Dagbladets sviktende grunnlag

TO UKER ETTER at det ble sendt har Utlendingsnemnda (UNE) fortsatt ikke lykkes i å få på trykk tilsvaret til Dagbladets oppslag om at «Utlendingsmyndighetene får sterk kritikk i dommen fra Oslo tingrett», som gjaldt utvisning av en nigerianer, gift med en norsk statsborger. Gjennom sitater fra dommen ville den ansvarlige nemndlederen vise hvor feilaktig Dagbladets utlegning av innholdet var.

Mens en betimelig korrigering av Dagbladets framstilling utsettes inntil redaksjonen mener tida har gjort den «uaktuell», kaster avisa seg i stedet over nok en utlendingssak, denne gang med en oppfølgende kommentar der den sterke ordbruken igjen står lite i stil med UNEs håndtering av saken.

I lederen 5.3. om den pakistanske familien Dar på Nesodden er dommen at «En mer meningsløs beslutning skal man lete lenge etter». Det gis videre uttrykk for at familien Dars historie er «et lærestykke i asylsøkernes rettsløshet» og at bl.a. familiens sterke støtte i nærmiljøet gjør «UNEs stivnakkethet enda mer grotesk». For riktig å toppe den retoriske språkbruken omtaler avisa utlendingsmyndighetenes håndtering av familiefaren som en «trakassering som må tolkes som et håndslag til verdens terrorister».

DET ER ÅPENBART forskjell på Dagbladets medievirkelighet og den komplekse virkelighet som UNEs saksforberedere og beslutningsfattere må forholde seg til. Avisa skriver at familien i Pakistan «har opplevd drapstrusler og mordbrann». Her berøres en problemstilling som er aktuell, idet familien har påberopt seg dette. Utlendingsmyndighetenes oppgave er å undersøke grunnlaget for en slik anførsel. Men Dagbladet har fasiten. Og avisa tar seg ikke bryet med å begrunne konklusjonen nærmere eller referere begrunnelsen i UNEs omfattende vedtak, som peker på flere svakheter ved klagernes anførsler.

Avisa bryr seg heller ikke om at UNE har fått medhold både i tingretten og lagmannsretten og at tingretten om «mordbrannen» bl.a. uttaler: «Ifølge den fremlagte dokumentasjon konkluderes med at brannen kunne tilbakeføres til en kortslutning i det elektriske anlegget, og at det kun representerer en påstand når Dar hevder at dette ikke medfører riktighet».

DAGBLADET SIER FNs torturkomite har sagt seg villig til å behandle saken og at Sivilombudsmannen har bedt om at familien får bli i landet til komiteen har behandlet den. Faktum er at Torturkomiteen har bedt Dar vurdere å trekke sin sak for komiteen fordi det er tvilsomt om vilkårene for behandling der foreligger og at lagmannsretten har lagt til grunn at saken ikke er aktuell for komiteen. Og Sivilombudsmannen har ikke bedt om at familien får bli, men tvert imot besluttet å stanse behandlingen av Dars sak.

Familiens sak er først behandlet av UDI, deretter klagebehandlet av UNE. Etter nye anførsler fra familien ble saken nok en gang behandlet i klageinstansen, med samme resultat. Deretter har saken vært behandlet både i tingretten og lagmannsretten. Dessuten har klagerne brakt saken inn for Sivilombudsmannen og FN. Domstolene har så langt gitt UNE medhold i at avslaget er forsvarlig. Det er altså denne omfattende prosessen Dagbladet beskriver som «et lærestykke i asylsøkernes rettsløshet».