Alt om corona

Se mer
påvist smittet 61 600 +279
innlagt 120 -2
døde 550 +2
påvist smittet 100 000 000+550.4K
døde 2 160 000 +17.4K
Se mer

Nordens utvikling over smittede

Nordens utvikling over døde

Nasjonale tiltak

Nasjonale FORBUD 🚫

Private sammenkomster

Regjeringen anbefaler at maksimalt ti personer samles på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i et leid lokale. På private sammenkomster utendørs, er grensen maks 20 deltakere.

De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses.

Dersom et arrangement likevel må avholdes: 

Maks ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten
er utendørs, er grensen 20 personer.

Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. 

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.

Restauranter, kafeer, barer

Servering av alkohol kun til de som får servert mat.

Skjenkestopp ved midnatt, ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand. Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol. Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

nasjonale PÅBUD 👊

Personer som har testet positivt for covid-19 skal i isolasjon.

Det innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, inkludert personer i samme husstand. Folkehelseinstituttet anbefaler bruk av eget rom og bad dersom det er mulig.

Hjemmeisolering kan avsluttes 10 dager etter symptomdebut dersom vedkommende har vært feberfri, uten bruk av febernedsettende preparater, i minst 24 timer.

Personer som har fått påvist smitte, men som ikke har symptomer, kan avslutte isoleringen 10 dager etter positiv test.

Personer med «sannsynlig covid-19» skal isoleres fram til prøvesvar foreligger. Ved negativ test kan isoleringen avbrytes.

Personer som har vært i nærkontakt med en smittet person, eller som senere får påvist smitte, skal i smittekarantene.

Med nærkontakt menes kontakt med en smittet person med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.

Påbudet gjelder dersom du har vært i nærkontakt med en smittet person senere enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene på covid-19. Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter nærkontakten.

Personer som er i karantene skal holde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, og kan bare forlate hjemmet eller oppholdsstedet dersom de kan unngå nærkontakt med andre mennesker. Det innebærer å unngå kollektivtransport, arbeidsplass, skole og barnehage hvor andre oppholder seg.

Alle innreisende til Norge må teste seg for covid-19 på grensen. Utenlandske reisende må også fremvise negativ test som er tatt under 72 timer før innreise til Norge. Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen. Alle innreisende må i karantene i ti dager. 

Mulig å gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom den innreisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Personer som ikke har fast bolig (leid eller eid) eller egnet karantenested i Norge må oppholde seg på karantenehotell. Bekreftelse på egnet oppholdssted fra arbeidsgiver eller den som stiller oppholdsstedet til disposisjon må fremvises ved ankomst til Norge.

Nye krav: Det blir strengere krav om testing for personell i kritiske samfunnsfunksjoner som har særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene. Hovedregelen vil nå være at disse personene skal teste negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR før de begynner jobbe. Testen skal tas tidligst tre døgn etter ankomst til Norge. I akutte situasjoner hvor det ikke er tid til å vente på PCR-svar, kan personen begynne jobbe etter ha testet negativt med hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.

Unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing i forbindelse med internasjonale idrettskonkurranser oppheves fram til 31.01. Innen da vil regjeringen gjøre en ny vurdering. For personer som skal jobbe på fartøy i norsk havn, skal PCR- test benyttes ved testing ved utgang av karantene.

Det blir skjerpet krav til innreisekarantene for militært personell. Karantene kan gjennomføres i grupper på 5 personer, men Forsvaret ved Forsvarets sanitet kan i enkelte tilfeller beslutte at flere personer kan inngå i gruppen, likevel begrenset til inntil 30 personer.

Dagens unntak fra innreisekarantene for pendlere som jevnlig ankommer Norge fra Sverige og Finland, og som testes hver sjuende dag, endres slik at unntaket ikke kan brukes for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt utenfor Sverige og Finland 10 døgn før ankomst.

Unntaket fra karanteneplikt for personer som krysser grensen for gjennomføring av samvær mellom barn og foreldre eller der personer er invitert av norske statlige myndigheter av utenrikspolitiske grunner skjerpes. Det stilles krav om testing 3 døgn etter ankomst for få unntak fra karantene i arbeidstida eller skoletida. Det gis ikke lenger unntak i fritida. Samvær med barn kan gjennomføres i karantenetida

Arbeidsreisende som har oppholdt seg i områder med høyt smittenivå de siste 10 døgnene før de ankommer Norge, er i hovedsak pliktig til å gå i innreisekarantene.

Personer som kommer til landet for å jobbe, og som ikke har oppholdt seg i røde områder, kan få fritak fra innreisekarantene i arbeidstiden, men må være i karantene på fritiden.

Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag, og være innkvartert på enerom de ti første dagene de oppholder seg i Norge. Arbeidsgiver er pålagt å legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene.

