TI FORSLAG: Erna Solberg foreslår i dag ti tiltak mot hat og ekstremisme. Foto: Jacques Hvistendahl
TI FORSLAG: Erna Solberg foreslår i dag ti tiltak mot hat og ekstremisme. Foto: Jacques HvistendahlVis mer

Hat må bekjempes

Vi må kartlegge omfanget av og innholdet i hatefulle ytringer i det offentlige rom.

Meninger

Angrepene i Oslo og på Utøya kommer for alltid til å bli husket som en av de mørkeste begivenhetene i Norges historie. Angrepene var rettet mot et politisk syn som har fått tilslutning i frie og demokratiske valg. Derfor var det også et angrep mot vårt politiske system, vårt demokrati og vår ytringsfrihet. Reaksjonene fra det norske folk i dagene som fulgte vil samtidig bli husket som ett av vår nasjons stolteste øyeblikk. Vi slo ring om og forsterket våre verdier og vårt demokrati. Angrepene og reaksjonene vil prege og forme vårt samfunn for generasjoner.

Mange hadde sett for seg at den fremste trusselen mot vårt demokrati ville komme utenfra. I stedet viste den seg å komme fra en som har vokst opp midt blant oss, gått i den offentlige norske skolen og lekt side om side med andre norske barn. Motivasjonen for angrepene synes å ha vokst ut fra en argumentasjon som ikke er unik. Tvert imot kan man daglig finne den igjen blant annet i debattfora på noen av de mest leste norske nettsteder.

Enkelte nettdebatter har blitt beskrevet som «en pøl av hat». Det er likevel verken ønskelig eller mulig å undertrykke ytringer vi ikke liker. Hvis åpne fora lukkes, vil det alltid finnes mørke kroker hvor personer med ekstreme oppfatninger kan radikalisere hverandre. Det vil også alltid være nettsteder i utlandet som vil være åpne for denne type ytringer. Det avgjørende er at ekstreme ytringer blir motsagt, at myter avsløres og at tvilere ser at det finnes gode argumenter mot det verdigrunnlaget som terror og ekstremisme bygger på. Ekstreme ytringer må ikke ties i hjel, men tales i hjel.

Samtidig må det være stor takhøyde for å diskutere og kritisere enhver religion og kultur. Det er like viktig å påtale kvinnediskriminering i muslimske miljøer, som det er å påtale diskriminering av homofile i kristne miljøer. Det norske samfunn, og våre lover, er basert på universelle verdier som likestilling, likeverd, frihet og demokrati. Dette er verdier som alle som bor i vårt land må forventes å respektere. Gjennom åpen kritikk og dialog kan forbedringer finne sted og verdiene våre kan gradvis styrkes ytterligere. Problemet oppstår når kritikk går over til å bli generalisering, hets og gruppetenkning. Når man slutter å betrakte ethvert menneske som et selvstendig individ.

Når den fremtidige beredskapen skal utformes er det viktig ikke å være naive. Men det er også naivt å tro at beredskap og sikkerhet bare handler om barrierer, gitter, stengte gater og bombefilm på vinduer. Det vil alltid finnes gater som ikke sperret. Det vil alltid finnes ruter som kan knuses. Vi må tørre å diskutere hvordan et slikt voldsomt hat som det vi så 22. juli kan oppstå hos enkelte mennesker i vårt samfunn, og hvorfor dette leder enkelte til å bruke vold for å nå sine politiske mål. Diskusjonen må også ta utgangspunkt i at det er hatefulle ytringer og ekstremisme som er skadelig for vårt samfunn og som må motarbeides, og at alle former for politisk motivert vold og terror må bekjempes.

Kampen mot rasisme og ekstremisme må trappes opp. De som ønsker å så vrangforestillinger om uoverkommelige kulturforskjeller vil finne et godt jordsmonn dersom integreringen av innvandrere i Norge fremstilles som langt mer mislykket enn den i virkeligheten er - tross utfordringer. De vil få det enklere dersom det skapes en forestilling om at nordmenn må gi slipp på sin kultur fordi det bor mennesker i vårt land som har opprinnelse fra andre kulturer, og dersom innvandrere og muslimer i Norge behandles som gruppe og ikke som individer. Nå må vi jobbe for at mennesker kan leve fredelig sammen selv om vi er ulike og uenige, og skape et samfunn fundert på likeverd, mangfold, frihet og muligheter for alle.

Vi kan alle bidra til å forhindre et nytt 22. juli. Beredskapen må bli bedre, men vi kommer enda lengre om vi klarer å bekjempe hat og ekstremisme på en bedre måte. Stortinget må diskutere hvordan dette arbeidet kan styrkes og forbedres etter 22. juli. Høyre har derfor fremmet ti forslag hvor vi ber regjeringen:

1. Orientere Stortinget om status for oppfølging av Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, og fremme forslag til nye tiltak der hvor det er nødvendig.

2. Orientere Stortinget om status for oppfølging av de pålegg og anbefalinger Norge har fått av internasjonale organer som overvåker medlemslandenes arbeid mot rasisme og intoleranse.

3. Foreta en gjennomgang av det antirasistiske arbeidet som gjøres i skolen, og fremme forslag til styrking av dette arbeid om nødvendig. Særlig bør det vurderes om de nye uttrykkene for rasisme reflekteres godt nok i dette arbeidet.

4. Sørge for at omfanget av hatkriminalitet blir kartlagt og offentliggjort på lik linje med øvrig kriminalitetsstatistikk.

5. Styrke forskningen på alle former for ekstremisme og terrorisme.

6. Igangsette et forskningsprosjekt med det formål å kartlegge omfanget av og innholdet i hatefulle ytringer i det offentlige rom. Kartleggingen bør så langt mulig gi svar på hvordan omfanget har utviklet seg, hvor store disse miljøene er, hvordan radikalisering foregår, hvordan det argumenteres, hvilke påstander som fremsettes, hva som er myter og hva som er fakta og hvem som er de utsatte gruppene i vår tid?

7. Vurdere å støtte konkrete prosjekter i regi av frivillige organisasjoner aktiviteter som har som formål å motvirke og/eller ta til motmæle mot hat og ekstremisme.

8. Vurdere om noen av de offentlige etatene som har en påvirkerrolle innen integreringsfeltet, skal få et tydeligere mandat til å gjøre fakta og dokumentasjon om innvandring og integrering tilgjengelig for offentligheten.

9. Gjennomgå i hvor stor grad trusler mot ytringer begrenser det frie ordskiftet, vurdere tiltak for å øke etterforskningsinnsatsen mot trusler og fremme forslag til skjerpede reaksjoner om nødvendig.

10. Vurdere etableringen av et senter som kan drive forskning, formidling, romme utstillinger og ta imot besøk fra skoleklasser i tilknytning til et 22. juli-monument.

Skal vi bekjempe rasisme og intoleranse, hat og ekstremisme må vi ta alle gode krefter i bruk. Skolen, frivillige organisasjoner, staten og hver enkelt av oss må alle bidra der vi kan. Forslagene Høyre er et viktig bidrag i denne kampen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.