Barnetrygden er behovsprøvd – for de fattigste

BARNETRYGD 2: Mange barnefamilier har veldig dårlig råd. Store barnefamilier med tre eller flere barn er overrepresentert i lavinntektsgruppene. De trenger bedre økonomi for å kunne leve et liv som ikke setter barna i fare for å bli sosialt utestengt, og øker risikoen for at barna selv blir fattige som voksne.

For å rette på dette tar noen til orde for å behovsprøve eller skattlegge barnetrygden. Det er jeg uenig i. Det er behov for langt sterkere fordelingspolitikk, men verken å behovsprøve eller å skattelegge barnetrygd er gode virkemidler. Behovsprøving er stigmatiserende og vil bidra til langt mer byråkrati. Det er også veldig vanskelig å finne hvilke inntektsgrenser og utgiftsposter som skulle telle med. Skattelegging – med dagens skattesystem – vil ikke ramme de som er nullskatteytere. Det er derfor behov for endringer i skattesystemet, slik at de med høye inntekter fra formue og kapital skattes mer og betaler skatt av de pengene de faktisk lever av, slik som andre folk. Det vil virkelig bety noe og gi inntekter som kan brukes til de fattigste familiene.

Og før vi snakker om behovsprøving for de rikeste, kan vi starte med å fjerne behovsprøvingen for de fattigste. De som lever på sosialhjelp risikerer å få livsoppholdet redusert like mye som hele barnetrygden. Det har kommunene lov til – og mange gjør det. I praksis er dette behovsprøving kun for fattigdom, og fører til at mange av de fattigste barnefamiliene ikke får barntrygd i det hele tatt. Det rammer barna og deres muligheter til å leve et aktivt og tilnærmet normalt liv.

Vi kan også øke barnetrygden for familier med tre eller flere barn. Da vet vi at pengene kommer til noen av de fattigste familiene. Noen frykter at mer barnetrygd vil føre til at færre kommer i jobb. Men ingen får jobb av å være fattig. Du må være kvalifisert for en jobb og noen må ønske å ansette deg. Så vi må satse enda sterkere på å kvalifisere folk for arbeidslivet.

Kontantstøtten, som i praksis er god betaling for å holde barnet sitt unna barnehagen, må fjernes! Barna trenger å være i barnehage sammen med andre barn. Noe som faktisk gir foreldrene mulighet til å kunne være i arbeid.