13 ÅR: To av tre jenter i Bangladesh gifter seg før de er 18 år. Sonhita (13) ble giftet bort da hun var 10 år gammel og mannen var 16 år. Hun måtte slutte skolen og legge drømmen om å bli lærer på hylla. I dag er hun mor til en datter på et halvt år og driver et hushold lik en voksen kvinne. Foto: Plan International
13 ÅR: To av tre jenter i Bangladesh gifter seg før de er 18 år. Sonhita (13) ble giftet bort da hun var 10 år gammel og mannen var 16 år. Hun måtte slutte skolen og legge drømmen om å bli lærer på hylla. I dag er hun mor til en datter på et halvt år og driver et hushold lik en voksen kvinne. Foto: Plan InternationalVis mer

Debatt: Barneekteskap

Barneekteskap er vår tids viktigste kvinnesak

Vi vet hva som trengs for å få slutt på barneekteskap.

Meninger

I dag markeres FNs internasjonale jentedag for femte gang. Vi har mye å feire. Verdens ledere vedtok i fjor at likestilling er et hovedfokus i den universelle handlingsplanen for utvikling; FNs bærekraftsmål. Realisering av jenter og kvinners rettigheter er et viktig mål i seg selv, samtidig som vi vet at dette er en viktig drivkraft for fattigdomsbekjempelse.

GENREALSEKRETÆR: Kjell Erik Øie.
GENREALSEKRETÆR: Kjell Erik Øie. Vis mer

Til tross for økt politisk vilje internasjonalt er det langt å gå før vi når bærekraftsmålene for 2030. Et område som krever betydelig innsats, er kampen mot barneekteskap. Millioner av jenter får ikke oppfylt sine rettigheter fordi de giftes bort mens de ennå er barn. Det rammer rundt 15 millioner jenter i året. Disse jentene fratas skolegang og risikerer forverret helse og risiko i forbindelse med graviditet og fødsel. Mange utsettes for vold i ekteskap med eldre menn, og de mister muligheten til selv å bestemme sin framtid. Hvis vi ikke tar i et krafttak, vil minst 1,2 milliarder jenter være barnebruder innen 2050.

Vår regjering lanserte nylig en handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken for de neste fire årene. Her er kampen mot barneekteskap løftet fram. I handlingsplanen står det at barne- og tvangsekteskap skal avskaffes innen en generasjon. I forslag til statsbudsjett som ble lagt fram sist uke, ligger det også føringer for norsk innsats mot barneekteskap. Nå ber vi om at føringene også følges opp av øremerkede midler.

De siste fem årene er kunnskapen om omfang og negative sider ved barneekteskap økt, og arbeidet for å stoppe det er intensivert av mange stater. FNs Menneskerettighetsråd vedtok for første gang en resolusjon om å stoppe barneekteskap i 2013, og Generalforsamlingen fulgte opp denne med egen resolusjon i 2014. Over 100 land sluttet seg til.

Denne globale bevegelsen har resultert i endring, særlig i Afrika, en region med tre av fire land på topp 20-lista med høyest andel jenter som blir gift før de fyller 18 år. Fra Den afrikanske union igangsatte kampanjen End Child Marriage i 2014, har både Malawi, Tanzania, Zimbabwe – og nå sist Sierra Leone – forbudt barneekteskap. Flere land har fått nasjonale handlingsplaner for hvordan de skal bekjempe denne praksisen. Land Norge liker å sammenlikne seg med, som Storbritannia, Nederland og Canada, samt EU, har alle øremerket midler for å bekjempe barneekteskap over bistandsbudsjettet. Med andre ord, det er en bevegelse på gang.

En viktig forutsetning for å nå de globale målene, og særlig mål 5 om likestilling, er å sikre at vi har et godt nok datagrunnlag slik at vi når de mest sårbare og marginaliserte barna. Vi vet at mange jenter slutter på skolen på grunn av tidlig graviditet og barneekteskap, men det finnes ikke gode nok tall på hvor mange. Plans erfaring er at de mest marginaliserte gruppene jenter, som funksjonshemmede og etniske minoriteter, blir aller hardest rammet av mangelen på data. For eksempel vil en jente fra en etnisk minoritet som verken fødselsregistreres eller innrulleres på skole, falle ut av alle målinger og statistikker og bli usynlig både for myndighetene i landet og i verste fall for oss som jobber med å hjelpe disse barna.

Nasjonal og internasjonal statistikk bruker ofte aldersspennet 15-49 år, noe som gjør at barn under 15 år forsvinner fra statistikken. Uten et godt datagrunnlag blir det vanskelig å finne effektive og varige løsninger som kan møte utfordringene jenter står overfor. Plan International lanserer nå en rapport som understreker behovet for data for å nå de usynlige barna som ikke er en del av offisiell statistikk, «Counting the Invisible».

I 2017 lanserer vi i partnerskap med aktører fra FN, næringsliv, forskningsinstitusjoner og sivilt samfunn et nytt globalt initiativ for bedre tilgang til data og forskningsbasert kunnskap. Dette verktøyet skal samle offentlig tilgjengelig statistikk samt supplere med ny kvalitativ og kvantitativ data hvor offisiell statistikk mangler eller er ufullstendig. Verktøyet, som heter «SDG tracker», har som mål å følge implementering av bærekraftsmålene fra et likestillingsperspektiv. Verktøyet vil hjelpe sivilsamfunnsorganisasjoner med å holde stater ansvarlig, og det vil være et nyttig verktøy som kan bistå stater i egen implementering. Dette redskapet vil sikre at vi når alle barna, også de som er usynlige.

Etter Plans kampanje #StoppBryllupet i 2014 var Stortingets utenrikskomité enstemmig i sin innstilling til statsbudsjett og ba «regjeringen være pådriver internasjonalt i kampen mot barneekteskap og tilby bistand til utvikling av juridisk rettsvern mot tvangsekteskap og opplysningsvirksomhet for å få foreldre til å slutte med slik frihetsberøvende praksis.» Innsatsen er løftet mye tydeligere i siste statsbudsjett, samt i den nye handlingsplanen. Nå må også finansiering på plass.

Vi vet hva som trengs for å få slutt på barneekteskap, det handler om global og nasjonal forpliktelse, styrking av lovverk og håndheving av dette, og det handler om å skape holdningsendring på lokalt nivå. For å oppnå dette trenger vi et pålitelig og omfattende datagrunnlag slik at vi kan måle fremgang og resultater. Og dette må gjøres i partnerskap på tvers av myndigheter, sivilsamfunn og næringsliv.

På FNs jentedag oppfordrer vi derfor Norge til å stå sammen med oss og gjøre kampen mot barneekteskap til en hovedsatsning i utviklingsarbeid. Viljen til innsats ligger i regjeringens føringer, nå må midler øremerkes til konkrete tiltak. Dersom vi skal oppnå bærekraftig utvikling for alle innen 2030, må vi avskaffe barneekteskap. Nå har vi et momentum. La oss benytte det.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.