Bruk reservasjonsretten

TJENESTEDIREKTIVET: LOs sekretariat skal idag ta stilling til EUs Tjenestedirektiv. Vi som representerer framtidas arbeidsstyrke mener sekretariatet må be regjeringen bruke reservasjonsretten. Vi vil sikre våre medlemmer like gode rettigheter som det våre foreldre har nytt godt av.

Debatten om EUs tjenestedirektiv er ikke bare et spørsmål om sosial dumping og muligheten til å opprettholde offentlige tjenester, det er et spørsmål om hva slags arbeidsliv vi vil ha. Både i Norge og i mange andre land foregår det en liberalistisk offensiv. Dette er en utvikling vi må bekjempe.

Tjenestedirektivet har som mål å øke konkurransen om å yte tjenester på tvers av grensene i EU og EØS. Vi er redde for at tjenestedirektivet vil føre til økt sosial dumping og en generell nedbygging av norske arbeiderrettigheter. Tjenestedirektivet vil føre til at kontrollen med arbeidslivet vris fra politikk til juss. Eller mer presist; fra politiske vedtak til EF-domstolen. Dette gjør arbeidslivet både usikkert og utstabilt.

Mange hevder at tjenestedirektivet ikke har noen innvirkning på norsk arbeidsrett. Ved inngåelsen av EØS-avtalen i 1994 ble det forsikret om at arbeidsretten fortsatt skulle styres nasjonalt. Gjennom fire dommer (Viking Line-, Laval-, Rüffert- og Luxembourgsakene) har EF-domstolen klart og tydelig vist hvordan tjenestedirektivet skal tolkes. Arbeidsrett kan altså ikke sies å være unntatt fra direktivet.

Tjenestedirektivet er på viktige punkter ullent formulert. Det sier ikke noe om hvilke offentlige tjenester som kan unntas fra direktivet, eller hvilke nasjonale regler som skal gjelde. I praksis betyr disse uklarhetene at beslutningene tas av EF-domstolen. Domstolen setter de fire friheter foran nasjonale interesser.

Hvis en norsk lov har virkninger vi ikke liker, er det mulig å endre den. I EU er den prosessen mer eller mindre umulig.

Vi kan ikke godta at arbeidstakernes vern bygges ned. Kampen mot tjenestedirektivet er en kamp for et anstendig og verdig arbeidsliv.

Vi er stolte av å tilhøre forbund som går foran for å bekjempe sosial dumping, sikre offentlige tjenester og jobbe for et rettferdig arbeidsliv. En norsk reservasjon mot tjenestedirektivet vil være en inspirasjon for kampen i andre europeiske land om å endre innholdet av tjenestedirektivet.

Vi er glade for at våre forbund har klare og tydelige vedtak som krever at Norge må reservere seg mot tjenestedirektivet, slik at lovlig arbeidskamp er mulig også i fremtiden.