Avlyst og omstridt

Forleden skulle Norges Pelsdyravlslags 50. livdyrutstilling gått av stabelen på Hamar. Den ble avlyst.

Dyrevernorganisasjonene hadde planlagt aksjoner, slik de har gjort de siste sju åra.

  • Livdyrutstillingen viser levende pelsdyr, i hovedsak rev. De blir transportert til Hamar fra store deler av landet. I 1998 la Pelsdyravlslagets arbeidsutvalg for dyrevelferdstiltak fram en rapport der mindretallet konkluderte med at livdyrutstillingene burde nedlegges i den form de har i dag. Og begrunnelsen var dyrevernhensyn. Deler av bransjen tok sjølkritikk, men så er det heller ikke ubetydelig dyreplageri som livdyrutstillingene medfører for dyra som skal bedømmes.
  • Først en lang transportetappe. Det er ikke naturlig verken for rev eller mink å fraktes lange veier i bil. Det er i seg sjøl en stressende opplevelse.
  • I utstillingslokalet blir dyra påsatt en munnlås for at oppdretter og dommer ikke skal bli bitt.
  • Munnlåsen reduserer dyras muligheter til å pese og kvitte seg med overskuddsvarme i stressede situasjoner. Du kan ta gift på at det er stressende for en rev å bli holdt av et menneske, studert opp og ned, få pelsen gnidd og trynet inspisert.
  • I rapporten fra Pelsdyravlslagets utvalg for dyrevelferd het det blant annet at «...ut fra generell kunnskap om revens frykt for mennesker og hvordan fiksering av dyr, mot dyrets vilje, øker deres frykt for mennesker, vil en kunne anta at dyret opplever livdyrutstillingen negativt».
  • I dag er det bare 792 gjenværende pelsdyrfarmer i Norge. Vi, skattebetalerne, sponser i gjennomsnitt hver enkelt farm med 80000 kroner årlig. Næringa er verken økonomisk eller økologisk bærekraftig. Ikke holder den liv i Distrikts-Norge, ikke innebærer den arbeidsplasser for kvinner i distriktene, og de fleste som driver med pelsdyr, har andre jobber ved siden av.
  • I tillegg kommer det faktum at verken rev eller mink har godt av å bo i trange bur. Det er rett og slett statsstøttet dyreplageri. Et dyreplageri stadig flere europeiske land forbyr, eller de legger så strenge rammer for pelsdyrhold at oppdretterne tar til vettet og legger ned driften.
  • Før jul får Landbruksdepartementet en rapport, utarbeidet av Institutt for landbruksøkonomi. Det ville vært bra for CV-en til en hvilken som helst regjering å trekke den eneste mulige konklusjonen av materialet rapporten legger fram: å legge ned pelsdyrnæringa.
  • Og for øvrig: Jeg kjenner ingen som vil ha pels til jul.