KONKURRANSEIDRETT «Klubbens aktivitet er i hovedsak baneskyting innen internasjonale/olympiske øvelser (...) Det har vært noe spekulasjon om OPK har gitt Breivik trening i å skyte bevegelige mål, noe som kan avkreftes», skriver kronikkforfatterne. Illustrasjonsfoto: Oslo Pistolklubb
KONKURRANSEIDRETT «Klubbens aktivitet er i hovedsak baneskyting innen internasjonale/olympiske øvelser (...) Det har vært noe spekulasjon om OPK har gitt Breivik trening i å skyte bevegelige mål, noe som kan avkreftes», skriver kronikkforfatterne. Illustrasjonsfoto: Oslo PistolklubbVis mer

Breivik skilte seg ikke ut

Våre skyteledere har spurt seg om det var noen tegn på Breiviks motivasjon for å anskaffe seg våpen. Så langt har vi ikke funnet noe som kunne gitt oss et forvarsel.

I SIN KRONIKK I Dagbladet 29. august reiser Arild Aspøy flere spørsmål om Oslo Pistolklubbs (OPK) atferd etter 22/7, og om klubbens holdninger og atferd generelt. Klubbens manglende aktivitet i media synes å være et særlig tema.

Hendelsene 22/7 var selvfølgelig et like stort sjokk for OPKs medlemmer som for alle andre. I tillegg kom belastningen ved å oppdage at gjerningsmannen var medlem i OPK, og hadde misbrukt vår idrett og klubb til å planlegge og gjennomføre disse uhyrlige handlingene. Det tar tid å finne tilbake gleden ved idretten etter dette.

OSLO PISTOLKLUBB er et idrettslag som drives utelukkende på frivillig basis. Det er derfor ikke slik at vi har et apparat til å ta seg av mediehenvendelser, ei heller har vi på noen som helst måte vært forberedt på et slikt voldsomt mediekjør som Anders Behring Breiviks tilknytning til OPK har medført. Vi har derfor prioritert kontakten med politiet og egne medlemmer, og forberedt oss på en forsiktig oppstart av aktiviteter.

Det synes som om noen har en forventing om at OPK skal ha mer informasjon om Breivik enn det vi allerede har meddelt. Så er ikke tilfellet, men vi ser imidlertid at det kan være behov for å utdype informasjonen noe. Vi skal her etter beste evne søke å gjøre dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Oslo Pistolklubb ble stiftet i 1922 og er et idrettslag tilknyttet Norges Skytterforbund og Norges Idrettsforbund. Klubben har medlemmer i alle aldre (fra elleve til 90 år) og av begge kjønn. Klubbens aktivitet er i hovedsak baneskyting innen internasjonale/ olympiske øvelser. Det vil si at skytingen foregår på en skytebane med fast avstand til skivene. Pistolene som benyttes karakteriseres gjerne som konkurransepistoler (luftpistol, kaliber .22LR eller kaliber .32). Dette er finkalibrede pistoler som ofte er spesiallaget for sportsskyting.

I TILLEGG HAR klubben noe aktivitet innen den nordiske grenen «feltskyting» som er den mest populære skyteform med pistol i Norden. Sistnevnte gren kan enkelt forklares som mer variert enn baneskytingen, med mål som varierer i størrelse, antall og avstand. Denne skyteformen åpner opp for bruk av andre typer pistoler, deriblant Glock 17 som Breivik anskaffet seg.

Siden starten har klubben hatt en rekke utøvere med gode resultater nasjonalt og internasjonalt. Klubben har spesielt de siste ti år vært en av Norges ledende pistolklubber både når det gjelder resultater og aktivitet.

Treninger i OPK dreier seg i hovedsak om trening på elementer i de internasjonale pistoløvelsene. Denne treningen foregår mest med pistoler i kaliber .22lr, dvs. bruk av finkalibret ammunisjon som brukes mye til sportsskyting. Det er denne typen trening Breivik har deltatt på. Breivik har deltatt på treninger på klubbens innendørsbane i Oslo, og i mindre grad på klubbens baner på Løvenskioldbanen i Bærum.

DET HAR VÆRT noe spekulasjon om OPK har gitt Breivik trening i å skyte på bevegelige mål, noe som kan avkreftes. OPK har ingen øvelser eller treninger som innbefatter skyting mot bevegelige mål eller som medfører at skytteren beveger seg på en skytebane mellom ildgiving. OPK har heller ikke aktiviteter for rifle eller hagle, og medlemskap i OPK har derfor ikke gitt grunnlag for Breiviks anskaffelse av disse våpnene.

