Å bedrive ord

PROFESSOR

i sosialmedisin, Per Fugelli, har nå flere ganger dømt Kristelig Folkeparti til døden. Han har foreløpig latt Bondepartiet i fred, til tross for at det nesten ikke er flere bønder igjen. Arbeiderpartiet får heller ikke av det slim-glatte lag, selv om kropps-arbeidet i Norge er desimert til skipsbygging og vedhogst. Mange har reagert på professorens språkbruk. Også jeg.

Rent vitenskapelig er det problematisk å trekke sammenligninger mellom Myxine Glutinosa og Homo Sapiens. Statsministerens genetiske arvemasse har ca. 34.000 gener. Slimålens er under halvparten. P.g.a. arvemassens kvadrinære (fire-talls) system vil dette si at Bondevik er flere millioner ganger mer kompleks enn slimålen. Så over til språkvitenskapen. Man kan sitte på kurs, møter, foredrag, og samtaler, og plutselig oppdage at flere ord blir gjentatt. Det gjelder først og fremst substantiver og preposisjons-forbindelser. Jeg har over en tid notert dette ned, og laget flere normalfordelte (Gauss-) kurver over ordene vi bruker mest. Det er utrolig hvor mange ord som går igjen på kort tid.

POLITIKKEN

har også sine klisjeer; ord som går igjen og igjen, og som ofte fører til at mange velger en annen TV-kanal når våre politiske ledere sier ting vi vet fra før. Her er vi ved kjernen. I det offentlige kan en oppmerksom observatør registrere at informasjon blir gjentatt i nesten i det uendelige. Som en kollega sa til meg her om dagen: «Det er utrolig at han bruker så lang tid på å si så lite». Politikk, skolevesen, og mange andre «vesener» preges av det samme: Det samme.

Mitt bysbarn Per Fugelli er i Dagbladet 11. august inne på begrepet ekkolali. Nymfen Ecco var kjæresten til Narcissus, som var så glad i seg selv at han satt og speilet seg i vannet. Ecco prøvde å snakke til ham, men hun kunne ikke annet enn gjenta det han sa. Dersom Narcissus sa: «Jeg går og legger meg», svarte Ecco: «Legger meg». Fuggelis poeng er gjentagelsen og det gammeltestamentlige verdigrunnlaget.

FÅ VIL

betvile Kjell Magne Bondeviks dyktighet som leder, politiker og verdi-emissær. Kristne verdier har rådet grunnen i Norge i innpå tusen år, og vil neppe forsvinne med det første. Hallesby er død, men hans komet, Høybråten har ennå meget ugjort. Men for KrF bør det i det minste være mulig å formulere et politisk og etisk verdifundament på en mer variert måte.

Kommunikasjon ved hjelp av riktholdige språklige uttrykksformer, metaforer og billedlige uttrykk, er verdifulle tilskudd til den kulturarven de fleste av oss føler oss beriket av. Per Fugelli foreslår et tillegg til de 10 bud: Du skal ikke begjære din nestes sinn. Jeg vil foreslå ett til : Du skal ikke bedrive ord.