Balansert bioteknologinemnd

I DAGBLADETS LEDER

16. juni vises det til kraftige reaksjoner etter regjeringens oppnevning av nye medlemmer i Bioteknologinemnda. Påstanden om at jeg skifter ut kritikerne og erstatter dem med «egne støttespillere» er helt urimelig.

Den fireårige funksjonstiden for nemndas nåværende medlemmer løper ut 1. august 2004. Ved den nye oppnevningen er det lagt vekt på at medlemmene skal reflektere stor bredde mht. bakgrunn, interesser og holdninger til bio- og genteknologiske spørsmål. Det er ikke snakk om å kaste ut kritikere, men å få en god balanse og en viss fornyelse i nemnda samtidig som kontinuiteten ivaretas.; Det har også vært ønskelig å redusere antall medlemmer. Dette har medført at 10 medlemmer nå går ut, og 7 nye kommer inn.

8 av nemndas medlemmer representerer ulike organisasjoner som selv har foreslått sine representanter. For øvrig har 4 departementer i tillegg til Helsedepartementet foreslått personlig oppnevnte medlemmer. Dette viser at nemnda er bredt sammensatt og representerer flere ulike fag- og interesseområder. Hvordan en statsråd skal kunne kontrollere og gjøre en så bredt sammensatt nemnd til en «lydig puddel», stiller jeg meg svært undrende til. Jeg stiller også et stort spørsmålstegn ved Arbeiderpartiets angivelig kraftige reaksjoner på den nye nemndas sammensetning. Da regjeringen Stoltenberg oppnevnte nye medlemmer i 2000, ble flere av mine såkalte «meningsfeller» skiftet ut, og nemnda ble supplert med ytterligere to personlig oppnevnte medlemmer.

Ved gjennomsyn av nemndas tidligere uttalelser i spørsmål om bioteknologi, vil man kunne se at flere medlemmer som ikke deler mitt syn på bl.a. terapeutisk kloning og forskning på befruktede egg, har blitt gjenoppnevnt. Den nye nemndslederen, Lars Ødegård er for øvrig Arbeiderpartimann.

BIOTEKNOLOGINEMNDA

skal være et rådgivende og frittstående organ for forvaltningen. Nemndas oppgave er bl.a. å vurdere og drøfte prinsipielle eller generelle spørsmål knyttet til bio- og genteknologi, herunder samfunnsmessige og etiske spørsmål. Av mandatet følger det at nemnda skal legge stor vekt på informasjons- og debattskapende aktiviteter ved å bidra til informasjon til publikum og kommunikasjon mellom offentlige myndigheter, fagfolk og interesseorganisasjoner. Jeg har stor tillit til at nemndas nyoppnevnte medlemmer vil ivareta dette mandatet på en god og balansert måte.