Dagbladet og tjenestedirektivet

ARBEIDSMARKED: Dagbladets leder 1.6. fastslår uten videre at «hverken LO eller Regjeringen vil protestere mot (tjeneste-) direktivet. Bare Nei til EU». I en ellers innsiktsfull leder er dette spådomskunster. For øvrig sier jo Dagbladet: «Resultatet, etter at EU-kommisjonen igjen har flikket på direktivet, er at den frie flyten i prinsippet skal skje, med mindre vertslandet har gode grunner til å motsette seg det. Så blir det opp til EUs organer å godta om eksempelvis Norges argumenter er i tråd med EU-retten. Kompromisset innebærer dermed at EU-domstolen i siste instans vil avgjøre hvilke tjenester som skal kunne konkurrere i Norge, og på hvilke vilkår.» Presist! Her ligger også et av Nei til EUs sterkeste ankepunkter mot direktivet: Det er (bevisst) uklart. Det legger bevisbyrden på Norge. Det flytter avgjørelsene om viktige spørsmål som helse, miljø, sikkerhet og kvalitet forbundet med tjenester og tjenesteyting fra norsk forvaltning, politikk og rett, til EU-kommisjonen og EU-domstolen. Med høyst usikkert utfall, men med grunn til uro for norsk arbeidsliv og norske velferdsordninger.

ER DET, som Dagbladet hevder, kun Nei til EU som vil arbeide mot at dette direktivet blir norsk lov? Avisa har ikke fått med seg at årsmøtet i Sør-Trøndelag Arbeiderparti krever norsk veto? Eller at Handel og Kontor i Norge gjør det? Transportarbeiderforbundet? Hovedkonferansen for forbundene i Aker Kværner? At Senterpartiet har flagget dette synet, SV det samme?

VI TRO DETTE er en snøball som vil kunne vokse seg stor. Når innsikt og kunnskap spres. Når konsekvensene blir tydeliggjort. Da tror vi kanskje det er mulig å bevege en bred opinion for å hindre dette direktivet for forsterket sosial dumping i Norge. Alle bør merke seg det LO skriver i sitt høringsbrev: «Forslaget slik det nå framstår, inneholder likevel fremdeles uklarheter på viktige områder. LO vil derfor avvente den videre utvikling før det tas endelig stilling til om LO vil anbefale Regjeringen å benytte reservasjonsretten i EØS-avtalen (veto) mot innføring av direktivet». Nå er direktivet ferdig. De kritiske spørsmål LO stiller i sitt brev har enten ikke fått svar, eller er ikke imøtekommet. Det blir spennende å se hvor LO lander fram mot direktivet kommer til Norge i 2007. Ingen ting er så sikkert som Dagbladets leder gir inntrykk av. At ting kan endre seg raskt i norsk politikk har vel de siste dagers Statoil-hendelser demonstrert på en svært tydelig måte?