Arbeiderpartiets enkle verden

BIOTEKNOLOGI: I et innlegg i Dagbladet 20. april gir Hill Marta Solberg en naiv og misvisende fremstilling av etiske dilemmaer knyttet til bruk av biotekologi. Det er lett å slutte seg til Solbergs formulering om at det er etisk riktig å helbrede syke mennesker. Problemet er imidlertid at Arbeiderpartiet mener at dette målet nærmest helliger alle midler, også krenkelse av menneskeverdet. Forskning på stamceller fra befruktede egg betyr at et spirende liv behandles som verktøy for andre, og ikke som et mål i seg selv. Solberg hevder at det bare er Høyre og Krf som ser problemer ved denne formen for stamcelleforskning. Hun glemmer da at Arbeiderpartiets egne regjeringskolleger Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti støttet samarbeidsregjeringens forbud mot forskning på befruktede egg da bioteknologiloven ble behandlet i forrige stortingsperiode. Dessuten har flere medlemmer av regjeringens eget rådgivningsorgan, Bioteknologinemda, frarådet stamcelleforskning på befruktede egg. Solberg fremstiller det videre slik at stamceller fra ufødt liv kan kurere ulike former for kreft og andre alvorlige sykdommer. Sannheten er at det ikke er gjennomført noen forsøk på behandling av mennesker med slike stamceller, og at man derfor ikke vet om stamceller i det hele tatt kan brukes i behandlingsøyemed.

SOLBERG SER heller ingen etiske betenkeligheter ved å sortere bort befruktede egg som er disponert for sykdom. Idet man åpner for å velge bort liv som har en helsemessig defekt, åpner man imidlertid også for et sorteringssamfunn der det ikke er plass til mennesker med enkelte typer sykdommer, syndrom eller funksjonshemninger. Aps solidaritet med de svakeste i samfunnet stikker med andre ord ikke særlig dypt. Arbeiderpartiet mener også at man bør tillate såkalte donorbarn, det vil si at man sorterer ut befruktede egg for å forsikre seg om at man finner frem til barn som kan gjøre tjeneste som donor for et annet menneske. Dette innebærer at det er barnets nytteverdi for andre som skal avgjøre om det har livets rett. Det er oppsiktsvekkende at Solberg ikke ser de etiske betenkelighetene med dette. I sin iver etter medisinske fremskritt er Arbeiderpartiet åpenbart villig til å se bort fra grunnleggende etiske hensyn. For Høyre vil det alltid være etikken som skal sette grenser for teknologien.