Charta 08

FREDSPRISEN: To dager før oppropet «Charta 08» ble offentliggjort i 2008, ble Liu Xiaobo arrestert av kinesisk politi. Dagbladet publiserer her hans opprop for frihet, demokrati og ytringsfrihet.

TITUSENER HAR STØTTET CHARTA 08: Her demonstrerer eksilkinesere i Los Angeles. Foto: AFP
TITUSENER HAR STØTTET CHARTA 08: Her demonstrerer eksilkinesere i Los Angeles. Foto: AFPVis mer

Våre grunnleggende verdier

Ved dette historiske veiskillet som vil bestemme Kinas framtidige skjebne, er det nødvendig å reflektere over moderniseringsprosessen som har pågått i løpet av de siste hundre åra og stadfeste følgende prinsipper:

Frihet: Frihet er kjernen av universelle verdier. Retten til ytring, publisering, tro, samling, organisering, reise, å streike og å marsjere og demonstrere er alle konkrete uttrykk for frihet. Der frihet ikke eksisterer, finnes det ikke noen moderne sivilisasjon å snakke om.

Menneskerettigheter: Menneskerettighetene er iboende rettigheter for alle mennesker. Å sikre menneskerettighetene er både det viktigste målet til en regjering og grunnlaget for statens legitimitet. Det er også forutsetningen for en politikk som «setter folket først». Kinas rekke av politiske katastrofer er alle tett knyttet til regjeringers forsømmelse av menneskerettighetene. Folket er grunnpilaren i en nasjon. En nasjon tjener sitt folk, regjeringen eksisterer for folket.

Likhet: Integriteten, verdigheten og friheten til hvert enkelt individ, uavhengig av sosial status, yrke, kjønn, økonomiske forutsetninger, etnisitet, hudfarge, religion og politisk overbevisning, er den samme. Prinsippene om likhet for loven for hvert enkelt individ og like sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske rettigheter for alle borgere, må håndheves.

Republikanisme: Republikanisme er «folkestyre, fredelig sameksistens», det vil si en deling av makten, slik at makten kan kontrolleres og balanseres. Et samfunn består av mange forskjellige interesser, forskjellige sosiale grupper og et mangfold av kulturer og trosretninger, som forsøker på en fredelig måte å håndtere offentlige affærer basert på lik deltakelse, rettferdig konkurranse og felles diskusjoner.

Demokrati: Den mest fundamentale betydningen av demokrati er at suvereniteten ligger hos folket og en regjering valgt av folket. Demokrati har følgende karakteristikker: (1) Den politiske maktens legitimitet kommer fra folket, kilden til politisk makt er folket. (2) Politisk kontroll blir utført gjennom valg gjort av folket. (3) Borgere har stemmerett. Offentlige tjenestemenn i nøkkelposisjoner på alle nivåer må være valgt, og valgene avholdes regelmessig. (4) Flertallets avgjørelser må respekteres, samtidig som mindretallets grunnleggende rettigheter må beskyttes. Med andre ord, demokrati er det moderne instrumentet for å skape et styre «fra folket, av folket og for folket».

Konstitusjonalisme: Konstitusjonalisme er prinsippet som garanterer grunnleggende friheter og rettigheter for folket slik det er nedfelt i en grunnlov, gjennom juridiske bestemmelser og rettsstaten, som begrenser og definerer regjeringens makt og atferd og å som sørger for nødvendig institusjonell kapasitet for å gjennomføre dette.

I Kina er tiden med keiserlig makt for lengst over og vil aldri komme tilbake. I resten av verden er autoritære regimer på defensiven. Borgere må bli de sanne herskerne i sine stater. Den grunnleggende veien framover for Kina må ligge i å forkaste den underdanige ideen om å være avhengig av «opplyste herskere» og «staute tjenestemenn». Det må spres offentlig kunnskap om folkets fundamentale rettigheter.

Våre grunnleggende krav

Som ansvarlige og konstruktive borgere, legger vi fram følgende konkrete forslag, som angår ulike sider ved statsadministrasjonen, borgernes rettigheter og interesser, og den sosiale utvikling:

1. Grunnlovsendringer: Slett klausuler i dagens grunnlov som ikke er i tråd med prinsippet om at suvereniteten ligger hos folket, slik at grunnloven kan bli et dokument som sikrer menneskerettighetene og åpner for utøvelse av offentlig styre. Videre må grunnloven bli den øverste loven som ikke noe individ, gruppe eller parti kan bryte og være fundamentet for å demokratisere Kina.

2. Maktfordeling: Skap et moderne styresett, som deler makten mellom forskjellige institusjoner og opprettholder kontrollmekanismer for å skille den lovgivende, dømmende og utøvende makt. Innfør prinsippet om rettsstaten og ansvarlige styresmakter, for å hindre overdreven utvidelse av makten til den utøvende myndighet. Myndighetene skal holdes ansvarlige overfor skattebetalerne. Opprett et skille mellom sentrale og lokale styresmakter og kontrollmekanismer for å holde dem atskilt. Sentralmakten må være tydelig definert i grunnloven og alle lokale områder må ha full autonomi.

3. Lovgivende demokrati: Lovgivende instanser på alle nivåer må opprettes ved direkte valg.

4. Uavhengig rettsvesen: Rettsvesenet må være upartisk, uten påvirkning utenfra, uavhengig og sikre juridisk rettferdighet. Det må opprettes en grunnlovsdomstol og mekanismer for å etterforske brudd på grunnloven. Partiets komiteer for politiske og lovgivende affærer må avvikles så snart som mulig, fordi de truer rettsstaten. Privat bruk av offentlige institusjoner må stoppes.