Det er naturlig at det etter denne hendelsen vil bli reist spørsmål ved våpenlovgivningen i Norge. Videre kan vi også forstå at det kan reises spørsmål ved OPKs rolle i forbindelse med Breiviks våpenkjøp. Det grunnleggende spørsmålet blir om klubben, eller noen i klubben, på noen som helst måte kunne ha forhindret det som skjedde.

SOM IDRETTSLAG er klubben bundet av de føringer som ligger i NIFs lovverk når det gjelder medlemskap. Det betyr at alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Men det er ikke slik at medlemskap automatisk betyr at man kan delta på våre treninger. For å kunne skyte må man ha gjennomført og bestått et sikkerhetskurs av tolv timers varighet som gjennomføres i tråd med Norges Skytterforbunds retningslinjer. Personer kursinstruktørene vurderer som uegnet blir tatt ut av kurset. Klubben har lav terskel for å gjøre dette. Likevel er det svært sjelden vi ser oss nødt til å gjøre dette. Etter endt kurs kan de som blir medlemmer delta på våre treninger med klubbens våpen. Etter seks måneder kan man søke politiet om erverv av våpen.

DET ER POLITIET som vurderer og tildeler våpenlisenser. Oslo Pistolklubb har ingen rolle i den enkeltes søknad om erverv ut over at vi bekrefter medlemskap, gjennomført sikkerhetskurs og deltakelse på treninger. Klubben vil selvfølgelig informere politiet hvis vi har informasjon som taler mot at en person skal bli våpeneier. Medlemskap i OPK vil kun gi ervervstillatelse til våpen som benyttes i de øvelser som skytes i klubben.

Alle organiserte treninger i regi av OPK ledes av en skyteleder, som oftest med en assisterende skyteleder. Disse har ansvar for all aktivitet på banen under treningen, og for å overvåke at sikkerhetsforskrifter og liknende overholdes. Brudd på sikkerhetsregler, oppførsel som bryter med idrettens retningsliner reageres det strengt på, eventuelt med bortvisning og rapport til Oslo Politidistrikt.

Det er svært sjeldent klubben har hatt behov for slike reaksjonsformer, noe vi mener er et uttrykk for at klubbens medlemmer er ansvarlige skyttere og våpeneiere. I noen tilfeller har klubben i forbindelse med sikkerhetskurs varslet våpenkontoret og andre klubber om personer vi mener er uskikket til å motta våpentrening.

HVA SÅ MED Breiviks aktivitet? Vi har snakket mye om dette internt, og mange av våre skyteledere har stilt seg spørsmålet om det var noen tegn på hans motivasjon for å anskaffe seg våpen. Så langt har vi ikke funnet noe i hans befatning med klubben som kunne gitt oss et forvarsel. Han har ikke kommunisert noe med klubbens ledelse ut over det som er nødvendig for å bli medlem. Skyteledere har ikke registrert avvikende atferd på banen, ei heller har de medlemmer som har lagt merke til ham, fanget opp noen uregelmessigheter (det er her verdt å minne om at store deler av treningstiden består i å ha hørselvern på).

I kronikken benyttes begrepet «typisk gratispassasjer». For oss er dette et ukjent begrep i denne sammenhengen. Hva som imidlertid diskuteres i sportsskyttermiljøer, og helt sikkert også i Våpenlovutvalget, er aktivitetsbegrepet i våpenforskriften. Her er det viktig at utvalget, lovgiver og interesseorganisasjonene sammen finner gode løsninger som sikrer samfunnets behov for god styring på våpenmengden i samfunnet og idretts-/jaktutøveres behov for å utøve sin aktivitet sett i et livsperspektiv.

NÅR DET GJELDER våpenlovgivningen i Norge generelt, så tar vi den til en hver tid gjeldende våpenlovgivning til etterretning. Et våpenlovutvalg har en tid arbeidet med en gjennomgang av våpenlovgivningen. Når utvalget kommer med sin innstilling, vil klubben selvsagt vurdere utvalgets forslag, for så å eventuelt gi våre innspill til vårt overordnede organisasjonsledd, Norges Skytterforbund, som sammen med andre skytterorganisasjoner (DFS, NJFF og NOJS) står for de mer overordnede diskusjoner mot offentlige myndigheter.