Betydningen av norskkompetanse

8.6. SKRIVER

skolebyråden i Oslo, Torger Ødegaard, innlegget «Norskspråkets betydning». Det er et svar på vår kronikk av 30.5. om betydningen av at minoritetsspråklige elever får utvikle morsmålet sitt.

Vi er selvsagt enig med byråden i at gode ferdigheter i norsk er avgjørende for å lykkes i norsk skole. Ødegaards utgangspunkt er at et stort antall minoritetsspråklige skårer svakt på leseferdighetstester.

Testene viser at mange elever i Oslo-skolen skårer alarmerende svakt, dette gjelder majoritetsspråklige gutter mer enn jenter og minoritetsspråklige elever generelt i forhold til majoritetsspråklige. Vi er enig i at noe må gjøres. Et hovedpoeng i Ødegaards innlegg er imidlertid at læreplanen i norsk som andrespråk må fjernes. Det må være en blindvei å bygge på følgende logikk: en stor andel minoritetsspråklige skårer dårlig på lesetester, en stor andel av disse elevene følger læreplanen i norsk som andrespråk, altså må læreplanen fjernes. Resultater fra leseferdighetstester i seg selv kan ikke fortelle oss hvilke variabler som er avgjørende. Om disse elevene ikke hadde hatt dagens tilbud, kunne en ikke da tenke seg at resultatet ville vært dårligere, og hvordan vil skolebyråden forklare det relativt svake resultatet blant mange majoritetsspråklige elever?

De minoritetsspråklige elevene har ikke norsk som førstespråk, og dermed blir norsk deres andrespråk. Noen av dem har god norskkompetanse. Mange er sterkere i morsmålet og har svakere kompetanse i norsk. Noen kommer til Norge i løpet av grunnskolen, og har ingen forkunnskaper i norsk. Det finnes tre tilbud som skal bidra til å sikre minoritetsspråklige likeverdig utdanning: morsmålsundervisning, tospråklig fagundervisning og en egen læreplan i norsk som andrespråk. Ut fra dagens retningslinjer skal disse tilbudene brukes i tilpasset opplæring. Hvordan tilbudet i norsk som andrespråk organiseres, er fleksibelt, det er det opp til den enkelte skole å avgjøre.

VI ER ENIG MED

skolebyråden i at resultatene fra lesetestene viser at det er nødvendig med tiltak. Det er derfor viktig at intensjonene i eksisterende tilbud følges. Det er dessuten viktig å øke lærernes kompetanse og å få flere tospråklige lærere, slik departementet nå også legger vekt på. Og ikke minst er det viktig at Oslo-skolen tilføres nok ressurser, blant annet slik at lærertettheten blir god nok - til beste for alle elever.