SSB-DIREKTØR: Christine B. Meyer.
SSB-DIREKTØR: Christine B. Meyer.Vis mer

Barna lykkes som norske

Innvandreres norskfødte barn integreres best.

Meninger

Mens vi venter på den varslede Stortingsmeldingen om integrering, er det interessant å merke seg at norskfødte barn av innvandrere er omtrent like hyppig i arbeid og utdanning som etniske nordmenn. Det tar med andre ord én generasjon før integreringen kan sies å være vellykket. Dette kommer fram i en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB), «Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdannelse 2014». På bakgrunn av denne rapporten kan man konkludere at integreringen tar tid, men også at det blir lettere å integrere flyktninger jo yngre de er når de kommer og jo raskere de kommer i aktivitet.

Rapporten fra SSB har undersøkt ungdom i alderen 16 til 34 år. Tre grupper er sammenliknet. Innvandrere eller flyktninger fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenom EU utgjør én gruppe. Norskfødte barn av foreldre med samme innvandringsbakgrunn er en annen gruppe. Disse to kategoriene sammenliknes med personer uten innvandringsbakgrunn, altså den norske majoritetsbefolkningen. Tallene viser at norskfødte med innvandrerforeldre ligger svært nær majoritetsbefolkningen når det gjelder deltakelse i arbeid og utdanning. Forskjellen er under fem prosent i majoritetsbefolkningens favør. For førstegenerasjons innvandrere er differansen nesten fem ganger så stor. Forklaringen på at innvandrernes norskfødte barn klarer seg så mye bedre, er at de har all sin skolegang i Norge og har gjennomgått mye viktig sosialisering.

Men rapporten illustrerer at innvandrerkvinner henger etter. Blant de unge kvinnene i majoritetsbefolkningen er ni av ti i arbeid eller utdanning. Blant de norskfødte med innvandrerforeldre er andelen nesten like stor. Men fire av ti unge innvandrerjenter mellom 16 og 34 er ikke sysselsatt gjennom skole eller jobb. Det er særlig de unge kvinnene som lever i parforhold og har barn, som faller utenfor. Forskning har vist at utenforskapet skyldes mangel på språkferdigheter og sosialt nettverk og fordi de er mindre likestilte i parforhold. Mye tyder på at ordningen med kontantstøtte har bidratt til å holde dem borte fra jobb og studier. Dermed har den såkalte valgfriheten hemmet integreringen. SSB-rapporten bekrefter at forskjellen i aktivitet mellom innvandrerkvinner og -menn i alderen 30- 34 år er vesentlig større enn blant majoritetsbefolkningen.

Alt tyder på at jo før man får unge flyktninger sysselsatt, jo mer vellykket blir integreringen. Langvarig inaktivitet på asylmottak er og blir en hemsko.