Asylpolitikken ute av kontroll

ASYLPOLITIKK: En anstendig asylpolitikk forutsetter at Norge hjelper dem som har behov for beskyttelse etter internasjonal rett, og det skal være mulig å få hjelp når det foreligger sterke menneskelige hensyn. I tillegg mener jeg det er tre andre momenter som er viktige:

1. Det må ikke skapes falske forhåpninger om hvem som kan få asyl i Norge.

2. Myndighetene må sikre en rask behandling av søknadene slik at de som ikke har rett til asyl raskt kan uttransporteres.

3. De som får opphold må sikres rask bosetning i kommunene.

I Dagbladet 1. august påpeker Arbeiderpartiets Tore Hagebakken at det er bred enighet om hovedlinjene i innvandringspolitikken, men han tar feil når han hevder at Høyre ikke har tatt til orde for en mer restriktiv asylpolitikk.

Ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet har dobbelt så mange søkt om asyl sammenliknet med samme periode i fjor. Årsakene kan være flere. Det er et faktum at våre naboland har strammet inn sin asylpolitikk, i likhet med andre europeiske land. Norge ser ut til å gå i motsatt retning. Regjeringen erkjenner også i revidert Nasjonalbudsjett at det kan «være skapt et bilde utad om at Norge har en mer liberal politikk nå enn før.» Dette må regjeringen bære et ansvar for. Da Norge møtte en tilsvarende vekst i antall asylsøkere i 2002 iverksatt Erna Solberg tiltak for å skape realistiske forventninger om hvem som får asyl i Norge.

Antallet asylsøknader fra personer som oppga å være enslige mindreårige ved ankomst har blitt mer enn fordoblet i 2008. Høyre har foreslått et strammere regelverk både for alderstesting og DNA-undersøkelse. Da Stortinget behandlet den nye utlendingsloven gikk Høyre imot Regjeringens utvidede flyktningbegrep fordi vi tror dette vil føre til en økt tilstrømning. Det er viktig å sikre at de som søker seg til Norge og får opphold, også er de som har behov for beskyttelse. Høyre stemte imot endringene i Utlendingsloven som kan gi oppholdstillatelse dersom retur ikke er gjennomført innen tre år. Høyre frykter at regelen vil belønne trenering. Høyre gikk inn for strengere krav til underhold enn Regjeringen.

Budsjettene til UDI har økt mye de siste år. Høyre mener ressurstilgangen ikke har gitt oss en forventet økning i antallet vedtak. Regjeringen må gjerne late som om tilstrømningen og saksbehandlingen er under kontroll. De er i så fall alene om det. Regjeringen virker ganske schizofren i innvandringsdebatten. Mens Ap hevder at de viderefører Erna Solbergs strenge linje, hevder SV at politikken er liberalisert. Hvem har rett?