SAMVÆR: Vårt forslag innebærer at retten skal få plikt til å treffe en rask midlertidig avgjørelse i saker der det er risiko for at barnet blir utsatt for vold eller overgrep og en av foreldrene krever det, skriver statsrådene Thorkildsen og Faremo. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
SAMVÆR: Vårt forslag innebærer at retten skal få plikt til å treffe en rask midlertidig avgjørelse i saker der det er risiko for at barnet blir utsatt for vold eller overgrep og en av foreldrene krever det, skriver statsrådene Thorkildsen og Faremo. Illustrasjonsfoto: Scanpix.Vis mer

Barn skal beskyttes mot vold

DEBATT: Men ingen forelder skal kunne nekte den andre samvær på permanent basis.

NY BARNELOV: Foreldre som reelt frykter at barna deres blir utsatt for vold og overgrep skal kunne stoppe samvær. Men ingen forelder skal kunne nekte den andre samvær på permanent basis. Vi foreslår at domstolen skal få plikt til å fatte en rask midlertidig avgjørelse i slike saker.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår en rekke lovendringer for å sikre barn i sårbare situasjoner bedre beskyttelse mot vold og overgrep. Arbeidet med forslagene har skjedd i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet. De har bakgrunn i forskning, behov som er påpekt av fagmiljøer og fagpersoner og erfaringer fra praksisfeltet. Mange av forslagene er også i tråd med anbefalinger fra Barneombudet.

Et av forslagene gir forelderen som barnet bor hos rett til å si nei til samvær dersom han eller hun reelt frykter at den andre forelderen utsetter barnet for vold eller overgrep, og samvær ikke er til barnets beste. Dette forslaget innebærer ikke at foreldre som har konflikter om samvær fritt skal kunne sette til side avtaler og dommer. Men i tilfeller hvor barnet står i fare for å bli utsatt for vold eller overgrep under samværet, skal barnet kunne holdes tilbake.

Den som holder barnet tilbake fra fastsatt samvær må reise sak for retten for å få en rask avgjørelse om samværsspørsmålet. Forslagene innebærer at retten skal få plikt til å treffe en rask midlertidig avgjørelse i saker der det er risiko for at barnet blir utsatt for vold eller overgrep og en av foreldrene krever det. På denne måten vil spørsmålet om det skal være samvær bli avklart hurtig.

I notatet som nå er på høring foreslår vi også lovendringer som sikrer barns beste i volds- og overgrepssaker som går for domstolene.

Vi foreslår at barns rett til å bli hørt i disse sakene styrkes. Samtidig tydeliggjør vi at ikke alle saker er egnet for mekling. Vi presiserer også at det kan oppnevnes en egen representant for barnet i saker med vold og overgrepsproblematikk.

Følg oss på Twitter

Forslagene i høringsnotatet har skapt debatt. Det er positivt. Så langt ser det ut til at de fleste er enige om at det er behov for endringer som sikrer barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep. Samtidig er en del kritiske til noen av virkemidlene. Det må vi ta på alvor, men det er viktig for oss å rydde unna uklarheter og misforståelser.

Vi ser fram til høringsinstansenes syn på forslagene og hvordan vi bedre kan beskytte barn mot vold og overgrep.