Bistand uten byskrekk?

BISTAND: På NRK tirsdag sa Erik Solheim at bistandsmidlene nå vil bli utnyttet maksimalt. Det er å håpe at han også vil inkludere byene i samarbeidet.I Bondeviks bistandsmelding (St.melding 35 (2003-04)) er utviklinga - og fattigdommen - i byene ofret lite oppmerksomhet. Det sto riktiknok noe om den stadig økende og alvorlige situasjonen i byene i Sør, men i tiltaksdelen var det praktisk talt ingenting om vilke konsekvenser dette får for norsk bistand. Heller ikke behandlingen i Stortinget maktet å sette søkelys på urbanisering.Utviklingen i byene i Sør er alarmerende. Bare i løpet av 90-åra vokste disse dramatisk og nå bor minst en milliard mennesker i uverdig slum. Og omtrent all framtidig befolkningsvekst i Sør vil skje her; bare i Afrika vil bybefolkningen vokse fra 300 millioner i dag til 800 millioner om 15 år. 94 prosent av slumbefolkningen i verden bor i utviklingsland og det er spesielt bekymringsfullt at økningen av byene i Afrika sør for Sahara ikke er koplet til nasjonal økonomisk vekst. Her er byutvikling dessverre i stor grad det samme som fattigdomsutvikling.

ETT AV FNs tusenårsmål sier at 100 millioner slumbeboere skal får bedre leveforhold innen 2020. Allerede nå ser vi at dette beskjedne målet sannsynligvis ikke vil bli nådd. Alvorligere er det at dette tallet vil bli mangedoblet om ingenting blir gjort.Norge har spilt en betydelig rolle i å få på plass den meget omdiskuterte formaliseringsagendaen, eller privatiseringsframstøtet, med økonomen de Soto i spissen. Rent bortsett fra at dette trolig vil utvikle seg til en politisk skandale og burde avvikles - noe mange nå håper den rød-grønne regjeringa vil ta fatt i - er også byene i stor grad ignorert. Det at utfordringene med oppdeling og privatisering av tomter i de uformelle bosettingene i byene vil bli meget kompliserte og neppe til fordel for den fattigste delen av befolkningen, blir klart underkommunisert i denne prosessen.

BISTANDEN HAR viktige prioriterte områder, men byen blir sjelden nevnt når disse utfordringene er på agendaen. Når hørte noen sist om kvinner og barn i by, urban fattigdom, utdanning i by, eller om urbant jordbruk i norsk bistandsdebatt?Det er i byene en kan få utnyttet midlene effektivt - noe Solheim tydeligvis vil - og det er her en framover vil finne målgruppene for norsk bistand. Og det er ingen motsetning mellom by og land i denne sammenhengen. Som en liten begynnelse kunne den nye ministeren prøve å ta knekken på myten om at støtte til byen vil øke fraflytting fra landsbygda.