Innhold A-Å
Om Dagbladet.no
Sentralbord: 24 00 10 00

Redaksjonen nett: 22 30 09 59
Redaksjonen papir: 24 00 10 00

Korreksjoner: les mer
Tips oss
Telefon: 24 00 00 00
SMS/MMS: 2400
E-post: 2400@dagbladet.no

Annonseinfo nett/papir

Berner Gruppen:
Årsrapport 2007
 
Sist oppdatert: Torsdag 28.07.2016, 08:38  Du er her: Dagbladet.no » Nyheter »
Emneord:ARBEIDSLIV UNGDOM
Dato:19. juni 2006
Tittel:Arbeidsliv
Ingress:På fem år har tallet på nye unge uføre mellom 18 og 24 år økt
med 70 prosent.
Her er noen av ekspertenes forklaringer:
Brødtekst:Ferske tall fra Rikstrygdeverket bekrefter at antall unge
uføretrygdede stiger kraftig.
- En mulig årsak til at andelen uføretrygdede stadig øker -
samtidig som helsetilstanden i den norske befolkningen ikke er
blitt dramatisk forverret - kan være en holdningsendring i
samfunnet. Det er blitt mer akseptert å leve på uføretrygd enn
før, sier Bratberg.
Hvis alternativet er å jobbe i et yrke som ikke har så høy
status, kan uførepensjon stå som eneste utvei.
- Selvsagt er det ikke særlig lukrativt å være ufør, men i
dårlig betalte stillinger er ikke nødvendigvis motivasjonen
til å jobbe så veldig sterk. Uføretrygd og sosialhjelp er
dermed et sikkerhetsnett som gir en mulighet for å overleve
uten å måtte jobbe.
Terskelen for å komme inn i arbeidslivet er høyere i Norge enn
i mange andre land, påpeker Bratberg.
- Sammenliknet med land som har langt større lønnsforskjeller
enn Norge, er lønna i de dårligst betalte stillingene høye nok
til at man er nødt til å yte en del for å få jobben, sier han.
Eksplosjon
1219 personer mellom 18 og 24 år ble uføretrygdet i fjor. Ved
utgangen av 2005 mottok 34 410 under 40 år uføretrygd, det er
en økning på 1366 personer fra året før. Bare i de tre første
månedene i år ble 1724 nye personer under 40 år uføretrygdet.
På fem år har antallet unge uføre økt med 70 prosent.
Urovekkende, mener eksperter Dagbladet har snakket med.
- Det er bekymringsfullt at et økende antall unge blir
uføretrygdet. Jo yngre de er når de blir uføre, dess lenger
mottar de uføretrygd, sier Einar Øverbye, professor i
statsvitenskap ved Høgskolen i Oslo.
Norge har den nest høyeste andelen uføre i Europa, etter Polen
og Portugal. En av to blir uføretrygdet før de går av med
alderspensjon.
- I den gamle skoleklassen din vil halvparten være
uføretrygdet før de når pensjonsalder, sier Einar Øverbye.
- Tåler ikke smerte
Langt flere unge mennesker blir uføretrygdet enn i andre land
i Europa.
- Det skyldes først og fremst trygdesystemet i Norge. Her
trenger man ikke ha vært ute i arbeidslivet for å kunne motta
uføretrygd. I de fleste andre land, derimot, må man ha jobbet
i flere år for å opparbeide de samme trygderettighetene.
Ekspertene er uenige om årsakene til den kraftige økningen i
antall uføretrygdede i Norge de siste åra. Noen peker på økt
konkurranse i arbeidslivet og tidspress. Andre tror skyhøye
forventninger både i arbeidslivet og privat skaper sykdom og
uførhet.
- Vi har kanskje for høye forventninger til livet og en lavere
toleransegrense for smerter og trøtthet. Da skal det ikke så
mye til før vi vippes litt av pinnen, sier Ingvard Wilhelmsen,
professor i indremedisin ved Universitetet i Bergen og
psykiater ved en hypokonderklinikk i Bergen.
Steinar Westin, professor i indremedisin ved NTNU, tror et
tøft arbeidsliv presser mange ut i uførepensjon.
Omorganisering, nedbemanning, outsourcing,
virksomhetsoverdragelse og privatisering er urohendelser som
