Asylsøkers rettigheter

Ingress

Meninger

Helt siden opprettelsen har Utlendingsnemnda (UNE) vært omstridt. Det har vært en utbredt misforståelse i UNE og helt inn på Stortinget at det skyldes motstand mot norsk asylpolitikk og de avgjørelser nemnda tar. Advokatforeningens knusende rapport om nemnda viser at kritikken handler om asylsøkeres rettigheter og rettssikkerhet, og et system som ivaretar begge deler ganske lemfeldig.

Advokatforeningens prosedyregruppe har de siste syv år gjennomgått over 1700 saker, hvor asylsøkere har fått avslag. Gruppa har ført 74 saker for retten og så langt fått medhold i 64 prosent av dem. Gruppas dom over UNE-systemet er alarmerende. Juristene beskriver et system utenfor politisk styring og med minimal domstolskontroll, en stat i staten, hvor nemndleder i de fleste saker fatter vedtak alene, uten personlig fremmøte av klageren.

I flere saker strider UNEs vurderinger med internasjonal fagekspertises råd, som FNs høykommissær for flyktninger og hjelpeorganisasjoner. UNE er ikke pålagt å følge høykommissæren i ett og alt, men i et system som skorter på kontroll, innbyr alenegang ikke til tillit. Senest fredag vant et ektepar fra Kongo fram i retten. Tross at både FN, Nupi, Flyktninghjelpen og selv UDI mente det var livsfarlig for paret å bli sendt til Kongo, insisterte UNE på at det var trygt. Dommeren mente saken var så opplagt at den ikke burde gått for retten.

Når politikere møter folkelig engasjement i enkeltsaker, viser de gjerne til at asylinstituttets legitimitet avhenger av likebehandling. Men prosedyregruppas rapport gjør det vanskelig å stole på at klagerne er sikret likebehandling. Systemet produserer uforvarlige vedtak. De bygger på feil fakta og feil jus, mener prosedyregruppas leder Arild Humlen.

Uavhengig av hva man måtte mene om asylpolitikken, er dette en kritikk politikerne må lytte til og gripe fatt i. Noen av landets fremste jurister står bak prosedyregruppas grundige arbeid. Dokumentasjonen finnes og forslagene til endringer må diskuteres. Asylpolitikk vil alltid være omstridt, men Stortinget kan ikke akseptere et system som går på rettssikkerheten løs.