Det er påbudt med en arrangør som sørger for at smittevernreglene overholdes på alle arrangementer på offentlig sted.

Arrangøren skal sørge for at deltakerne kan holde minst en meters avstand i alle retninger til mennesker man ikke bor med. Det innebærer at det skal være minst ett sete mellom deltakere på samme rad i tilfeller hvor det er fastmonterte seter. Personer i samme husstand kan sitte nærmere hverandre.

Det er ikke lov å gjennomføre aktiviteter som krever mindre enn en meters avstand mellom deltakerne.

I tillegg er det pålagt å registrere kontaktopplysninger til alle som er til stede, dersom det er nødvendig for å ha oversikt over alle deltakere for bruk til en eventuell smittesporing. Dette gjelder også serveringssteder.

Alle tiltakene videreføres inntil videre Oppdatert: 19.01.21

Nasjonale Anbefalinger 🙏

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt.

Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Avstand

Det anbefales å holde minst en meters avstand til andre som ellers ikke bor sammen.

Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde 2 meter avstand til folk i risikogruppen.

Hygiene

Helsemyndighetene anbefaler alle å vaske hender eller bruke håndsprit regelmessig, og hoste i albuekroken eller i et papir som skal kastes.

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, inkludert covid-19.

Alle som utvikler symptomer på covid-19 eller mistenker at de er smittet anbefales å testes.

Som hovedregel skal alle som har testet seg holde seg hjemme til prøvesvaret foreligger. Det innebærer å holde seg hjemme fra skole og jobb og ikke oppsøke kollektivtransport eller andre offentlige steder.

Dersom prøvesvaret er negativt, og allmenntilstanden god, kan man gå tilbake til jobb og skole.

Fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. 

Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb, men kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.

Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uke

Arbeidsplasser

Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

Butikker

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll slik at det er mulig å holde avstand.

Munnbind

Folkehelseinstituttet anbefaler bruk av munnbind i alle situasjoner hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Regjeringen anbefaler alle å begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmene. Barn i barnehager og på barneskoler kan ha besøk av egen kohort.

Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Arrangementer

Regjeringen fraråder deltakelse på kulturarrangementer, kurs/konferanser og tros- og livssynsseremonier utenfor egen kommune. Arrangører oppfordres til å avlyse arrangementer som samler personer fra flere kommuner. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, med unntak av begravelser.

Alle unødvendige reiser, også innenlands, frarådes. Du skal i 10 dagers karantene etter å ha vært i et rødt land, skriver regjeringen.

Det gjelder imidlertid ikke nødvendige arbeidsreiser eller reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre.

Ved reiser innenlands oppfordres det til å være særlig oppmerksom de 10 første dagene etter hjemkomst. Det innebærer å redusere antall kontakter, opprettholde god hygiene, holde to meters avstand til folk i risikogruppen og teste ved symptomer.

Skoler og barnehager

Barnehagene og skolene er på gult nivå.

Kommunene kan opprettholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler ut denne uken dersom de har behov for å forberede overgang til  gult nivå, eller skal ta en lokal beslutning om å opprettholde rødt nivå på grunn av smittesituasjonen.

Høyere utdanning

Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig.

Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.

Fysisk besøk ved helse- og omsorgsinstitusjoner må avklares med institusjonen i forkant, og ansatte må avklare smittestatus for de besøkende.

Pårørende eller andre som har luftveissymptomer, er i karantene eller er smittet av covid-19, kan som hovedregel ikke komme på besøk. Personer har vært i områder utenfor Norge i områder som ikke er omfattet av karanteneplikten, anbefales å ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst.

Alle besøkende anbefales å utføre god håndhygiene og holde avstand til ansatte, pasienter og beboere. Besøkende oppfordres til å ikke oppholde seg i fellesarealer, men gå direkte til og fra rommet til vedkommende.

Helse- og omsorgsinstitusjoner bør holde oversikt over hvem som besøker institusjonen, slik at smitteoppsporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages.

Alle tiltakene videreføres inntil videre Oppdatert: 23.01.21

Tiltak i Oslo

FORBUD i Oslo 🚫

I Oslo er det forbudt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. Dette forbudet gjelder uansett alder.

Begrensingen gjelder også for personer som møtes i større grupper andre steder, for eksempel på skole eller og barnehage.

Forbudet gjelder imidlertid ikke der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Med private sammenkomster menes sosial omgang med familie, venner, klassekamerater, lagkamerater og kolleger i private hjem og hager.

Det er ikke tillatt å gjennomføre private sammenkomster innendørs på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler.

Unntak gjøres for:

 • Begravelser og bisettelser med inntil 50 deltakere.
 • Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar, og som gjennomføres uten publikum.
 • Vielser, dåp og andre ritualer som gjennomføres uten tilskuere

Sammenkomster utendørs kan ha inntil 20 deltakere, men må da ha en ansvarlig arrangør som sørger for smittevernreglene overholdes.

