Ansvar og tillit i skolen

KRAVSTORE FORELDRE: Utdanningspolitisk talsmann for Frp, Anders Anundsen, sa i et intervju i Dagbladet22. november at når foreldre tar med seg advokat til møter med lærerne, er det fordi de har liten tillit til skolen. Han mener at det er bra at foreldre er «kravstore på sine barns vegne». Samtaler mellom lærere og foreldre på skolen handler om elevenes læring og utvikling. Begge parter bør være klar over at godt samarbeid mellom dem har stor betydning for elevenes læring. Det er både læreres og foreldres ansvar å bidra til at samarbeidet blir godt. Når enkelte foreldre kommer til møter med press eller trusler, bidrar det til å hindre samarbeidet. Ingen er tjent med, aller minst elevene, at lærere lar seg presse av dominerende foreldre til å godta ordninger som ikke lar seg forsvare faglig. Advokaters arbeid gjelder lovfortolkning og lovanvendelse. Det har ingen plass i vanlig samarbeid mellom hjem og skole. Det er åpenbart skolens ansvar å gi alle elever god opplæring, slik at hver enkelt når så langt det er mulig og får utnyttet evnene sine. Hvor langt den enkelte skal nå, avhenger ikke bare av undervisningen, men også av den enkelte elevs personlige forutsetninger og arbeidsinnsats. Selvsagt kan ikke alle nå like langt. I den politiske debatten om skolen kan en få inntrykk av at enkelte politikere har valgt å overse dette faktum, for eksempel når det uttales at «vi skal ha en skole der ingen elever blir hengende etter» eller at «alle elever kan lære omtrent det samme, bare de har gode nok lærere». Mange lærere har erfart at det kan være svært vanskelig å drøfte slike spørsmål med enkelte foreldre. Å gi uttrykk for det, er noe helt annet enn å «klage på at lærerjobben er for tøff».

DET ER VIKTIG foreldre er engasjert i barnas skolegang, og det kan være helt avgjørende for barnas læring og utvikling. Både forventninger og krav hører med i denne sammenhengen. Det innebærer blant annet at foreldre bør si klart fra til læreren og skolens ledelse dersom de mener at det er feil eller mangler ved undervisningen. Men det er noe helt annet enn å ha med seg advokat til møter, blant annet for å kreve at barna skal få bedre karakterer. Foreldre som gjør det, velger å se bort fra hva som er skolens ansvar og hva som er foreldrenes. Og de gjør sine barn en bjørnetjeneste.