Aldersgrense bør være 70

Ingress

Meninger

Bør arbeidsmiljølovens aldersgrense på 70 år heves, slik regjeringen går inn for? Vi har tidligere argumentert for at denne aldersgrensen bør bestå. Selv om dagens 70-åringer er sprekere og mer arbeidsføre enn tidligere generasjoners, er det greit for alle parter at det går en grense.

Både ansatte og bedrifter kan forholde seg til den. Den sikrer at det ikke oppstår uenighet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere om egnethet og rettskonflikter om dette. Den sørger også for en fornyelse av arbeidsstokken. Motsatt, uten en klar aldersgrense, eller med en høyere, vil enkelte bedrifter kvie seg for å ansette eldre arbeidstakere av frykt for å bli sittende med «lik i lasten».

I tilfeller der det er enighet mellom partene om å forlenge arbeidsforholdet, er aldersgrensen sjelden en hindring. Selv om en del virksomheter åpenbart frykter virkningene av forskjellsbehandling og derfor står beinhardt på inngåtte avtaler og lovregler, er det sjelden et problem at folk som ønsker å utøve sin profesjon etter fylte 70 år får til det, på en eller annen måte. Enten i egen bedrift eller i en annen.

For de aller fleste vil 70 år være en høy nok aldersgrense. Den er tre år høyere enn pensjonsalderen som i flere tiår har vært 67 år. Bedriftsvise tjenestepensjonsordninger er tilpasset denne pensjonsalderen. De fleste steder er det enighet om at de ansatte fratrer ved oppnådd pensjonsalder på 67 år. Realiteten er dessuten at de fleste bruker mulighetene til å fratre før de fyller 67 år. Den reelle avgangsalderen er derfor langt lavere. Diskusjonen burde heller gå om hvordan bedrifter og virksomheter skal sørge for at aldersgruppen
mellom 62 og 70 skal holde ut lenger, enn om det bør være en menneskerettighet for spisskompetente akademikere å oppta plassen som professor, advokat og lege til de er eksempelvis 75.

Før anså de fleste det som et gode å få gå av tidligst mulig med en rimelig pensjon. Nå gir diskusjonen inntrykk av at det er et gode å få jobbe lengst mulig. For et lite mindretall vil det være det. Det imøtekommes av NHOs ønske om å heve de bedriftsvise «aldersgrensene» fra 67 og opp til 70. NHO vil neppe få alle sine medlemsbedrifter med på det. Men det er å starte diskusjonen i riktig ende. Regjeringen bør legge sine planer på is.