Ansvarlig våpeneksport

VÅPENEKSPORT: Alexander Harang og Knut Hjelleset fra Norges Fredslag kommer i en kronikk 15. desember i Dagbladet med en rekke påstander om norsk eksport av forsvarsmateriell. Alle land som eksporterer forsvarsmateriell må ta ansvar for å sørge for streng kontroll med våpeneksport og teknologi som kan benyttes til å fremstille våpen. Norge skal være et foregangsland når det gjelder dette.

FÅ LAND, OM NOEN, legger listen høyere når det gjelder summen av krav til politisk stabilitet, menneskerettigheter, styresett og demokrati i landene vi selger til. Så vidt meg bekjent er Norge det eneste landet i verden som også krever lisens for eksport av alle typer sivile varer til militær bruk i land hvor det er krig, krig truer eller hvor det er borgerkrig. En stor del av norsk eksport består av deler og komponenter. Disse inngår i våpensystemer som produseres i andre allierte eller nærstående land. Dette innebærer at det er andre land som har kontroll med det endelige sluttproduktet. Sluttproduktene er ikke norske, og det er eksportregelverket i landet som setter sammen sluttproduktet som gjelder. Det er nettopp derfor Norge har et svært strengt regelverk for hvem som i utgangspunktet får kjøpe deler og komponenter til våpen. Norge krever sluttbrukererklæring eller annen dokumentasjon som godtgjør sluttbrukeren fra land vi eksporterer til.

HARANG OG HJELLESET forsøker å trekke slutningen at siden Norge lånte ut utstyr til allierte land under Irak-krigen, så: «kan vi i praksis eksportere våpen til land i krig når det måtte passe seg slik». Den sittende regjeringen kan ikke ta ansvar for at dette skjedde, men når det gjelder eksport til NATO-land er dennee basert på tillit mellom allierte. Det er greit å være uenig i en slik politikk, men å hevde at det er fritt frem for våpeneksport til land i krig er urimelig og galt. Jeg deler fullt ut forfatternes ønske om størst mulig åpenhet rundt eksporten av forsvarsmateriell, men det er helt urimelig av Harang og Hjellesets å påstå at Utenriksdepartementet kun offentliggjør informasjon som ikke vil skape debatt. Hvert eneste år siden den første stortingsmeldingen om norsk våpeneksport kom i 1996 har ulike regjeringer bidratt til at stadig mer informasjon er gjort tilgjengelig for offentligheten. Spesielt gjelder dette de to siste års meldinger. Vi vil videreføre og styrke denne åpenhetslinjen. Flere i den offentlige debatten, inkludert Harang og Hjelleset, har tatt til orde for et parlamentarisk kontrollorgan etter mønster fra Sverige. Regjeringen er nå i dialog med Stortinget om dette.