En giftig cocktail av kjemikalier lekker fra deponiet Malmøykalven og ut i indre Oslofjord.

Video er ikke lenger tilgjengelig.

Sykmelder fjorden En ny rapport gir miljøforholdene i Oslofjorden "lite godt" i karakter.
Video:


Det er den anerkjente miljøkjemikeren Dr. Per-Anders Bergquist ved Umeå universitet som har ledet forskningsarbeidet. Rapporten offentliggjøres mandag, men Dagbladet kjenner rapportens hovedkonklusjoner:

Giftig havneslam

En million kubikkmeter giftig slam skal fjernes fra bunnen av Oslo havn og fraktes med båt to-tre kilometer ut i fjorden.

Slammet, som inneholder miljøgifter som PAH, PCB og TBT, skal pumpes med trykk ned på bunnen mellom Malmøya og Malmøykalven, hvor det er 70 meter dypt. Et lag med rein masse skal legges over.

Ifølge Statens forurensningstilsyn (SFT) vil deponiet ikke skape problemer for bade- og friluftsliv i fjorden, det samme mener Norsk institutt for vannforskning, NIVA.

Folkeaksjonen «Stopp giftdumpingen i Oslofjorden» aksjonerer for å stoppe dumpingen, og har til nå samlet 28 000 underskrifter.

• Betydelige mengder miljøgifter, blant annet PCB og TBT, lekker fra dypvannsdeponiet.

• Miljøgifter i store konsentrasjoner er målt over en kilometer fra deponiet.

• Forskerne mener at dagens slam-aksjon «Ren Oslofjord» er mislykket som miljøprosjekt.

Stiftelsen Neptun, som er motstandere av deponiet, har bestilt rapporten. Hotellkongen Petter Stordalen har finansiert den.


Flere muligheter
Store mengder miljøgifter ligger i bunnslammet i Oslos havnebasseng. Det har vært politisk enighet om å fjerne svineriet, men ikke om hvor det skal dumpes. Blant annet Bellona og Nesodden velforening har ment at slammet må leveres til giftdeponiet på Langøya ved Holmestrand. Anlegget har kapasitet til håndtere giften.

Men regjeringen og Oslo kommune har bestemt at bunnsedimentene skal dumpes ved Malmøykalven noen hundre meter ut i Oslofjorden. Både kommunen og Miljøverndepartementet har nærmest garantert at operasjonen ikke skal innebære noen miljørisiko for verken lokalbefolkningen eller miljøet.

Talsperson for Norges velforbund, som er opptatt av saken er ikke bare bekymret for lokalmiljøet.

- Miljøsyndene som lekker ut med havstrømmene kan like gjerne havne i Nord-Norge og tas opp i næringskjeden der, sier Knut Wågsås.

Bergquist-rapporten viser at høye konsentrasjoner av miljøgiftene spres med strømmene fra dypvannsdeponiet som politikere, Oslo Havn og SFT har godt gode for og som Vegvesenet har levert store mengder giftslam til.

- Våre målinger har påvist en stor konsentrasjon av kjemikalier ved målepunkter over 1000 meter fra deponiet, sier en kilde som har fulgt forskningsprosjektet fra innsiden.

Fagmannen sier rett ut at han ikke vil anbefale folk å fiske i disse områdene.

- Jo lenger bort desto bedre.


- Kommunelegen må på banen
Styremedlem i Nesodden Velforening, Thomas Hartung, er klar i sin dom:

- Hvis rapporten påviser at gifta lekker til hele Oslofjorden, har myndighetene fått den informasjonen de trenger for å stanse slam-arbeidet. Vi regner også med at politikere og ansvarlige myndigheter setter seg inn i Bergquist-rapporten. Blant annet bør kommunelegen vurdere å ta i bruk forskriften om miljørettet helsevern. Da kan slam-arbeidene stoppes, sier Hartung til Dagbladet.

Han mener konsesjonene som ligger i tillatelsen for arbeidet er brutt.

- Vegvesenet og Oslo Havn har fått lov å ta i bruk de billigste og dårligste løsningene, med SFT sin godkjennelse. Dette er talentløst, sammenlignet med hvordan tilsvarende prosjekter gjennomføres i blant annet Sverige og USA, sier Hartung.

Mange i indre Oslofjord frykter at politikerne ikke vil snu før det er for sent. Blant dem er Hartung.

- Jeg vil la ungene fange fisk fra kaia og ta med hjem for å spise, men med god samvittighet. I dag er det mange som har sluttet med det, fordi vi ikke føler oss trygge, sier trebarnsfaren.


Ingen kommentar
Miljøvernminister Helen Bjørnøy sier til Dagbladet at hun ikke vil spekulere i hva som blir konklusjonen i Bergquist-rapporten.

- Det gjelder alle forhold rundt deponeringen, sier Bjørnøy.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Peter N. Myhre (Frp) sier til Dagbladet.no at han ikke vil stanse slamdumpingen.

- Jeg har ikke tenkt å legge avgjørende vekt på en ny rapport som konkluderer annerledes enn de rapportene vi skal forholde oss til. Dessuten må vi ikke glemme at rapporten er laget på oppdrag av deponimotstandere, sier Myhre.

Byråden sier at alle har vært klar over at det ville virvles opp store mengder sedimenter i forbindelse med mudringen.

Metoden som testingen er utført med, er den samme som SFT pålegger oljenæringa å bruke når de skal påvise giftstoffer i Nordsjøen.