Arrangementer utendørs

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Kultur og fritid

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 • Svømmehaller, badeland, spa-anlegg, hotellbasseng og lignende
 • Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser
 • Biblioteker
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
 • Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.
 • Serveringssteder, men det er tillatt med take-away

Treningssentrene i Oslo kommune er pliktig til å holde stengt. Det må også svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. Stans i breddeidrett for barn og voksne.

Det gjøres noen unntak for svømming for barn under ungdomsskolealder, skolesvømming og rehabilitering i basseng.

All breddeidrett for personer over 20 år er stengt. Det er imidlertid tillatt for denne aldersgruppen å bedrive egenorganisert aktivitet alene eller i grupper på maks fem personer.

Alle arrangementer i form av kamper, turneringer og samlinger i breddeidretten må avlyses.

Toppidretten følger egne nasjonale retningslinjer for trening.

Skjenkestopp

Det er forbudt for serverings- og skjenkesteder i Oslo kommune å skjenke alkohol. Det gjelder uavhengig av dag og tidspunkt

Butikker

Butikker stenges. Det gjøres unntak for:

 • matbutikker
 • apotek
 • bensinstasjoner
 • Utsalgsteder for dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossist-delen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopolet.
 • Definisjonen av matbutikker inkluderer også kiosker, helsekost og andre som i hovedsak omsetter matvarer.

PÅBUD i Oslo 👊

I Oslo er bruk av munnbind påbudt ved trengsel og når du ikke kan holde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Påbudet gjelder i følgende situasjoner:

 • På kollektivtransport og i taxi.
 • På butikker og kjøpesentre, inkludert på kiosker, bensinstasjoner og fellesareal som ganger, toalett og trappeoppganger
 • På serverings- og skjenkesteder.
 • I lokaler innendørs hvor det er kultur- eller sportsaktiviteter. Det inkluderer blant annet bibliotek, kino, teater, konserter, treningssentre, svømmehaller og idrettslokaler.
 • I tros- og livssynshus.

Kravet om bruk av munnbind gjelder også for ansatte ved disse stedene. Plikten gjelder ikke ved kortvarige passeringer av andre mennesker, for barn under 12 år eller for de som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

Hjemmekontor

I Oslo kommune er det påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig. Påbudet gjelder for arbeidsgivere med tilholdssted i Oslo kommune. Innbyggere i Oslo som har arbeidssted i andre kommuner, må følge denne kommunens retningslinjer.

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

Skoler og barnehager: Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn. Foreldre og foresatt vil få nærmere informasjon fra sine barnehager hva et barnehagetilbud på rødt nivå innebærer for den enkelte.

Videregående skole: Det skal innføres digital undervisning på videregående skole i uke 4, og det skal forberedes overgang til rødt nivå i videregående skole fra uke 5. Videregående skoler som allerede er på rødt nivå, skal også ha heldigital undervisning i uke 4, og forberede seg på å gå tilbake på rødt nivå i uke 5.

Universiteter, høyskoler og fagskoler: Det skal innføres digital undervisning for alle. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter.

Anbefalinger for Oslo 🙏

Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

En-til-en-virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt-kontakt.

Regjeringen anbefaler at personer i disse ti kommunene rundt Nordre-Follo som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, nå lever mer skjermet. De bør holde økt avstand (gjerne 2 meter) til andre enn dem de bor sammen med eller som er tilsvarende nære. De bør få hjelp til innkjøp, og sykemelding kan vurderes av fastlege.

De som bor (eller er tilsvarende nære) med personer som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør også leve mer tilbaketrukket, ellers bør de holde økt avstand til personene i risikogrupper. Hvis det ikke er mulig å leve mer tilbaketrukket, kan erstatningsbolig vurderes av kommunene.

Unngå reiser

Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.

Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Testing og karatene

Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør også vurderes om husstandsmedlemmer av nærkontakter som er i smittekarantene også skal i karantene dersom det er mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.

Hvor lenge varer tiltakene i Oslo?

Tiltakene vil i første omgang gjelde til og med 31. januar.

Oppdatert: 25.01.21

Nordre Follo og nabokommuner (røde på kartet)

Følgende ti kommuner har de strengeste tiltakene: Nordre Follo, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Oslo, Vestby, Våler og Ås.


 • Skoler og barnehager: Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn.
 • Videregående skole: Det skal innføres digital undervisning på videregående skole i uke 4, og det skal forberedes overgang til rødt nivå i videregående skole fra uke 5. Videregående skoler som allerede er på rødt nivå, skal også ha heldigital undervisning i uke 4, og forberede seg på å gå tilbake på rødt nivå i uke 5.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler: Det skal innføres digital undervisning for alle. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter.

