Barnevern på anbud

BARNEVERN: Barnevernet har ansvar for meget sårbare grupper av barn og unge, som hver for seg krever særlig tilpassede tilbud. For Høyre er det et selvsagt og overordnet mål at barnevernet skal gi et mangfold av tilbud med høy kvalitet til en riktig pris. Anbudssystemet er da et viktig virkemiddel.

Debatten omkring anbud er igjen blitt reist, senest i kronikk av Ingeborg Marie Helgeland i Dagbladet den 24. november. Det som uroer oss, er at begrepet «anbud» systematisk knyttes til det å levere et dårlig produkt til altfor lav pris. Hvis dette er resultatet, betyr det etter vårt syn at innkjøper ikke har gjort jobben sin. Anbudssystemet handler om det motsatte, nemlig å finne de best mulige løsningene innenfor de økonomiske rammene man har til rådighet. Da må kjøperen, det vil si det statlige barnevernet, være treffsikre på å vite hva de etterspør, tilbudene må være sammenlignbare og aktørene som er med må ha mulighet til å kjenne konkurrenten. I møte med de private institusjonene i barnevernet er det åpenbart at forutsetningene for at anbudssystemet skal fungere, i dag ikke er tilstede.

For det første er hele feltet preget av en stor ubalanse mellom partene. Staten som eneste kjøper av tjenester har en voldsom kjøpemakt, og kan stille krav som presser aktørene så godt som ut i grøfta. Madlaveien Bofellesskap i Stavanger og Stiftelsen Havnøy i Tønsberg, er eksempler på dette. Dernest krever et godt anbudssystem at aktørene har noe kunnskap om hvem de konkurrerer med og hvordan beslutningene tas.

Det er i dag lite informasjon tilgjengelig om statens egne institusjoner. For å bøte på dette foreslår Høyre å etablere en nettportal der omfattende informasjon om alle godkjente tiltak ligger inne, statlige som private. Også de statlige må dermed forholde seg til pris og kvalitet. Dette vil gi et mer gjennomsiktig system og dermed et bedre utgangspunkt for å danne et riktig bilde av hva de forskjellige tilbudene bør koste.

«Ungdom på anbud» eller «bestemor på anbud» er et retorisk grep som venstresiden har befestet med noe negativt, i den forstand at man selger bestemor eller ungdom til lavest mulig pris. Det er sterkt beklagelig at et verktøy som faktisk bidrar til å sikre høy kvalitet og fornuftig ressursforvaltning, blir tillagt en fullstendig feilaktig betydning. Det er ikke fordi det er innført anbud i barnevernet at private aktører i utilbørlig grad presses på pris. Årsaken er at de som utfører anbudsrundene har en annen agenda enn å sikre et mangfold av høy kvalitet. Deres mål er å sørge for at privat barnevern bygges ned, fordi man av ideologiske grunner ikke ønsker private aktører i sektoren, en instruks gitt av Barne- og likestillingsministeren.

Vi har ett barnevern i Norge. For Høyre er dette en helhet med offentlige og private bidragsytere.