Bankenes robusthet

Ingress

Meninger

Norske banker er bedre rustet til å møte uro i finansmarkedene enn de var før finanskrisen. Det slår Norges Bank fast i sin siste rapport om finansiell stabilitet. Det skulle bare mangle. Norsk banksektor er relativt liten målt mot mange andre lands. Norske banker låner for det meste ut til norske kunder. Slik sett har bankene god oversikt både over kundemasse og den økonomiske virkelighet som norske husholdninger og bedrifter lever i. Norske banker har dessuten lært av bankkrisa på 1990-tallet og ble således rammet mindre av finanskrisa i 2008- 09. Bankenes utlånsmarginer er så høye at de kvartal etter kvartal leverer skinnende resultater. Slik bygger de sakte, men sikkert opp en sterkere egenkapital som skal fungere som en buffer hvis verden går oss og dem imot.

Men selv om kapitaldekningen i norske banker har økt, må bankene styrke egenkapitalen ytterligere dersom de skal kunne møte store tap uten alvorlige konsekvenser for norsk økonomi, ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norges Bank utelukker nemlig ikke muligheten for store tap. I rapporter om finansiell stabilitet gjøres det en stresstest som går ut på å måle effekten av et tenkt, kraftig tilbakeslag i økonomien: En arbeidsledighet på over fem prosent (mot dagens 3,5 prosent). En oljepris på 45 dollar fatet (mot dagens 100 dollar fatet). Boligpriser 20 prosent lavere enn dagens. Gitt alle disse dystre forutsetningene, vil andelen misligholdte og tapsutsatte lån øke fra dagens tre prosent til 12 prosent. Da vil bankene tape store penger. Bedrifter vil gå konkurs. Panteverdiene i eiendomsmarkedet vil falle markert. Mange lån vil måtte avskrives. I bedriftsmarkedet anslår Norges Bank i sitt stressalternativ av hvert tredje problemlån vil gå tapt, mens «bare» 15- 20 prosent av lånene til husholdningene vil gå tapt.

Men det er ikke slik Norges Bank tror det vil gå. Mest sannsynlig vil boligprisene flate ut og eventuelt bare synke litt. Ledigheten vil øke noe, men ikke veldig mye. Uansett har norske banker et stykke å gå for å oppfylle internasjonale kapitalkrav som er på beddingen. Det bør de ikke gjøre ved å øke utlånsrenta ytterligere. Det fins andre måter for bankene å styrke egenkapitalen på.