5: Offentlige institusjoner: Sett de væpnede styrkene under statlig kontroll. Militært personell må være lojale mot grunnloven og mot landet. Politiske partiorganisasjoner må trekke seg ut av de militære styrkene. Alle offentlig ansatte, inkludert politiet, må være politisk nøytrale. Offentlig ansatte skal ikke ansettes på bakgrunn av partitilhørighet.

6. Menneskerettighetsgarantier: Menneskerettighetene må sikres. Menneskeverdet må beskyttes. Opprett en menneskerettighetskommisjon, som ligger under det øverste demokratisk valgte organ. Ingen skal utsettes for ulovlig arrestasjon, varetekt, stevning, avhør eller straff. Avskaff systemet med rehabilitering gjennom arbeid.

7. Valg av offentlige tjenestemenn: Opprett et demokratisk system basert på «en person, en stemme». Innfør systematisk og gradvis direkte valg på administrative ledere på alle nivåer. Valg av tjenestemenn basert på fri konkurranse og folkets deltakelse er en grunnleggende menneskerettighet.

8. Urban-rural likhet: Avskaff det todelte registreringssystemet for husstander, for å sikre den grunnlovsfestede retten til likhet for loven og for å sikre borgernes rett til bevegelsesfrihet.

9. Organisasjonsfrihet: Borgernes rett til organisasjonsfrihet må sikres. Dagens system, med registrering i påvente av godkjennelse, må endres til en enkel protokollføring. Opphev forbudet mot politiske partier. Partiaktiviteter må reguleres etter loven og grunnloven. Avskaff ettpartisystemet. Innfør prinsippet om politiske partiers frihet og fri konkurranse mellom de politiske partiene.

10. Møtefrihet: Frihet til å fredelig samles, marsjere, demonstrere og uttrykke meninger er en grunnleggende rettighet, slik det er formulert i grunnloven. Disse rettighetene kan ikke bli ulovlig innskrenket av regjeringen eller det styrende partiet.

11. Ytringsfrihet: Ytringsfrihet, friheten til å publisere og akademisk frihet må innføres. Borgernes rett til innsyn i offentlige institusjoner må sikres. Innfør en nyhetslov og en publiseringslov, avskaff forbudet mot journalistisk rapportering, fjern paragrafen i straffeloven som gjør det kriminelt å oppfordre til å styrte statsmakten. Slutt å straffe ytringer som en forbrytelse.

12. Religionsfrihet: Religionsfrihet og trosfrihet må sikres, og stat og religion må skilles, slik at religiøse aktiviteter er beskyttet mot myndighetenes innblanding. Fjern lover og regler som hindrer religiøs frihet. Forby offentlig styring av religiøse aktiviteter. Systemet som pålegger religiøse grupper forhåndsgodkjenning for å registrere seg må avskaffes og erstattes med enkelt protokollføring.

13. Offentlig utdanning: Avskaff den politiske utdannelsen og politiske eksaminasjoner som er ideologibaserte og tjener ettpartistaten. Baser offentlig utdanning på universelle verdier og rettigheter.

14. Eiendomsrett: Innfør og beskytt den private eiendomsretten og innfør en fri og åpen markedsøkonomi. Friheten til å opprette bedrifter må sikres og administrative monopoler må avskaffes. Opprett en komité underlagt det høyeste folkevalgte organet for å administrere statlige eiendommer. Privatiseringen av jord må framskyndes og eiendomsretten til jord må garanteres, spesielt for bøndene.

15: Økonomiske reformer: Offentlig økonomi må demokratiseres og skattebetalernes rettigheter må sikres. Opprett strukturer og mekanismer for et offentlig økonomisk system, med klart definerte ansvarsområder. De økonomiske styresmaktene må desentraliseres. Skattesystemet må reformeres ved å kutte i skattene, forenkle skattereglene og fordele skattebyrden likere. Skattene må ikke økes uten godkjennelse av samfunnet gjennom valg eller vedtak av valgte organer. Senk barrieren for å kunne delta i finanssektoren og legg til rette for utviklingen av private finansinstitusjoner.

16: Velferd: Opprett et velferdssystem som sikrer alle borgere og gir dem grunnleggende tjenester innen utdanning, helse, eldreomsorg og sysselsetting.

17: Miljøvern: Beskytt miljøet, arbeid for bærekraftig utvikling og ta ansvar for framtidig generasjoner og hele menneskeheten. Fordel ansvaret på myndighetene på alle nivåer. Stimuler til deltakelse og oppsyn av miljøvernorganisasjoner.

18: Føderal republikk: Arbeid for regional fred og utvikling, med likhet og rettferdighet som mål. Beskytt de frie systemene i Hong Kong og Macau. Arbeid for en forsoning mellom Fastlands-Kina og Taiwan gjennom forhandlinger og samarbeid. Undersøk mulige veier til felles framgang for alle etniske grupper og opprett en føderal kinesisk republikk innenfor et demokratisk og grunnlovsbasert styre.

19. En rettferdig overgang: Gjenopprett statens gode rykte og gi kompensasjon til individer som er blitt forfulgt for sine meninger, så vel som deres familier. Sett alle politiske fanger og samvittighetsfanger fri. Løslat alle som er dømt for sin tro. Opprett en sannhetskommisjon, for å avdekke sannheten i vår historie. Jobb mot sosial forsoning på dette grunnlaget.

Teksten er oversatt fra engelsk og forkortet av Dagbladet. Hele dokumentet kan leses på engelsk her.