Behold sexkjøpsloven

Hvis man vil kunnskapsbasere politikken, bør sexkjøpsloven bestå. Den begrenser både prostitusjon og menneskehandel.

BYBILDET: Det synes klart at en opp heving av sexkjøpsloven vil bidra til mer prostitusjon i Oslos gater, skriver byrådslederen.
BYBILDET: Det synes klart at en opp heving av sexkjøpsloven vil bidra til mer prostitusjon i Oslos gater, skriver byrådslederen.Vis mer
Debattinnlegg

Evalueringen av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, sexkjøpsloven, konkluderer med at prostitusjonsmarkedet blir mindre, etterspørselen går ned og menneskehandelen reduseres.

Evalueringen av sexkjøpsloven som regjeringen har bestilt, anslår at uten loven ville vi hatt en økning i prostitusjon på 45 prosent sammenlignet med i dag.

Forbudet demper med andre ord etterspørselen og har bidratt til å redusere omfanget av prostitusjon i Norge.

I kombinasjon med hallikparagrafen og forbudet mot menneskehandel gjør loven Norge til et mindre attraktivt land for prostitusjonsbasert menneskehandel.

Når evalueringen av sexkjøpsloven dokumenterer slike effekter, mener jeg argumentasjonen for å fjerne forbudet er kraftig svekket.

Motstandere av sexkjøpsloven argumenterer først og fremst for de prostituertes vilkår i Norge når de ønsker å fjerne forbudet. Evalueringen viser at det er flere sider som må vurderes:

De prostituerte får mindre betalt og må jobbe mer etter at loven ble innført, det har ført til at yrket blir mindre attraktivt. Det tiltrekker seg færre nye prostituerte, og det fører til at flere heller velger hjelpetiltak som tilbys av hjelpeapparatet.

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

At økonomien i prostitusjon har blitt dårligere, er et av lovens formål. Dette gir de som ønsker å komme ut av markedet en ekstra dytt, og funnet viser at loven slik sett fungerer som tilsiktet.

Sexkjøpsloven og hallikparagrafen har gjort det vanskeligere å selge sex i Norge, og vilkårene for å drive prostitusjonsvirksomhet har blitt mer utfordrende.

Ser vi hvor det har blitt vanskeligere, gjelder dette spesielt i hoteller, hospitser og for nettverk som organiserer seg i leiligheter.

En av de viktigste konsekvensene av dette, er at det har ført til høyere kostnader og lavere fortjeneste for bakmennene. Dette kan vanskelig sees på som annet enn positivt.

Sexkjøpsloven i kombinasjon med hallikparagrafen har påvirket tilbudet, men har også redusert etterspørselen.

Evalueringen tyder på at loven så langt har hatt en normgivende effekt og Vista Analyse dokumenterer at færre unge menn kjøper sex.

Der noen ønsker å argumentere for at man bør kunne få bestemme selv hva man ønsker å utsette sin egen kropp for, har jeg enda ikke hørt noen argumentere for at det er negativt at sexsalget går ned.

Denne holdningsendringen blant menn mener jeg er viktig. Hvilke signaler vi vil sende til unge menn hvis loven reverseres, er et spørsmål som bør oppta de som nå vil fjerne sexkjøpsloven.

Flere har argumenter med at volden mot prostituerte har økt. Det ville være en alvorlig utvikling som må tas på alvor.

Evalueringen viser imidlertid at volden mot prostituerte ikke øker, og at loven beskytter prostituerte ved at prostituerte kan anmelde kjøpere. Loven har altså gitt prostituerte en reell mulighet til å håndtere problematiske kunder.

Samtidig melder gateprostituerte at de har fått svekket sin forhandlingsposisjon. Det er sannsynlig at det finnes mørketall på vold mot prostituerte fordi mange vegrer seg for å gå til politiet.

Jeg er enig med de som mener at vi trenger mer kunnskap om hvordan lovgivningen påvirker de prostituertes situasjon, og hva som kan gjøres for å bedre denne.

Men at det kan være behov for mer forskning og informasjon om vold mot prostituerte, er neppe et argument for å oppheve sexkjøpsloven.

Menneskehandel er anerkjent som en av de raskest voksende kriminelle næringene i verden. I artikkelen «Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking?» fra 2013, blir sammenhengen mellom lovlig prostitusjon og menneskehandel undersøkt.

Konklusjonen forskerne trekker, er at i land der prostitusjon er lovlig, er det større tilflyt av menneskehandel sammenlignet med i land der prostitusjon er ulovlig.

Sverige har hatt forbud mot kjøp av seksuelle tjenester siden 1999, og var først ute med tilnærmingen der sexkjøperne, og ikke selgerne, kriminaliseres.

Etter 15 år er det i Sverige tverrpolitisk enighet om å beholde loven, fordi den bidrar til å redusere prostitusjon og handel med mennesker.

På den andre siden finner vi Tyskland og Nederland som har ført en legaliseringspolitikk. Her har de erfart at dette har ført til mer trafficking, barneprostitusjon og vold mot prostituerte. Politikere der diskuterer nå å innføre lovgivning etter nordisk modell.

En slik effekt beskrives også i Vista Analyses rapport.

Sexkjøpsloven bidrar kanskje ikke til å redusere menneskehandelen i verden, men den bidrar til å redusere menneskehandel til Norge.

Etter å ha sett på rapporten og diskutert temaet, mener jeg det er et legitimt hensyn å være bekymret for hva en oppheving av forbudet vil føre til.

Det synes klart at en oppheving av sexkjøpsloven vil bidra til mer prostitusjon i Oslos gater og i andre byer i landet, enn i dag. De største endringene finnes i gatemarkedet i Oslo.

Før 2009 var situasjonen i Oslo en annen enn i dag. Prostitusjonen foregikk helt åpenlys og til dels påtrengende midt i Oslo sentrum. Situasjonen i dag er annerledes.

Feltobservasjoner har vist en stabilisering på et nivå som ligger fra 45 til 60 prosent lavere enn da loven ble innført.

Når regjeringen og Stortinget nå skal vurdere om forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester skal oppheves, må man ta hensyn til de prostituerte, men også alle de som ikke er en del av dette markedet.

Jeg var selv blant de som var skeptisk da sexkjøpsloven ble innført. Prostitusjon har eksistert til alle tider og i de fleste kulturer. Det har i realiteten vært få holdepunkter for at streng lovgivning har bidratt til å redusere omfanget.

Å fjerne prostitusjon er neppe mulig. Men å gå fra en slik erkjennelse, til å si at det bør være fritt frem, kan neppe være en god tilnærming.

Sexkjøpsloven innebærer et relativt beskjedent inngrep, og resultatene viser at man langt på vei har oppnådd det som var formålet.

Det reduserte sexsalget har kommet uten at dette har gått kraftig utover de prostituerte, og for de som ikke er en del av markedet, er markedet blitt mindre pågående.

Evalueringen bør etter mitt syn gjøre det vanskeligere å oppheve sexkjøpsloven enn det var for bare få dager siden. Hvis man vil kunnskapsbasere politikken, er Vista Analyses evaluering et godt utgangspunkt, og konklusjonen bør bli at loven består.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.