Dagbladets domstol

DAGBLADET HAR helt rett i at mine uttalelser om at Osman Omar Osman ikke bør utleveres til Norge, sier noe om mine grunnleggende holdninger. Men uttalelsene sier ikke mer om holdningene mine enn at jeg mener kriminelle utlendinger skal dømmes og sone i hjemlandet. Avisens kritikk på lederplass 12. mars om at jeg fører en sleivete argumentasjon, er påstander som i grunnen rammer avisen mest selv. Allerede i november i fjor innstilte UDI på at Osman skulle fratas statsborgerskapet fordi han hadde søkt under dekke av både falskt navn og alder. Det innebærer at Osman i utgangspunktet ikke er norsk. At statsborgerskapet ble tilbakekalt bare 4 måneder etter at det var innvilget, forteller en helt annen historie enn det Dagbladet forsøker å presentere.

Dagbladet poengterer sin uenighet i saken gjennom å mene at statsborgerskap utelukkende er en rettslig status fullstendig frakoblet det moralske. Men når det hittil ikke er presentert noen bevis for annet enn at Osman oppga gal identitet, er det heller ikke grunnlag for å hevde noe annet enn at UDIs avgjørelse er rett. Osman er dermed heller ikke å betrakte som norsk statsborger. At han er dømt for drap av en domstol i et utenlandsk land gjør han heller ikke mer norsk enn tidligere. Selv om Dagbladet later til å mene det.

FrP ER MOTSTANDER av dødsstraff. Ingen kriminelle handlinger rettferdiggjør at staten tar fra livet av gjerningsmannen. Men det blir det håpløst at Norge skal løse vår uenighet med andre lands straffenivå gjennom å kreve kriminelle utlendinger overført til soning i Norge. Dessuten er det også et vesentlig poeng at slik det foreløpig ser ut, så risikerer ikke Osman at dommen mot han blir stående som en dødsdom.