Bygg etter behov

PRESIDENT I NORGES Idrettsforbund (NIF), Karl Arne Johannessen, vil ha debatt om fordelingen av offentlige midler til idretten, i lys av den nye medieavtalen for fotballen. (Dagbladet 9. juli). Det er bra. Vi trenger en levende debatt i idretten om hvilke virkemidler som skal benyttes for å få flest mulig barn og unge i aktivitet. Hovedspørsmålet hans er imidlertid om hvor vidt særforbund som er dyktige på aktivitetssiden, og som skaffer seg store markedsinntekter på grunnlag av det, skal få en mindre andel av de offentlige midlene som går til idrett. Jeg mener at svaret er innlysende. Bruk pengene der de har størst effekt. Det viktigste er at så mange barn og ungdommer som mulig får et positivt aktivitetstilbud, enten det er svømming, badminton eller fotball. Dette er også i henhold til målene for den statlige idrettspolitikken. Hvis tusenvis av barn i står i kø for å få spille fotball på grunn av for dårlig anleggskapasitet, er det et offentlig ansvar å bygge flere baner. NFFs oppgave er å fylle banene med aktivitet. Aktiviteten må styre fordelingen. Det skjer allerede en omfattende omfordeling av offentlige midler innen idretten i dag. Av de 1,2 milliardene som hvert år går til idretten av overskuddet til Norsk Tipping, går litt mer enn halvparten til finansiering av idrettsanlegg, og litt under halvparten til aktivitetstilskudd.

DEN DELEN av aktivitetstilskuddet som fordeles på de forskjellige særforbundene via NIF fordeles på følgende måte: Tallene viser at til tross for at fotballen organiserer om lag 25 prosent av alle aktive idrettsutøvere, mottar NFF drøye fem prosent av aktivitetstilskuddene. NFFs andel av tilskuddet til barn, ungdom og breddeidrett går uavkortet ut til konkrete tiltak i breddeklubber. Av toppidrettssatsingen som blir trukket fram av idrettspresidenten spesielt, er NFFs andel 1,3 prosent. Idrettspresidenten slår med andre ord inn en åpen dør når han reiser spørsmålet om omfordeling.

BYGG OG ANLEGG etter behov, er vår holdning. På landets fotballbaner er nå rundt 400.000 nordmenn jevnlig i aktivitet. Av disse er over 250.000 19 år eller yngre. Spesielt på jentesiden har det vært en gledelig vekst i aktiviteten de siste årene, og den skal vi stimulere ytterligere! For målet må jo være at jentene får et så godt tilbud at de vil holde fram som aktive idrettsutøvere i mange år framover. Utgangspunktet for offentlige tilskudd til idretten bør etter min mening være sterkt knyttet opp mot samfunnets mål om at en størst mulig del av befolkningen skal ha et aktivitetstilbud. Idretten og det offentlige har i over 50 år hatt et godt samspill på dette området. Det offentlige investerer i anlegg som en del av den samfunnsmessige infrastruktur, og idretten fyller anleggene med aktivitet. Prioritering av tilskudd til anlegg må, som i dag, skje i henhold til behov. Er det større behov for en idrettshall enn en fotballbane, så bør man bygge en idrettshall.

FOTBALLEN ER, og skal være, en del av en samlet norsk idrettsbevegelse. Derfor vil NFFs nye medieavtale på flere måter komme store deler av norsk idrett til gode. For det første vil vi investere i infrastruktur, blant annet på IKT-siden, som også andre idrettsgrener kommer til å nyte godt av. For det andre vil vi bruke ressurser på utdanning av ledere og trenere. I 2004 hadde NFF 40.000 personer på kurs. Deres kompetanse kan enkelt konverteres til andre deler av idretten. I tillegg vil vi fortsette markedssamarbeidet med andre særforbund. For noen måneder siden inngikk NFF avtaler med 14 av de minste særforbundene, om et markedssamarbeid som sikrer dem et minimum av inntekter fra NFFs samarbeidspartnere de neste tre årene. Jeg tror vi som idrettsbevegelse kommer lengre med denne typen samarbeid, enn om vi som enkelte har hevdet, skal straffe dem som gjør tingene riktig. Det blir det ikke mer aktivitet av - tvert imot! Formål: Spillemidler:   NFFs andel: Grunnstøtte NIF 100 mill kr   - Grunnstøtte særforbund 130 mill kr   8,6 mill. kr Barn, ungdom og breddeidrett 54 mill kr   8,8 mill. kr Toppidrett 65 mill kr   0,9 mill. kr Sum 349 mill kr   18,3 mill. kr