Her har kommunene også egne regler.

Nordre Follo:

Barnehager og skoler holde stengt. Skolelever får hjemmeundervisning 25. - 27. januar. Skoler og barnehager forbereder seg på rødt nivå etter gjenåpning.  Besøksstans på sykehjem og sterkt frarådet med besøk i omsorgsboliger. 

Enebakk:

Skoler og barnehager i Enebakk holder stengt mandag og tirsdag. Rødt nivå fra onsdag.

Frogn:

Åpningstidene i de kommunale barnehagene og de fleste private blir som følger: Mandag 25. januar: kl 10.00-15.00. Dette for å få til en god overgang fra gult til rødt nivå.

Fra tirsdag 26. januar til og med 31. januar vil barnehagene være åpne fra kl 9.00 til 15.30. Hva som vil skje etter 31. januar vil vi informere om så snart vi har oversikt over situasjonen.

Felles for skolene i Frogn er:
 • – 1.-4. trinn: alle elever vil få undervisning på skolen
 • –SFO: ikke SFO-tilbud før skolestart, og SFO stenger kl. 15.30
 • –5.-7.trinn: her vil skolene ha litt forskjellig organisering, men skoledagene vil bli noe kortere (se informasjon fra den enkelte skole) 
 • –8.-10.trinn: organiseringen vil videreføres slik den har vært hittil.
Indre Østfold:

Skoler og barnehager holder stengt mandag 25. januar for å kunne oppjustere til rødt nivå fra og med tirsdag 26. januar. Skoler og barnehager holdes allikevel åpent for barn/elever med foresatte i samfunnskritiske yrker, og barn med særlige behov. På mandag er det krav til at to foresatte har samfunnskritiske yrker, men fra og med tirsdag reduseres kravet til en foresatt.

Moss:

For å sikre tilstrekkelig smittevern og forberede for rødt nivå vil  det bli hjemmeskole i grunnskolen og barnehagene vil være stengt mandag til og med onsdag. 

Nesodden:

Barnehagene er stengt mandag og tirsdag for forberedelse til rødt nivå. Fra og med onsdag 27. januar til søndag 31. januar har barnehagene rødt nivå. I denne perioden er åpningstiden i barnehagen fra kl. 09:00 til kl.15:30

 • – For 1.–4. trinn: Stengt mandag for planlegging, organisering og forberedelse til rødt nivå. Tirsdag vil det bli gitt et digitalt hjemmetilbud til alle. Det vil bli rødt nivå med oppmøte fra onsdag 27. januar til søndag 31. januar. 
 • – For 5.–7. klasse: Stengt mandag for planlegging, organisering og forberedelse til rødt nivå. Tirsdag vil det bli gitt et digitalt hjemmetilbud til alle. Rødt nivå med i det vesentligste hjemmeundervisning innføres fra onsdag 27. januar til søndag 31. januar. 
 • – Ungdomsskolene er stengt mandag og tirsdag, og det gjennomføres digital hjemmeundervisning. Det blir rødt nivå fra onsdag 27. januar til søndag 31. januar. 
Vestby:

Skoler og barnehager i Vestby har rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn.  Det betyr mindre kohorter, og digital hjemmeundervisning for 6. til 9. klasse. Disse vil ha annenhver dag hjemme og på skolen. Sårbare og utsatte barn skal fysisk på skolen hver dag. SFO-tilbudet får redusert åpningstid fra 0800-1600. Barn med foreldre i samfunnskritiske yrker får SFO-tilbud som normalt. Barnehager i Vestby er også på rødt nivå fra mandag. For kommunale barnehager betyr det mindre kohorter og redusert oppholdstid. Barn med foreldre i samfunnskritiske yrker får barnehagetilbud som normalt. Noen barnehager vil være stengt mandag for å forberede rødt nivå.

Våler:

Barneskolene i Våler kommune vil være stengt mandag 25.01.2021 for å rigge til rødt nivå fra tirsdag 26.01.2021. Ungdomsskolen har vært på rødt nivå siden 04.01.2021, så der gjennomføres undervisning som vanlig fra mandag 25.01.2021. 

Barnehagene i Våler kommune vil være stengt mandag 25.01.2021 for å rigge til rødt nivå fra tirsdag 26.01.2021

Ås:

I Ås er barnehagene stengt i uke 4. Barn der begge foresatte er i samfunnskritiske jobber, vil få kunne få et tilbud i barnehagen. Skolene holder stengt mandag 25. januar. Fra og med tirsdag 26. januar til og med  fredag 29. januar gis det digital undervisning. Dette gjelder også for Ås læringssenter og kulturskolen. 

Private samlinger

Nordre Follo: Forbudt med private sammenkomster som overstiger ti personer totalt, inkludert husstandens medlemmer. De øvrige kommunene følger regjeringens anbefalinger.

