Barne- og ungdomspsykiatrien taper igjen!

I 1998 TOK MANGE FAGFOLK,

inkludert meg selv, opp vår bekymring for barne- og ungdomspsykiatriens fremtid. Planen om overføringen av Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, SSBU, til Oslo kommune, ble kritisert, bl.a. i flere debattinnlegg i Dagbladet i juni/juli 1998. Forut for overføringen av SSBU til Oslo kommune, ble det fra politisk hold avgitt diverse uttalelser og løfter.

Flertallet i Stortingets Helse- og Sosialkomite sluttet seg til avtalen, men merket seg: «at Departementet skal komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan lands- og flerregionale funksjoner bør ivaretas.» Mindretallet i Stortingets Helse- og Sosialkomite viste den gang til at: «SSBU inneholder rikets mest avanserte miljø både behandlingsmessig og forskningsmessig. SSBU står i første rekke for den klinisk akademiske utvikling av norsk barne- og ungdomspsykiatri, og representerer også vårt eneste senter for integrert forskningsmessig og utdannelsesmessig virksomhet»

KRITIKKEN

fra fagfeltet om at de regionale høyspesialiserte kliniske funksjonene og de riksdekkende funksjonene i praksis ville opphøre med overføringen av SSBU til Oslo kommune, ble av daværende helseminister Dagfinn Høybråten imøtegått i Dagbladet i juli 1998.

«Etter avtalen som er inngått med Oslo kommune om overføringen, skal SSBU fortsatt ha kliniske regionfunksjoner. Omfang og innhold i disse skal avklares og avtales innenfor rammen av det regionale samarbeidet i de to helseregionene. Riksfunksjonene i barne- og ungdomspsykiatri er ennå ikke definert. Dette kan først gjøres når de regionale planene er utarbeidet for hele landet»

VEL 5 ÅR SENERE

må jeg bare konstatere at mine verste antagelser er gått i oppfyllelse. Helse Øst synes nå å være i ferd med å rasere det eneste riksdekkende 3. linje- tilbud til barn og unge med psykiske lidelser.

Som behandler i et utkantstrøk, blir mine muligheter til å hjelpe barn og unge med store psykiske lidelser, vesentlig redusert. Dette kan bare betegnes som en nedbygging av psykisk helsevern for barn og unge. I mitt fylke, Telemark ble det i 1998 laget en fylkeskommunal plan for barne- og ungdomspsykiatrien, der det ble forutsatt at vi skulle få 3. linje- tjenester fra SSBU.

Selv om psykiatriplanen for Telemark la opp til store forbedringer innen den fylkeskommunale spesialisthelsetjenesten i barne- og ungdomspsykiatri, var det aldri noen forutsetning at fylkeskommunen skulle kunne dekke de høyspesialiserte områdene som regionplanen omtaler, bl. a. fordi mulighetene til å rekruttere spesialisert personell er for dårlig.

ETTER OVERFØRINGEN AV SSBU

til Oslo kommune pr. 1. jan 1999, er det i dag, 5 år senere, ingen samlet plan for barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo. De kliniske regionfunksjonene, og de riksdekkende funksjonene er pr. dags dato heller ikke definert. Det foreligger, så vidt jeg vet, heller ikke noe forslag for hvorledes disse områdene skal løses/organiseres. Dette innebærer at støttefunksjoner som er av stor betydning for kvaliteten på det kliniske arbeidet for barn og unge med store psykiske lidelser blir borte. I tillegg vil mulighetene for å drive faget fremover ved forskningsinnsats forankret i en klinisk virksomhet, bli vesentlig redusert.

Etter lang tid med manglende politisk initiativ og besluttsomhet, er det på tide at nåværende helseminister Dagfinn Høybråten griper inn og sørger for en avklaring slik han selv forutsatte for mer enn 5 år siden.