Ambulansene i fare

AMBULANSETJENESTEN: Helseminister Sylvia Brustad må umiddelbart ta initiativ for å rydde opp i organiseringen av ambulansetjenesten i Norge. Den pågående anbudsprosess av ambulansetjenesten som finner sted i Helse Midt-Norge og i Nord-Gudbrandsdalen er i strid med Soria Moria-erklæringen som regjeringen bygger på. Konkurranseutsetting av et sentralt kjerneområde i helsesektoren strider etter KFOs mening mot det den sittende regjering har tatt til orde for.

Regjeringen generelt og helseministeren spesielt kan ikke forholde seg likegyldig til denne utviklingen. Med ytterligere konkurranseutsetting av ambulansetjenesten vil tilbudet til befolkningen forverres. Som en konsekvens av konkurranseutsettingen har de ansattes lønns-og arbeidsvilkår vært gjenstand for selve konkurransen. Dette har ført til at ansatte i tjenesten ikke orker mer. I dag besitter kun ca. 50 prosent av ambulansepersonalet den nødvendige kompetanse som er krav i Forskrift for akuttmedisinsk tjeneste utenfor sykehuset. Som resultat av det som nå skjer i Helse Midt-Norge og Nord-Gudbrandsdalen vil kvalifisert personell finne andre jobber, og kvaliteten i tjenesten vil bli betydelig svekket. Konkurranseutsetting av tjenesten har ført til ulike lønns- og arbeidsvilkår for ambulansearbeiderne. Dette strider også med regjeringen styringssignaler om lik lønn for likt arbeid.

Utviklingen i Helse Midt-Norge og Nord- Gudbrandsdalen kan føre til presedens for de andre helseforetakene i Norge som ser at dette er et område hvor det er akseptert å sette helsetjenester ut på anbud for å spare penger. Et scenario som gir en ambulansetjeneste som bli kvalitativt dårligere og mindre tilgjengelig. Dette kan ikke være helseministerens ønske?

KFO organiserer en stor andel av ambulansepersonellet i Norge. Vi har i lengre tid forsøkt å få dialog med helseministeren. Den avvisende tausheten eller henvisningen til at det er foretakenes ansvar, vitner om total ansvarsfraskrivelse fra statsråden sin side. Hvilke tanker gjør Sylvia Brustad seg om at befolkningen i Nord-Gudbrandsdalen, Sør- og Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal fra nyttår er i ferd med å få en ambulansetjeneste som ikke tilfredsstiller minimumsstandarden i forskriftene for akuttmedisinske tjenester, og som i verste fall kan føre til at ambulansen ikke kommer når det gjelder? Hvorfor får utviklingen i Helse Midt-Norge og Nord-Gudbrandsdalen lov til å fortsette uten reaksjoner fra regjeringen, til tross for at det er i strid med regjeringserklæringen? Ønsker Brustad med sin manglende inngripen å gi presedens for en framtidig konkurranseutsatt ambulansetjeneste på private hender?

Ved regjeringens tiltredelse uttalte statsminister Jens Stoltenberg at denne regjeringen skal være en tilgjengelig regjering, som skal møte folket og folkets organisasjoner og skal være i dialog med ulike aktører. KFO har i denne sak erfart det motsatte. Det er sendt henvendelse på flere måter til politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet, brev til statsministeren og partilederne i regjeringen. Hittil har intet skjedd. Det er grunn til å stille spørsmål om likegyldigheten har inntatt helseministeren!

KFO krever at Sylvia Brustad umiddelbart tar tak i denne saken og hindrer at innbyggerne i Midt-Norge får en dårligere ambulansetjeneste.