Kultur og fritid

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 • Serveringssteder, men det er tillatt med take-away
 • Svømmehaller, badeland, spa-anlegg, hotellbasseng og lignende
 • Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser
 • Biblioteker
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Arrangementer

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Treningssentre og idrett

Treningssentre stenges. Det samme gjelder breddeidrett for barn og voksne.

Sjenkestopp

Full sjenkestopp.

Butikker

Butikker stenges. Det gjøres unntak for:

 • matbutikker
 • apotek
 • bensinstasjoner
 • Utsalgsteder for dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossist-delen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopolet.

Definisjonen av matbutikker inkluderer også kiosker, helsekost og andre som i hovedsak omsetter matvarer.

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.

Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, taxi, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende.

Unntak: Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Hjemmekontor

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten, er gitt ansatte.

Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

En-til-en-virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt-kontakt.

Regjeringen anbefaler at personer i disse ti kommunene rundt Nordre-Follo som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, nå lever mer skjermet. De bør holde økt avstand (gjerne 2 meter) til andre enn dem de bor sammen med eller som er tilsvarende nære. De bør få hjelp til innkjøp, og sykemelding kan vurderes av fastlege.

De som bor (eller er tilsvarende nære) med personer som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør også leve mer tilbaketrukket, ellers bør de holde økt avstand til personene i risikogrupper. Hvis det ikke er mulig å leve mer tilbaketrukket, kan erstatningsbolig vurderes av kommunene.

Unngå reiser

Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.

Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Testing og karatene

Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør også vurderes om husstandsmedlemmer av nærkontakter som er i smittekarantene også skal i karantene dersom det er mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.

Oppdatert 25.01.21

Randsonekommuner (gule på kartet)

Regler for randsonekommunene

Ytterligere 15 randsonekommuner fikk fra natt til mandag innført omfattende nedstengning. Dette er:
Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

Fritidsaktiviteter

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, kan også holde åpent, men det skal ikke være fritidsaktiviteter for andre på slike steder.

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller fritidsaktiviteter for voksne som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Svømmehaller ol.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, men det holdes åpent for skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, tillates også. Det samme med annen individuell behandling som det kan bestilles time til, og hvor bad er en del av behandlingen.

Hjemmekontor

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Skjenkestopp

Det innføres full skjenkestopp

Munnbind

Plikt til å bruke munnbind

Må holde stengt:

 • Kjøpesenter.
 • Treningssentre.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, men unntak for steder hvor barn og unge har slike aktiviteter i de 15 randsonekommunene.

Arrangementer

Kan gjennomføres dersom de nasjonale reglene for arrangementer følges.

Utdanning

Universiteter, høyskoler og fagskoler: All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale. Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Kan holde åpent

Serveringssteder, biblioteker, tros- og livssynshus og alle butikker som ikke er en del av kjøpesenter kan holde åpent.

Reiseråd

Reiseråd

UD fraråder reiser

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets smittekrav. 

Regjeringen fraråder også alle unødvendige reiser innenlands.Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise. 

Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes ikke, men følg de lokale rådene og reglene som gjelder. 23.januar uttalte Erna Solberg at reiser til hytta kan anses om en unødvendig reise.

Dersom du likevel velger å reise, anbefaler Folkehelseinstituttet følgende forholdsregler i ti dager etter reiser i Norge fra et område med mye smitte til et område med lite smitte:

 • Redusere antall kontakter.
 • Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen.
 • Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene
 • Vær særlig oppmerksom på symptomer.
 • Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan har vært utsatt for smitte.

Dersom du velger å reise gjelder fremdeles smittevernrådene om å holde deg hjemme hvis du er syk, opprettholde god håndhygiene og holde avstand til andre.

Folkehelseinstituttet oppfordrer også til følgende:
 • Tenk over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene.
 • Husk reiseforsikring og undersøk på forhånd om denne gjelder dit du skal reise.
 • Planlegg reisen slik at du unngår smittespredning mellom steder. Dette kan for eksempel være å begrense reiser hvor du har nær kontakt med et stort antall mennesker, kanskje på mange forskjellige steder
Disse rådene gjelder for personer i risikogrupper og deres pårørende:
 • Personer i risikogrupper bør være ekstra oppmerksomme på de generelle smitteverntiltakene.
 • For personer med klart forhøyet risiko må det gjøres en individuell vurdering av om reise bør gjennomføres, og av hvem de kan reise med.
 • Dersom det er økt smitte i et område/land, bør de med lett forhøyet risiko vurdere om de skal dra på ferie-/fritidsreise dit, mens personer med høyere risiko for alvorlig forløp bør unngå alle reiser til slike områder/land.
 • Du som risikoperson bør spesielt vurdere hvor tett du vil være på andre i reisefølget som du normalt ikke har nærkontakt med, hvor mange du vil reise sammen med og om det er mulig å ha eget soverom og toalett på reisen.

