Dagbladet har brutt god presseskikk

Her er uttalelsen fra Pressens faglige utvalg (PFU) i Spetalen-saken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder i utgangspunktet et førstesideoppslag i Dagbladet, med tittelen «Kjendis-milliardær amok på utested». Avisen fulgte dagen etter opp saken med et nytt oppslag på forsiden, og denne gang med navngivelse av finansmannen Øystein Stray Spetalen. Sistnevnte påklager det han betegner som en grovt krenkende og løgnaktig framstilling av restaurantepisoden, ensidig basert på anonyme kilder. Klageren viser til skriftlige erklæringer fra flere som var til stede den aktuelle kvelden, og som ikke kjenner seg igjen i avisens «overdramatiserte» beskrivelse av hendelsesforløpet.

Dagbladet går fullt og helt god for sin saksframstilling, basert på troverdige kilder. Avisen påpeker at hendelsen fant sted i det offentlige rom, og mener den definitivt hadde offentlig interesse. Når det gjelder navngivelsen av klageren andre dag, viser Dagbladet til at han selv allerede hadde sendt ut en identifiserende pressemelding. Avisen finner det ellers påfallende at støtteerklæringene fra klagerens venner kommer samtidig og samstemt.

Pressens Faglige Utvalg legger til grunn at dersom Dagbladets beskrivelse av hendelsen skulle være korrekt, er den uomtvistelig av offentlig interesse. Dette sett på bakgrunn av klagerens betyningsfulle samfunnsposisjon som storinvestor. Etter utvalgets mening må han derfor være innforstått med og forberedt på å komme i pressens søkelys i ulike sammenhenger.

Utvalget viser imidlertid til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet framgår at bruk av anonyme kilder stiller særlig strenge kildekritiske krav. Etter utvalgets mening innebærer de påklagede oppslagene en så sterk belastning for klageren, at avisen på en helt annen måte enn bare å referere anonyme kilder, skulle ha sannsynliggjort og underbygget riktigheten av påstandene overfor leserne. I en situasjon som denne, er det etter utvalgets mening ikke pressetisk tilstrekkelig at redaksjonen selv hevder at den betrakter kildene som troverdige.

Utvalget kan for øvrig ikke se at det oppfølgende oppslaget, der klageren gis støtte av investorkollega Petter Stordalen, oppveier forsømmelsen fra dagen før. Tvert imot gjentas de anonyme kildenes udokumenterte utsagn.

Dagbladet har brutt god presseskikk.