Databaser i språkforskningen

FORSKNING: I en kronikk 28.3. etterlyser tre framstående språkforskere en mer aktiv holdning fra Forskningsrådet når det gjelder oppbygging av språkdatabaser. I Forskningsrådet har vi lenge arbeidet med dette temaet og vi vil ytterligere forsterke dette arbeidet de kommende år.Moderne informasjonsteknologi gir nye muligheter også til språkforskningen. Sammen med flere andre aktører har Forskningsrådet i flere år arbeidet for å få opprettet en norsk «språkbank», som kan være en felles ressurs for språkforskningsmiljøene. Vi har pekt på behovet for en slik satsing ved flere anledninger, ikke minst i vårt innspill til arbeidet med den ferske stortingsmeldingen om forskningspolitikk. Vi har også fremmet saken i våre budsjettforslag og for 2007 foreslår vi en vekst til såkalte infrastrukturtiltak på dette feltet.Kronikkforfatterne har rett i at teknologifagene i det siste har hatt høy prioritet når det gjelder utstyrsinvesteringer. Dette er også i tråd med forskningsmeldingens intensjon, som Stortinget har sluttet seg til, men våre budsjetter har de siste årene har på langt nær dekket behovene. Det er vår ambisjon at også humanioraforskerne skal nyte godt av økte investeringer i infrastruktur. Derfor har vårt divisjonsstyre for vitenskap nylig lagt til rette for at støtte til slike tiltak kan finne sted i forbindelse med vår utlysing av midler til avansert vitenskapelig utstyr for 2007. Forskningsrådet ser det som svært positivt at flere arbeider for å skape forståelse for disse behovene.

TIL SLUTT: Bondi Johannessen, Vangsnes og Åfarli tar også opp en konkret søknad om økonomisk støtte som de har fått avslag på fra Forskningsrådet. Vi kommenterer vanligvis ikke enkeltsøknader, men til denne saken er det på sin plass å påpeke at vi allerede i utlysningsteksten la økonomiske rammer for søknadene. Søknadssummen fra de tre forskerne oversteg langt våre rammer, og var dermed åpenbart for omfattende i forhold til hva som lot seg finansiere.