Regler for områder i Norden:

Sverige

Alle regioner i Sverige er røde. Dersom du har vært på reise i Sverige, har du 10 dagers karanteneplikt ved hjemkomst.

Danmark

Folkehelseinstituttet har rødmerket alle danske regioner. Det innebærer karanteneplikt ved ankomst fra Danmark. Unntak: Grønnland

Flere områder i Finland er markert gule av Folkehelseinstituttet, og dermed fritatt fra innreisekarantenen.

Det gjelder følgende regioner:
 • Sykehusdistriktene Östra Savolax
 • Lappland
 • Södra Savolax
 • Norra Savolax
 • Satakunta
 • Södra Österbotten
 • Mellersta Österbotten

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Resterende regioner er foreløpig rødmerket av FHI.

Reiserådet gjelder til 1. mars 2021 Oppdatet: 23.01.21

Vaksiner

Når kommer coronavaksinen til Norge? 💉

En rekke ulike forskningsselskaper verden over arbeider med å utvikle en effektiv vaksine mot covid-19. Norge sikrer seg vaksiner gjennom EU-avtalen, som så langt har inngått avtale med fem ulike vaksineprodusenter.

Nedenfor kan du se hvilke vaksiner som kan bli tilgjengelig i Norge, og hvor langt de har kommet i prosessen.

AstraZeneca, Universitetet i Oxford

Vaksinen, kalt COVID-19 Vaccine AstraZeneca, er utviklet av det svenske selskapet AstraZeneca i samarbeid med Universitetet i Oxford.

 • Type: Viral vektor - ikke replikerende
 • Status: Fase 3
 • Godkjenning: EUs legemiddeltilsyn (EMA) har fått en formell forespørsel om å godkjenne vaksinen. Den kan bli godkjent 29. januar.
 • Foreløpig målt effektivitet: 90 prosent effektiv. Ifølge det anerkjente tidsskriftet Lancet, er vaksinen trygg og beskytter mot sykdom.
 • EU har bestilt: FHI forventer å motta 200.000 doser i med ytterligere leveranser i mars og framover. Opprinnelig var vi forespeilt en leveranse i februar på 1 120 000 doser. Reduksjonen gjelder for hele Europa.
 • Vaksinasjon: To doser med fire ukers mellomrom.

  Kan oppbevares ved to til åtte grader i opptil seks måneder. Det er foreløpig usikkert om det vil gis halv eller hel dose som 1. dose. Studier fra Lancet, viser at vaksinen har størst effekt om det blir gitt en halv dose først, og en full dose etterpå.

 • Rapporterte bivirkninger: Ifølge Lancet , var det kun to av 24 000 deltakere som opplevde alvorlige bivirkninger av vaksinen. Fra andre studier som har fulgt opp deltakerne seks uker etter siste dose, var smerter på injeksjonsstedet, hodepine og slapphet blant de vanligste.

BioNTech, Pfizer

Vaksinen BNT162b2 er utviklet av det tyske legemiddelselskapet BioNTech i samarbeid med det amerikanske legemiddelfirmaet Pfizer.

 • Type: mRNA
 • Status: Fase 3
 • Godkjenning: Vaksinen ble godkjent til bruk iEU og Norge 21. desember 2020
 • Foreløpig målt effektivitet: I kliniske studier har vaksinen vist å gi 95% beskyttelse mot mild sykdom.

  Full effekt skal inntreffe i løpet av en til to uker etter andre dose. Det er foreløpig usikkert om vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom eller smittespredning. Varigheten av vaksinen er heller ikke kartlagt, ifølge FHI.

 • EU har avtale om: 300 millioner doser. I november sa selskapet at de skulle levere 100 millioner doser globalt innen 2020. I desember modereres tallet til 50 millioner.
 • Vaksinasjon: To doser med tre ukers mellomrom.

  I følge FHI, må vaksinedosene transporteres og lagres ved 75 minusgrader inntil de leveres ut for transport til den enkelte kommune. Etter uttak fra ultrafryser, har vaksinedosene en holdbarhet på bare fem døgn.

  FHI skriver også at personlig innkalling til vaksinering, og bekreftelse på oppmøte, vil være det mest hensiktsmessige for å hindre svinn og sikre riktig bruk.

 • Rapporterte bivirkninger: De vanligste rapporterte bivirkningene var: Smerter på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber, ifølge FHI.

  Informasjonen er hentet fra studier der deltagere er fulgt opp seks uker etter andre dose. De fleste bivirkningene oppstod en til to dager etter vaksinasjon, og gikk over etter noen dager. Sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes.

