Norske fly med gass i cockpit og kabin, viser Luftfartstilsynets sjekk. English version

BAe 146: Denne flytypen er blant maskinene som er mest utsatt for giftgasser i kabin og cockpit.

BAe 146: Denne flytypen er blant maskinene som er mest utsatt for giftgasser i kabin og cockpit.
Foto: Scanpix

DASH 8: Denne flytypen er blant maskinene som er mest utsatt for giftgasser i kabin og cockpit

DASH 8: Denne flytypen er blant maskinene som er mest utsatt for giftgasser i kabin og cockpit
Foto: Scanpix

AIRBUS 319: Denne flytypen er blant maskinene som er mest utsatt for giftgasser i kabin og cockpit.

AIRBUS 319: Denne flytypen er blant maskinene som er mest utsatt for giftgasser i kabin og cockpit.
Foto: Scanpix

AIRBUS 320: Denne flytypen er blant maskinene som er mest utsatt for giftgasser i kabin og cockpit.

AIRBUS 320: Denne flytypen er blant maskinene som er mest utsatt for giftgasser i kabin og cockpit.
Foto: Scanpix

BOEING 757:Denne flytypen er blant maskinene som er mest utsatt for giftgasser i kabin og cockpit.

BOEING 757:Denne flytypen er blant maskinene som er mest utsatt for giftgasser i kabin og cockpit.
Foto: Scanpix

(Dagbladet.no): Den siste tida har Dagbladet.no vist hvordan passasjerer og mannskap blir utsatt for giftige gasser etter oljelekkasjer i flymotoren. Britiske luftfartsmyndigheter har bekreftet at dette er et sikkerhetsproblem. Norskregistrerte fly er også blitt rammet av dette.

- Vi har beviselig hatt slike hendelser, men det er svært sjeldent hos oss, sa flygesjef Håvard Vestgren i SAS Braathens til Dagbladet.no i forrige uke.


13 aktuelle hendelser
Etter at Dagbladet.no ba om opplysninger, har Luftfartstilsynets analyseavdeling lett etter mulige hendelser av giftgasser i norske fly fra sommeren 2001 og fram til 2005. Tilsynet fant 13 gåtefulle hendelser som kan passe med problematikken knyttet til forurenset pusteluft i fly. Seniorrådgiver Jon Sneltvedt understreker at her kan det være snakk om mørketall.

- En del tilfeller av gass- eller oljelukt i fly blir trolig ikke sett på som alvorlige hendelser. Derfor er det nok en del rapporterte saker som ikke vil komme til syne i vår database, sier Sneltvedt til Dagbladet.no.

Luftfartshendelser blir rapportert etter fire grader av alvorlighet.

1. Luftfartsulykker

2. Alvorlige luftfartshendelser

3. Luftfartshendelser

4. Driftsforstyrrelser

- Vi vil gjøre oppmerksom på muligheten for at slike tilfeller kan ha vært rapportert som «driftsforstyrrelser». Begrepet brukes om saker som anses å være mindre alvorlig enn luftfartsulykke eller hendelse, men som likevel skal rapporteres til myndigheten. Slike rapporter utgjør det største volumet av avviksrapportering fra selskapene til luftfartsmyndigheten. Disse rapportene er ikke lagt inn i noen database. Det vil derfor være svært tidkrevende å lese gjennom alle slike rapporter for å søke etter aktuelle tilfeller, forklarer Jon Sneltvedt.


Gåtefulle hendelser
Luftfartstilsynets database ECCAIRS inneholder til sammen 851 ulykker og hendelser med norskregistrerte luftfartøy, samt med ulykker og hendelser med utenlandske fly som har skjedd i Norge. Databasen er komplett fra sommeren 2001.

Av 851 saker i dette tidsrommet fram til og med 2005, fant Luftfartstilsynet 32 saker hvor det har vært rapportert lukt og/eller røyk i luftfartøyet. Det var ikke registrert personskade i noen av disse sakene. Tilsynet understreker at det etter internasjonale kriterier kun vil legges akutte personskader inn i databasen. Eventuelle senvirkninger som følge av eksponering vil derfor ikke være registrert i ECCAIRS.

Luftfartstilsynet har gjennomgått de 32 sakene. Alle saker hvor kilden til lukt og/eller røyk var åpenbar og ikke var relevant i denne sammenheng, ble fjernet fra listen. Det vil si at alle elektriske branner eller branntilløp ble luket ut.

Dermed gjenstår 13 gåtefulle norske hendelser med mulig forurenset pusteluft som er rapportert Luftfartstilsynet i denne perioden. Hendelsene fant sted på følgende datoer:

04.11.2001

25.02.2002

07.06.2002

11.08.2002

03.09.2002

30.10.2002

16.02.2003

20.02.2003

07.04.2003

04.05.2003

13.05.2003

11.11.2005

09.01.2006


Ferske tall fra Island
Databasen sier imidlertid ikke noe om det var noen, og i så fall hvor mange, av disse sakene hvor det kan ha vært fare for såkalt organofosfatforgiftning.

På anmodning fra Luftfartstilsynet i Norge har Luffartstilsynet på Island sjekket sin database fra juni 2005 til mai 2006. De fant sju hendelser med røyk eller gasser i cockpit. I tre av tilfellene var olje kilden til gass eller røyk. Dette gjaldt tre typer Boeing-maskiner, Boeing 747, 757 og 767. I de anndre fire hendelsene var kilden til røyk elektriske eller mekaniske problemer.

Luftfartstilsynet i Norge tar problemet med gasser i pustelufta i fly svært alvorlig og framholder at et alvorlig tilfelle av gassforgiftning skjedde 10. september 2000.

Et SAS-fly på vei fra Gardermoen til Paris måtte nødlande på Torp lufthavn etter at flygebesetningen fikk problemer som følge av gass i cockpit. Fartøysjefen ble alvorlig skadet.

Nærmere detaljer om denne saken finnes i rapport nr. 45/2002, avgitt 30. september 2002 av daværende Havarikommisjonen for sivil luftfart.

Saken skjedde før registreringene i ECCAIRS tok til, og er derfor ikke blant de 13 sakene Luftfartstilsynet rapporterer om.