Baidoo og Eugene

POLITIVOLD: Dagbladet har 17.november en 4-siders reportasje med tittel «Historien om Eugene». Reportasjen omhandler Eugene Obiora som døde etter en pågripelse i Trondheim 7.september. I reportasjen blir det trukket paralleller til den såkalte Baidoo-saken, og det krever et tilsvar. La meg først si at vi anerkjenner medias rett og plikt til å rette et kritisk søkelys på politiet. Men da må man også ha lov til å forvente at mediene forteller HELE historien og ikke bare plukker ut det som «passer best.» I reportasjens omtale av Baidoo-saken blir det ikke nevnt med et ord at vedkommende politimann er frifunnet av domstolen. Baidoo-saken er et avsluttet kapittel, og skal Dagbladet og andre medier omtale den, må man kunne forlange at man omtaler hva som ble konklusjonen av saken i rettssystemet.

Å SETTE Baidoo-saken så til de grader i sammenheng med den saken som nå er under etterforskning i Spesialenheten (slik Dagbladet gjør) blir etter vårt syn farlig nært forhåndsdømming av en politimann. Det kan være på sin plass å minne om medias egen vær-varsom-plakat som er klar på at man skal unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje og at man skal gjøre det klart at skyldsspørsmålet for en mistenkt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom. Det blir derfor feil å trekke slutninger og komme med mer eller mindre ubegrunnede antydninger før Spesialenheten har avsluttet sin etterforskning og kommet til en konklusjon. Og av den grunn kan vi heller ikke kommentere selve hendelsen. Men det vi kan si er at det tragiske dødsfallet er en sak som også har gjort inntrykk på oss, og spesielt de mannskaper som var involvert. Som arbeidsgiver er det vår oppgave å gi den nødvendige oppfølging og støtte.

PÅ GENERELT GRUNNLAG vil jeg si at det er politiets oppgave å løse oppdrag uten bruk av makt, men i noen tilfeller er maktbruk nødvendig. Da skal lempelige midler være vurdert i forkant. Dette kan være vanskelige vurderinger og krever at politifolk har en meget høy vurderingskompetanse.

MEN POLITIET HAR også en legal rett til å bruke makt hvis situasjonen krever det, og da er det en tjenesteplikt å bruke den makten som er nødvendig for å løse et aktuelt oppdrag. Når det gjelder denne konkrete saken er det Spesialenhetens oppgave og ansvar å vurdere politiets maktbruk. At media er opptatt av hvordan politiet anvender sin makt, er helt naturlig og riktig. Men da må det være en balanse i framstillingen. Også politifolk har krav på en balansert behandling i media.