Moderna

Vaksinen mRNA-1273 er utviklet av den amerikanske vaksinemakeren Moderna Biotech

 • Type: mRNA
 • Status: Fase 3
 • Godkjenning: Vaksinen ble godkjent til bruk iEU og Norge 6. januar 2021
 • Foreløpig målt effektivitet: 95% beskyttelse mot mild sykdom, og 100 % mot alvorlig sykdom, ifølge foreløpige resultater fra produsenten.

  FHI understreker at det ikke er vist at vaksinen beskytter mot smittespredning, eller hvor lenge effekten vil vare. Sannsynligvis er dette flere måneder.

 • EU har bestilt: 160 millioner doser
 • Vaksinasjon: To doser med fire ukers mellomrom.

  Moderna kan oppbevares ved to til åtte grader i opptil 30 dager. I frosset tilstand (-25 °C til -15 °C) er vaksinen holdbar i seks måneder.

 • Rapporterte bivirkninger: Smerter på injeksjonsstedet, tretthet, frysninger, hodepine, muskelsmerter og feber er de vanligste rapportere bivirkningene.

  Dette er basert på studier som fulgte opp deltakere seks uker etter siste dose. FHI opplyser om at sjeldne bivirkninger ikke kan utelukkes.

Johnson & Johnson

Vaksinen er også kjent som Janssen, og er utviklet av det multinasjonale konsernet Johnson & Johnson i samarbeid med amerikanske Beth Israel Deaconess Medical Center.

 • Type: Viral vektor – ikke replikerende
 • Status: Fase 3
 • Godkjenning: Produsenten har foreløpig ikke søkt om betinget godkjenning i Europa, men vaksinen er under løpende vurdering i EMA.
 • Foreløpig målt effektivitet: ukjent
 • EU har bestilt: 400 millioner doser
 • Vaksinasjon: Det er foreløpig usikkert hvilken styrke vaksinen vil gis i og om den vil gis som 1 dose eller som 2 doser med 56 dagers intervall.
 • Rapporterte bivirkninger: Ukjent

CureVac

Vaksinen er utviklet av det tyske legemiddelfirmaet CureVac.

 • Type: mRNA
 • Status: Fase 3
 • Godkjenning: Ikke søkt
 • Foreløpig målt effektivitet: ukjent
 • EU har avtale om: Inntil 405 millioner doser
 • Vaksinasjon: To doser med 28 dagers mellomrom
 • Rapporterte bivirkninger: Ukjent

CanSino

Vaksinen er utviklet av det kinesiske selskapet CanSino.

 • Type: Ikke-replikerende viral vektor
 • Status: Fase 3
 • Godkjenning: Ukjent
 • Foreløpig målt effektivitet: Ukjent
 • EU har bestilt: Ukjent
 • Vaksinasjon: Èn dose
 • Rapporterte bivirkninger: Ukjent

Sputnik V

Vaksinen er utviklet av Gamaleya forskningsinstitutt.

 • Type: Ikke-repikerende viral vektor
 • Status: Fase 3
 • Godkjenning: Ukjent
 • Foreløpig målt effektivitet: 91,4 prosent ifølge russiske myndigheter
 • EU har bestilt: Ukjent
 • Vaksinasjon: To doser med 21 dagers mellomrom
 • Rapporterte bivirkninger: Ukjent

Siste nytt om vaksiner 💡

Det er foreløpig to vaksiner som er godkjent og tatt i bruk i Norge: Pfizer/BioNTech og Moderna. I ukene som kommer vil vi trolig motta rundt 40 000 doser i uka av vaksinen fra Pfizer/BioNTech. I tillegg kommer det i januar og februar 67.000 doser av Modernas coronavaksine.

Norge startet vaksineringen 27. desember 2020. Nasjonale og lokale myndigheter er nå i full gang med å vaksinere den norske befolkningen. Vaksineringen tar utgangspunkt i en prioriteringsliste som Folkehelseinstituttet har utarbeidet.

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå:
 1. 1. Beboere på sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper.
 2. 2. Personer over 85 år og utvalgte helsepersonellgrupper.
 3. 3. Personer i alderen 75-84 år.
 4. 4. Personer i aldersgruppen 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp.
 5. 5. Personer mellom 55 og 64 år med underliggende sykdommer.
 6. 6. Personer mellom 45 og 54 år med underliggende sykdommer.
 7. 7. Personer mellom 18 og 44 år med underliggende sykdommer.
 8. 8. Personer i alderen 55-64 år.
 9. 9. Personer i alderen 45-54 år.

Prioriteringsrekkefølge:

FHI-direktør Camilla Stoltenberg opplyste 23 januar at det skal vurderes endringer i vaksineprogrammet som følge av utbruddet av det muterte viruset. I første omgang vurderes det om det er hensiktsmessig med ringvaksinering, hvor alle som har vært i umiddelbar kontakt med en smittet person vaksineres.

