienden. Kritikken av Bush og krigsplanene har det vært verre med.

- Det er paradoksalt at det er Afghanistan som blir bombet, siden det ikke var afghanere blant kaprerne. Det er ikke sikkert det er de riktige menneskene som nå blir bombet, sier Ottosen.

Professoren synes også statsminister Jens Stoltenberg har sluppet for lett unna.

- Mediene gjengir bare begrunnelsene hans. Det er få kritiske spørsmål.

I ettermiddag svarte han på lesernes spørsmål her på Dagbladet.no. Her følger nettmøtet:

 
Publisert mandag 08.10.2001 kl. 08:35, oppdatert 11:42

Send inn spørsmål til nettmøtet her!

Nødvendig desinformasjon?

  For at en militær aksjon skal bli vellykket, må vel informasjon kontrolleres og vinkles slik at kampmoral og støtte holdes oppe i befolkningen? Kan det ikke være skadelig for aksjonen hvis den hadde gått "live", sånn som f.eks Gulfkrigen? Eller har vi krav på å få vite alt?
  Knut Larsen

Etter min mening er det ikke journalisters oppgave å holde kampmoralen oppe selv om ditt eget land er i krig. Vi trenger kritiske motvekt mot offisiell informasjon fra myndighetene selv i en krigssituasjon. Mediedekningen av Golfkrigen viste at det bilde man fikk gjennom krigføringene i krigens startfase ikke var et riktig bilde. Man så bilder av smarte bomber som traff sine mål helt presis gang etter gang. Offisielle tall fra Pentagon etter krigen viste at bare 8 prosent av bombene som ble sluppet var "smarte bomber" - og av disse var det 25 prosent som ikke traff sine mål. Feilbombingen - og de 92 prosent "vanlige" bomber påførte sivil infrastruktur og sivile liv store lidelser. Dise bildene ønsket de som var ansvarlige for mediekampanjen at vi ikke skulle få se. Det kan det være nyttig å ha i bakhode i disse dager. Hva publikum har krav på å få vite fra en krig er et godt spørsmål. Det er forståelig at de militære vil hindre mediene å publisere ting som kan skade og påvirke krigføringen ved for eksempel å avsløre militære hemmeligheter. Etter min emnig er det uetisk av journalister å publisere ting fra en krig som kan påvirke krigens gang.Publikum har derimot krav på å få vite hvilke konsekvenser krigføringen har for sivilbefolkning. Sensur av den typen informasjon bør journalister ikke akseptere. Det var desverre alt jeg nådde å svare på i dag.
Rune Ottosen

Journalistenes objektivitet?

  Godtfolk er ikke så ukritiske som mange vil ha det til, og som det kan virke som om Ottosen mener. Det er mediene selv som er det svakeste leddet. Journalistene er selv forutinntatt, og makter ikke å viderebringe nøytrale nyheter. Når det gjelder Midtøsten, har media slukt den palestinske propagandaen, og bringer den ukritisk videre til sine lesere. Dette burde ha ført til en Israel-hets i den norske befolkning. Men det viser seg at folk er kritisk til mediedekningen av konflikten, og evner å vurdere informasjonen mer nyansert enn pressen selv.
  Kjell Martinsen

Jeg er helt enig med deg at publikum er mer kritisk enn mange tror. Dette blir også dokumentert i et forskningsprosjekt jeg har vært med på om Kosovo-krigen. At mediene likevel har stor gjennomslagskraft kan det neppe være tvil om. Derfor legger da også partene i en konflikt stor vekt på å vinne overe mediene på sin side.
Rune Ottosen

Taliban eller Afghanistan

  Jeg har bitt meg merke i at man i media brukeer betegnelsen Taliban når de heller burde brukt Afghanistan, f.eks. i dagens Aftenposten hadde de overskriften "Bombingen av Taliban". Så vidt jeg har skjønt er Taliban de som styrer Afghanistan, og ikke et eget LAND. Da tyskerne bombet Norge under invasjonen aprildagene 1940 het det neppe "bombingen av Nygårdsvollregjeringen". Tror du denne begrepsbruken er bevisst? Johnny
  Johnny

Et meget interessant spørsmål. Kampen om begreper er en del av propagandakrigen. Det sentrale her er jo at folkeretten åpner for militært selvforsvar av en stat mot en annen stat. For å kunne rettferdiggjøre et militært angrep mot Afghanistan må man knytte terrorhandlingene til Taliban-regimet. Bush sa i sin tale at han USA er venn av det afghanske folket- men fiende av terroristene. Ved å snakke om Taliban når man nevner bombemål understreker man dette skille som det er viktig for dem å opprettholde. Hvis mange sivile blir drept kan det bli vanskelig å opprettholde dette skille.
Rune Ottosen

Afganske tap

  Vi vet jo at sivile mål ble truffet både i Gulfen og i eks Jugoslavia, uten at dette ble forkusert på i det hele tatt av USA. Tror du at USA vil gå ut med innrømmelser om treff av sivile mål denne gang, eller bare avfeie det som afgansk propaganda for å vekke opinionen?
  Rune Arnesen

