Både ord og handling

POLITIBEMANNING: Arne Johannessen skriver i Dagbladet 16. januar at jeg som statsråd ikke var like opptatt av en bemanningsplan for politiet som når jeg nå er i opposisjon. Johannessen viser til et innlegg jeg hadde i Dagbladet i forrige uke hvor jeg påpekte viktigheten av flere politifolk. Som politiker har jeg aldri operert med andre penger enn de jeg har hatt til disposisjon, og det er en linje jeg har stått for både i posisjon og opposisjon. Jeg var som justisminister i forrige periode ansvarlig for fire egne budsjett. I tre av disse økte jeg opptaket til politihøyskolen. Jeg la fram en politirollemelding juni 2005 hvor jeg blant annet varslet at vi ville lage en bemanningsplan for politiet. Da denne meldingen ble behandlet i Stortinget i mai 2006 fulgte Venstre opp med å påpeke hvor viktig det er at politiet har en bemanning som står i forhold til de oppgavene de skal utføre. Derfor ba Venstre under debatten om en samlet vurdering av behovet for tilgang på personell i et lengre tidsperspektiv etter evaluering av politireformens fase 2 i 2007. Dette for å sikre at man har tilstrekkelig bemanning også i framtida for å møte de utfordringene vi står overfor. Dette ble enstemmig vedtatt.