Broen må stanses

HARDANGERBROEN: Professor i arkitektur Arne Eggen retter i Dagbladet 02.07.06 et angrep mot Statens Vegvesen, grunnet manglende vilje til å utlyse en arkitektkonkurranse. «Planleggingen av Hardangerbrua er en ytterst krevende oppgave i ett av Norges vakreste, men mest sårbare naturområder,» skriver han.«Brudeferden i Hardanger» tapte i 1995 knepent for «Vinternatt i Rondane» i NRK Nitimens kåring av vårt fremste nasjonamaleri. Geiranger og Nærøyfjorden fikk i fjor den gjeve statusen som del av Verdens Naturarv. Det hadde de aldri fått dersom det var planlagt en brokoloss i fjordlandskapet. I 1994 underskrev 70 000 folk en protest mot hengebro over Oslofjorden. En fjordtunnel ble heldigvis valgt. 70 prosent av passasjerpasseringen over Hardangerfjorden er turist- eller fritidstrafikk. Et flertall av disse vil betale for å beholde fergesambandet fremfor å få bro til erstatning, viser en stor brukerundersøkelse. Riksveifergecruisene er et trumfkort i verdiskapningen i landets mest kjente fjorder. «Nasjonal Turistveg» som i dag går gjennom Hardanger tillater ikke bygging av gigantbroen.

RIKSANTIKVAREN uttaler en sterk protest mot broprosjektet i en høringsuttale fra 2004: «Brua vil være et tungt og iøynefallende teknisk inngrep i dette særdeles verdifulle norske fjordlandskapet. I denne sammenheng kan nevnes at fjorden er rangert på førsteplass blant 115 reisemål på verdensbasis, nettopp på bakgrunn av sine landskapskvaliteter og estetikk. Turistene oppsøker fjorden for dens kvaliteter i så måte. Brua vil kraftig redusere en slik opplevelse og vil alltid våre å oppfatte som et fremmedelement i dette kulturpåvirkete landskapet som det knytter seg sterke tradisjoner til. Preget av urørthet sett i storskalasammen-heng er en vesentlig kvali-tet ...»Professor Eggen tar feil når han hevder at broen vil gi et betydelig løft for regionen. Kun 5 prosent av de spurte i Hardanger ønsker broen. I Hordaland som helhet er det kun 19 prosent (Valkampmåling 2005, Bergens Tidene). Landets fremste forskningsinstitusjon på fergeavløsningsprosjekt - Møreforskning - feller en knusende dom over det prestisjetunge og ekstavagante prosjektet i en kvalitetssikringsrapport for departementet i 2005. De fraråder bygging. Departementet unnlot å sende rapporten til Stortinget i vinter under behandlingen av prosjektet. Det nekter å tilgjengeliggjøre den avslørende rapporten for almenheten. Statens Vegvesen skriver i sin innstilling at det ikke kan dokumenteres at prosjektet vil få positiv betydning for reise- og næringsliv.

VEGDIREKTORATET frarådet prosjektet i sitt forslag til Nasjonal Transportplan.Prosjektet fordrer 700 millioner kroner i offentlig tislkudd som det store flertall i Hordaland og Hardanger mener bør brukes på andre underbudsjetterte tiltak, herunder rassikring og bedre veier. Broen til 2 milliarder kroner vil kun få en vintertrafikk på 500 kjøretøy i døgnet, og nes-ten ikke ha trafikk om natten.Det er i dag fire nattfergeavganger på sambandet. Det irreversible og største inngrep i det norske fjordlandskap noensinne kan fremdeles stanses.