Slik dette vanligvis fungerer så innrømmer jo amerikanske myndigheter at sivile tap vil finne - sted. President Bush var jo inne på dette i sin tale i går. Men de ønsker minst mulig oppmerksomhet rundt disse tapene fordi det gjør det vanskeligere å "selge" sitt budskap om dette som en rettferdig krig. Den amerikanske kritikeren og forfatteren snakker om "verdige" og "uverdige" ofre. De verdige ofrene er i dette tilfellet offeret for den grusomme terrorhandlingen 11. september. De uverdige ofrene som de helst ikke vil snakke om er de som er ofre for egne krigshandlinger.De vil neppe avfeie det som propaganda dersom det kommer dokumentasjon av sivile tap i Afghanistan. Men de vil kalle det "colleteral damage" - altså utilsiktede bivirkninger at det som etter deres mening er en rettferdig handling.
Rune Ottosen

Media og Makt

  Denne krigshandlingen til USA og Storbritania, som vi også forsåvidt er en del av, er hva jeg vil kalle skremmende. Jeg har aldri stolt på media og nå stoler jeg i alle fall ikke på den. Jeg antar nå at alt som blir sagt og skrevet er nøye kontroller eller planlagt fra den ene eller den andre parten i denne krigen. Det er blitt en media krig -Kan du hjelpe oss til å bli mer kritiske?
  Gunhild

Jeg er ikke enige i at alt som blir skrevet i mediene er nøye planlagt fra den ene eller andre parten i konflikten. Hvis du leser flere aviser og følger med på flere kanaler kan du få et svært ulikt bilde og få mange synspunkter og vinklinger. Alle parter i en konflikt bruker mye ressurser på å selge sitt budskap om hvordan en slik krig skal framstå i offentligheten. De vil ha fram sin versjon om du vil. De utelater ting som ikke passer inn i det vi kan kalle et propagandabilde og rendyrker informasjon som skal få fram et bilde av dem selv "de gode" - de som har retten på sin side. Mediene er her helt sentrale - alle som drivere en moderne krig vet at de må vinne kampen om mediebildet av krigen hvis du skal vinne selve krigen. Sånn sett har du rett i at dette er en mediekrig. For å bli mer kritisk bør du lese mest mulig bakgrunnstoff - historisk litteratur etc. for å forstå bakenforliggende konfliktlinjer som ikke får plass i mediebildet. Så er det som jeg har svart tidligere veldig nyttig å lese nyhetsmedier fra andre deler av verden. Da vil du få en annen "sannhet" som motvekt mot våre medier.
Rune Ottosen

Vanskelig situasjon

  Har ikke USA kneblet all kritisk tenkning ved å si at alle som ikke er 100 % FOR dem er mot dem og på terroristenes side? Dersom Norge skulle stille seg kritisk til dette bomberaidet over Afghanistan ville de jo i USA's øyne automatisk stille seg på terroristenes side og bli USA's fiende. Eller tar jeg feil?
  Floortje

President Bush har neppe skapt noen god stemning for debatt ved å si at enten er man for USA eller for terroristene. Heldigvis skal det mer til for å kneble all kritisk tenkning. Også i USA finnes det mange kritiske røster som kommer med alternative synspunkter. Også i amerikanske medier finner man alternative røster og på Internett finnes det mange alternative synspunkter. Det er urovekkende at enkelte journalister i amerikanske medier har fått sparken fordi de har vært for kritiske. Men det er ikke nødvendigvis representative for alle amerikanske medier. Utenriksminister Jagland ble jo kritisert i amerikanske medier da han kom med noen svært forsiktige uttalelser etter de forferdelige hendelsene 11. september, der han uttrykte håp om at amerikanske gjengjeldelsesaksjoner ikke måtte ramme uskyldige. Det viser vel at man venter 100 prosent lojalitet fra sine NATO-allierte. Etter dette har ikke norske ansvarlige myndigheter levnet noen tvil om at man står fullt og helt bak USA. Så kritiske røster må du nok lete etter andre steder.
Rune Ottosen

etablert sannhet

  Det virker på meg som om alt som nå blir sagt fra ansvarlige myndigheter henviser til ting de samme myndighetene allerede har bestemt seg for at er sant. Alt blir forklart og rettferdiggjort gjennom tautologisk akrobatikk. Finnes det noen undersøkelser på hvordan slike sannheter blir etablert og hvor raskt de absorberes av det generelle publikum? Som pasifist skremmer det meg like mye hver gang hvor raskt folk kaster sine siviliserte holdninger og blindt godtar krigens logikk. Jeg vil gjerne lese mer om dette hvis du har noe litteratur å anbefale.
  andreas brekke

Du får neppe noe overraskende svar fra myndighetene når det gjelder grunnleggende spørsmål om folkeretten, artikkel 5 etc. Men hvis du supplerer med hva uavhengige kilder og folkrettseksperter sier kan du danne deg et mer kritisk bilde. Det finnes folkrettseksperter som ikke er enig med Jagland og Stoltenberg i deres tolkning av folkeretten og Genevekonvensjonen. Dette er synspunkter som journalister med fordel kunne konfrontere norske politikere med. Det finnes veldig mye faglitteratur om hvordan de militæres mediestrategi fikk gjennomslag i mediedekningen under Golfkrigen. Jeg har selv vært med på å redigere en bok som heter "Journalism in the New World Order" der du vil finne en del stoff om det.
Rune Ottosen

spm, hvem?

  hvem skal vi da høre på?? hvilke kilder er mest troverdige i denne saken?
  gunn birgitte

Du skal fortsette å høre på mediene men beholde din kritiske sans. Hvis du supplerer med nettaviser fra den tredjeverden og arabiske verden får du et bedre grunnlag til å danne din egen mening.
Rune