bidrar til å skape utrygghet i arbeidslivet - og dermed syke
medarbeidere, mener han.
- Mange klarer å leve med kroniske helseplager så lenge de har
en stabil jobb. Når de føler seg utrygge og redde for å miste
jobben, blir hyppige sykemeldinger inngangsbilletten til
uførepensjon, sier Westin.
Han har undersøkt hvordan sosioøkonomisk status, utdanning,
helse og andre forhold påvirker risikoen for å bli ufør i
løpet av en tiårsperiode. Jo lengre ned på utdannings- og
lønnsstigen, dess oftere blir folk uføre.
- I de lavere yrkesgruppene utsettes arbeidstakerne for mest
uro, sier han.
Flest kvinner
Over ti prosent av alle nordmenn mellom 18 og 66 år, i alt 322
527 personer, lever på uføretrygd. Et flertall er kvinner.
- Det er grunn til å bekymre seg for veksten i antall
uføretrygdede. Også forskjellen mellom kjønnene gir grunn til
bekymring, sier Lasse Henriksen, underdirektør ved
Rikstrygdeverket.
Økonomiprofessor Bratberg synes ikke det er så rart at flere
kvinner enn menn blir uføre.
- Flere kvinner enn menn sykmelder seg, derfor ender også
flere opp med uførepensjon, sier økonomiprofessoren.
Psykiske plager
Fra 1980 og fram til i dag er tallet på uførepensjonister nær
doblet. I hele fjor fikk Norge 31 585 nye uføretrygdede. De
tre første månedene i år ble til sammen 8537 nye personer
uføremottakere, en økning på 7,8 prosent fra samme periode i
fjor.
Over halvparten av de uføre har såkalte subjektive
helseplager. Depresjoner, trøtthet, muskel- og skjelettplager.
- De har plager uten å ha en objektiv, organisk lidelse.
Helseplagene er reelle, de blir ikke uføre uten grunn. Men
spørsmålet om hvordan man skal forholde seg til plagene, kan
diskuteres, sier professor Ingvard Wilhelmsen.
Hun har ikke tro på at det lønner seg å hvile. Å holde seg i
jobb og i aktivitet er bedre.
- Det kommer gjerne lite ut av å skulle «spare seg». Da er det
mye lurere å fortsette i jobben og forsøke å takle en del
ubehag, mener han.
- Psykiske og sosiale faktorer kan bidra til økte plager og
sykdom. Det er grunn til å spørre seg om flere får psykiske
lidelser i vår tid, sier avdelingsdirektør Stein Knardahl ved
Statens arbeidsmiljøinstitutt.
Arbeidstakere som opplever at de har liten kontroll over
arbeidssituasjonen, som føler seg urettferdig behandlet eller
blir igjen etter nedbemanning, risikerer å få
muskelskjelettplager.
- Vi vet også at liten støtte fra sjefen gir økt risiko for
ryggsmerter, sier Knardahl.
Skilsmissebarna
Einar Øverbye, professor i statsvitenskap ved Høgskolen i
Oslo, peker også på andre mulige årsaker til at flere unge
blir stående utenfor arbeidslivet. Ustabile oppvekstvilkår kan
være en forklaring:
- Overslag over andelen av ekteskap som vil ende i skilsmisse
økte fra 13 prosent i 1970 til 48 prosent i 2001. I tillegg
kommer en økende andel samboerskap, der enda flere oppløses.
Man kan også spekulere i om endringer i den norske
ruskulturen, med utprøving av mange nye stoffer, kan ha noe av
skylda. Det kan sikkert være flere årsaker. Men vi vet ikke,
siden ingen har undersøkt hvorfor, sier Øverbye.
Bildetekst:Foto: Espen Røst
Merknad:Oppslag hovedavis
PDF:

 Diverse søk
 MEST LEST

 
 

 VIDEO

 MENINGER

 NYHETER PÅ TV torsdag


12:00: NRK nyheter


04:55: Sverige idag sommar
06:00: SVT Nyheter
06:30: SVT Nyheter


00:55: 24 Vision
01:00: SVT Nyheter
01:20: Nyhetstecken
01:55: 24 Vision
02:00: SVT Nyheter
02:05: Sverige idag sommar
02:50: 24 Vision
03:00: SVT Nyheter
04:00: SVT Nyheter
05:00: SVT Nyheter
12:00: SVT Nyheter

Komplett TV-program