Barnas beste

I ET INTERVJU

med undertegnede i Dagbladets ellers så utmerkede serie om barnevernet, kan det etterlates det inntrykk at kjøp av barnevernsplasser i private institusjoner nå ikke skal adskille seg fra ordinær kommersiell virksomhet. Dette er imidlertid ikke verken dagens situasjon eller intensjoner for fremtiden.

Tvert imot vil det fortsatt være barnets beste og det aktuelle barnets konkrete behov for hjelp som er og blir det overordnede hensyn.

Dette hensyn har alltid førsteprioritet og vil også gjelde i den konkurransen om tilbud på private barnevernsplasser som nå er i gang, som et pilotprosjekt, i regi av Statens barnevern og familievern, region Vest.

De 32 private institusjonene som deltar i konkurransen vil bli vurdert både på grunnlag av objektive kvalifiseringskriterier (som ordnet økonomi, regnskapsførsel etc), samt kvalitet og pris.

De tilbud som fremstår som de beste ut fra en faglig og kvalitativ vurdering, forankret i de konkrete behov som skal dekkes og de nye forskrifter om krav til kvalitet i barnevernsinstitusjoner, vil bli foretrukket.

For det enkelte barn vil som hovedregel det beste være, så sant ikke hjemmebaserte løsninger er aktuelt, å få en plass på en institusjon nærmest mulig sitt hjem. Blir en institusjon som ligger lenger borte likevel valgt, vil dette nettopp skyldes faglige og ikke økonomiske vurderinger.

Først når hensynet til det enkelte barns behov, faglig og kvalitativt, er sikret, blir det relevant å vurdere pris og økonomi.

For øvrig behøver det slett ikke, i hvert fall på sikt, være noen motsetning mellom hensynet til barnets beste og det samfunnsøkonomisk gunstigste.