Åpenhet eller lukkede dører?

Vi følger vår vanlige arbeidsmåte.

PRESSEN KREVER ÅPENHET: Arne Treholts advokat Harald Stabell har kjempet for gjenopptagelsen av saken. I dette debattinnlegget forsvarer Gjenoptagelseskommisjonen avgjørelsen om å holde behandlingen for lukkede dører. 
Foto: Scanpix
PRESSEN KREVER ÅPENHET: Arne Treholts advokat Harald Stabell har kjempet for gjenopptagelsen av saken. I dette debattinnlegget forsvarer Gjenoptagelseskommisjonen avgjørelsen om å holde behandlingen for lukkede dører. Foto: ScanpixVis mer

|||TREHOLT-SAKEN: Jeg har forståelse for ønsket om åpenhet i Gjenopptakelses-kommisjonens behandling av Treholt-saken. Jeg mener dessuten at hensynet til åpenhet og innsyn er legitimt og tungtveiende.

Straffeprosessloven § 398 sier for det første at kommisjonen skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før den treffer sin avgjørelse.

I § 398 a er bestemt at Kommisjonen kan oppta forklaringer fra vitner på to måter:

1) Ved avhør direkte for Kommisjonen. Minst tre av kommisjonsmedlemmene må i så fall være til stede. Slike avhør vil i utgangspunktet være offentlige, men det vil være adgang til å lukke dørene.

2) Kommisjonen eller en som handler på vegne av den, kan avhøre domfelte og vitner etter reglene om politiavhør.

DESSUTEN KAN kommisjonen i henhold til § 398 b begjære bevisopptak i form av vitneavhør for retten.

Med unntak av kommisjonens leder, har medlemmene andre heltidsjobber. Kommisjonen har et sekretariat med ni fast ansatte utredere.

Kommisjonens vanlige arbeidsmåte for avhør av vitner har siden 2004 vært det annet alternativ som er gjengitt ovenfor; avhør gjennomføres av utrederne etter reglene om politiavhør. Det gjøres lyd- og bildeopptak av avhørene.

Kommisjonen har én gang holdt åpen høring. Det var i 2006, da sakkyndige på tre tekniske bevis i Torgersen-saken skulle redegjøre for sine vurderinger.

I TREHOLT-SAKEN kan det bli aktuelt å avhøre et større antall vitner; kanskje 50-60 personer. I denne situasjonen ser vi avhør etter første alternativ som uhensiktmessig.

Vi er helt i innledningsfasen av vår utredning. Den videre utredning kan vise at noen av de vi nå har på listen, er mindre aktuelle, og bringe frem nye navn. Parallelt vil det pågå andre undersøkelser, som kan frembringe resultater som også bør foreholdes vitner. Opplysninger som fremkommer i vitneavhør kan måtte kontrolleres. Jeg har vanskelig for å se for meg at denne prosessen på en god måte kan ivaretas gjennom en åpen høring. Til dette kommer at mange av vitnene har en felles bakgrunn og skal forklare seg om de samme forhold. I straffeprosessen ønsker man i alminnelighet å få en så "ren" forklaring fra vitner om hva de selv har sett og hørt og deltatt i, som mulig. Det er ingen offentlighet rundt politiavhør, og vitner som skal forklare seg for retten, skal etter loven ikke være til stede i rettssalen før de selv skal forklare seg. Man ønsker å unngå at de påvirkes, både for så vidt gjelder deres hukommelse og deres holdninger, og at de får mulighet til å tilpasse sine forklaringer. En straffesak går riktignok som hovedregel for åpne dører, med mediedekning av de kjente sakene  —  men da har vitnene på forhånd avgitt forklaringer til politiet, som de kan foreholdes hvis de forklarer seg annerledes i retten. Den pressituasjon vitner ville befinne seg i i en åpen høring, vil også i seg selv kunne påvirke forklaringen.

SAKENS RETTE opplysning er også et tungtveiende hensyn. Ikke minst i denne saken. Jeg tror at vi får de riktigste og mest selvstendige vitneforklaringer når våre vitner i første omgang forklarer seg for våre utredere, uten mediedekning. Det er dette hensyn som er avgjørende for vårt valg av ramme for avhør.

Det Gjenopptakelseskommisjonen gjør, er ikke å "lukke dørene" i denne saken, men å følge vår vanlige arbeidsmåte.

I den avgjørelse som kommisjonen treffer, vil det bli redegjort for kommisjonens utredning og vurderinger. Denne er et offentlig dokument.

Om det i denne saken er riktig å gi offentlig innsyn i vår utredning på et tidligere tidspunkt, vil vi ha under kontinuerlig vurdering. Også kommisjonen ønsker full oppklaring av og åpenhet i de spørsmål som er reist i denne saken.