VIL SENKE KONFLIKTNIVÅET: - Når foreldre oppfatter seg som likestilte i foreldrerollen, vil det senke konfliktnivået til barnas beste, skriver statsråd Solveig Horne som ikke er enig med barneombudet om delt bosted. Foto: NTB scanpix
VIL SENKE KONFLIKTNIVÅET: - Når foreldre oppfatter seg som likestilte i foreldrerollen, vil det senke konfliktnivået til barnas beste, skriver statsråd Solveig Horne som ikke er enig med barneombudet om delt bosted. Foto: NTB scanpix Vis mer

Barnas beste når samlivet tar slutt

Mor og far er i dag likeverdige omsorgspersoner i samlivet. Vi ønsker at det fortsatt skal være slik også etter samlivet tar slutt.

Meninger

Barneombudet mener at barnets beste må vike når regjeringen nå sender to forslag om delt bosted på høring. Det er et syn vi ikke deler. Barnets beste skal ligge til grunn. Samtidig ønsker vi å sikre barna samvær med begge foreldrene, og dempe konfliktnivået.

Familiene er forskjellige og har ulike behov, hvor barnas beste alltid skal ha størst vekt og hvor barnas rettigheter skal ivaretas. Når foreldre oppfatter seg som likestilte i foreldrerollen, vil det senke konfliktnivået til barnas beste.

Barnets beste skal vektlegges både i lovgivningen og i konkrete foreldretvister. Målet om likestilt foreldreskap innebærer at foreldrene skal ha like muligheter, uavhengig av om de er mødre eller fedre. Den enkelte familie skal sikres muligheter til å velge de løsninger som passer best for dem. Hvert enkelt barn har individuelle behov og trenger en tilpasset omsorgsløsning.

Regjeringen vil ikke lovregulere hvor barn skal bo. Regjeringen vil at mor og far skal være likeverdige omsorgspersoner også ved samlivsbrudd. Avtalefriheten skal ligge i bunn. Jeg er glad for at de fleste foreldre i dag blir enige om bosted og samvær.

Regjeringen sender to forslag om delt bosted på høring. Som det foretrukne alternativet vil regjeringen foreslå at delt bosted framheves i loven ved at dette alternativet nevnes først som noe foreldrene kan avtale. Vi ønsker også å høre om delt bosted skal være utgangspunktet i loven når begge foreldrene har bodd sammen med barnet. Delt bosted betyr ikke automatisk 50/50. Det er fullt mulig å velge en annen samværsdeling. Til barnets beste.

Regjeringen fortsetter styrkingen av familievernet. Vi har gjennom budsjettavtalen med KrF og Venstre styrket familievernet 50 millioner kroner til deres viktige arbeid. Det er en historisk satsing.

At barn skal høres er helt sentralt. I dag snakker flere meklere med barna, mens andre barn ikke får tilbud om det. Jeg vil utrede hvordan vi kan lage ordninger som gjør at flere barn får snakke med mekler.

Sammen med de andre forslagene til endringer i barneloven mener jeg vi bidrar til barnets beste.

Vi foreslår felles foreldreansvar som utgangspunkt for alle, også for foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født. Jeg vil at begge foreldrene sammen tar avgjørelser om viktige spørsmål som angår barna. Jeg mener felles foreldreansvar vil stimulere til mer kontakt mellom barna og begge foreldrene.

Jeg sender to forslag om flytting med barn på høring. Ett forslag der dagens ordning forsterkes ved at det innføres meklingsplikt ved uenighet. Det andre forslaget er at foreldre med felles foreldreansvar må være enige hvis barnet skal flytte med bostedsforelder til et annet sted i landet. Å bestemme om barnet skal flytte er en så viktig avgjørelse at den bør tas av foreldrene i fellesskap. Spesielt når flytting fører til vesentlige endringer av samværsordningen.

Jeg foreslår å styrke tvangsbot som virkemiddel, og at reglene i barneloven om tvangsbot skal gjøres mer forståelige og tilgjengelige for den enkelte. Jeg vil også styrke mulighetene for mekling i saker om tvangsfullbyrdelse ved å lovfeste at dommere kan oppnevne en sakkyndig, og/eller be om bistand fra familievernet til å hjelpe partene for å bidra til en frivillig oppfyllelse av samværsavgjørelsen.

Jeg håper vi, i 2015, er kommet dit at vi kan anerkjenne at begge foreldre er like viktige omsorgspersoner i barnas liv også etter samlivsbrudd. Dette er til det beste for barna.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.