«Barn på anbud»

Dagbladets journalist Trude Ringheim legger en ensidig reportasje i Brennpunkt til grunn når hun feller en knusende dom over det statlige barnevernet. (05.10.08).

Historien som Brennpunkt presenterte er vond, men heldigvis ikke representativ. Det er et unntak at barn i barneverninstitusjoner må flytte seksti mil. De fleste barna har et tilbud i sin region.

Barn i barnevernet har som andre barn rett til omsorg, nødvendig behandling og et skoletilbud. Institusjonene må ha riktig kompetanse for hvert enkelt barn de skal ta imot. Krav til kvalitet og innhold står øverst.

Å karakterisere Bufetats kjøp av barnevernsplasser som «barn på anbud» er feil. Etter barnevernreformen kjøpes det sjelden institusjonsplasser for det enkelte barn. Før reformen kjøpte fylkeskommunene enkeltplasser og forhandlet om pris direkte med institusjonene. Begrepet «barn på anbud» kan i beste fall brukes om en praksis som skulle avvikles ved etablering av Bufetat. I dag skriver barnevernet kontrakter om mange institusjonsplasser for flere målgrupper, både behandling- og omsorgsplasser. Vi har kontrakter med ulike privat institusjoner, og tilgang på institusjonsplasser når et barn trenger det.

Regelverket om offentlige anskaffelser er til for at statens kjøp av tjenester skal foregå med like vilkår for alle som ønsker å drive barnevernstiltak. Åpne og rettferdige anskaffelsesprosesser der kvalitetskrav står sentralt, sikrer at staten kjøper gode og riktige tjenester som barna har behov for.

Både statlig og kommunalt barnevern arbeider for at flere barn og unge skal få hjelp i fosterhjem eller i hjemmet, men det vil fortsatt være behov for gode institusjoner. Halvparten av alle barn i barneverninstitusjoner er i private tiltak Barnevernet trenger et mangfold av tiltak tilpasset ulike barns behov. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ønsker dialog og åpenhet med private barneverntiltak.

Ringheim hevder at Bufdir er topptungt og byråkratisk. De fleste av våre medarbeidere jobber direkte med barn, unge og deres familier, i statlige barneverninstitusjoner, fagteam, familievernkontor og fosterhjemtjenester.

Barnevernet er et lukket system, skriver Ringheim. Bufetat arbeider for et åpent barnevern. Åpenhet gir barnevernet større legitimitet, og det blir bedre å være barn i barnevernet. Vi deltar gjerne i debatter. Og vi ønsker å komme til orde når beskyldninger av faktist karakter rettes mot oss.