Oppdatert: 23.01.21

Sanofi / GSK

 • Type: Subenhet
 • Status: Fase 2
 • Godkjenning: Ikke søkt
 • Foreløpig målt effektivitet: ukjent
 • EU har bestilt: 300 millioner doser
 • Vaksinasjon: To doser med 21 dagers mellomrom
 • Rapporterte bivirkninger: Ukjent

11. desember meldte Sanofi og GlaxoSmithKline (GSK) at deres vaksinekandidat ikke er tilstrekkelig effektiv hos eldre. Dermed har de besluttet å videreutvikle vaksinen og deretter igangsette nye teststudier.

Dette er et hardt tilbakeslag for vaksineprodusentene, som tidligere forventet å få vaksinen på markedet innen juni 2021. Nå mener de at vaksinen kan ventes å være på markedet tidligst mot slutten av 2021.

Novavax

 • Type: Protein Subunit
 • Status: Fase 3
 • Godkjenning: Ukjent
 • Foreløpig målt effektivitet: Ukjent
 • EU har bestilt: Ukjent
 • Vaksinasjon: To doser med 21 dagers mellomrom
 • Rapporterte bivirkninger: Ukjent

Medicago Inc.

 • Type: Virus-lignende partikkel
 • Status: Fase 3
 • Godkjenning: Ukjent
 • Foreløpig målt effektivitet: Ukjent
 • EU har bestilt: Ukjent
 • Vaksinasjon: To doser med 21 dagers mellomrom
 • Rapporterte bivirkninger: Ukjent

Anhui Zhifei Longcom

Vaksinen er utviklet av det kinesiske selskapet Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co.

 • Type: Subenhet
 • Status: Fase 3
 • Godkjenning: Ukjent
 • Foreløpig målt effektivitet: Ukjent
 • EU har bestilt: Ukjent
 • Vaksinasjon: Tre doser. Andre dose blir tatt etter 28 dager, tredje etter 56 dager.
 • Rapporterte bivirkninger: Ukjent

mRNA-vaksine

mRNA står for «Messenger ribonucleic acids», er en del av kroppens egne livsprosesser. Vaksinen inneholder mRNA innpakket i små fettpartikler som cellene i kroppen tar opp.

Cellene leser mRNA-koden og danner såkalte spike-proteiner av samme type som covid-19 har. Kroppen oppfatter proteinet som fremmed og lager antistoffer som også fungerer mot coronaviruset.

Viral vektor – ikke replikerende vaksine

Det betyr at den ikke inneholder covid-19 virus, men en annen type virus der man har satt inn deler av arvestoffet fra covid-19. Viruset kan ikke formere seg i kroppen.

Viruset (vektoren) kommer seg inn i cellene i kroppen og får dem til å produsere spike-proteinet til covid-19-viruset. Kroppen oppfatter proteinet som fremmed og lager antistoffer som også fungerer mot coronaviruset.

Subenhet

Slike vaksiner inneholder kun små deler av viruset, men som likevel skal gjøre at kroppen opparbeider motstand mot hele viruset. Vanligvis må man få subvaksiner i flere doser.

Eksempler på slike vaksiner er:
 • stivkrampe
 • poliomyelitt
 • hepatitt B

Viruslignende partikkel

Slike partikler ligner på virus, men er ikke smittsomme fordi de ikke inneholder viralt genetisk materiale. Likevel er de nyttige som vaksiner, og blir eksempelvis brukt i vaksinen mot HPV.

Faser i vaksinestudier

Pre-kliniske studier

Før en vaksine testes på mennesker må vaksinen prøves ut i flere prekliniske studier. Dette innebærer studier i prøveglass, altså utenfor levende organismer, og dyrestudier. Her måles effekt av vaksinen og eventuelle bivirkninger.

Kliniske studier

Fase 1:

Under første fase blir vaksinen gitt til noen titalls frivillige deltakere, hvor sikkerheten av vaksinen blir vurdert. Vaksinen blir gitt i ulike styrker for å vurdere hvilken dose som er nødvendig.

Fase 2:

Under andre fase blir vaksinens sikkerhet og virkning testet hos hundrevis av frivillige deltakere. Deltakerne blir definert i grupper etter for eksempel alder og helsetilstand.

Fase 3:

Fase tre innebærer store kontrollerte studier på tusenvis av deltakere. Her undersøker man om vaksinen beskytter mot sykdom og samler inn informasjon om bivirkninger. Flere coronavaksiner testes på alt fra 3000 til 60 000 personer.

Godkjenning av vaksiner: Det europeiske legemiddelkontoret godkjenner en vaksine etter å ha vurdert nytte og risiko på grunnlag av de kliniske studiene. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten er større enn risikoen. Norge er en del av avtalen EU gjør med ulike vaksineprodusenter.

Kilder:

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer