De uønskede

Det er en menneskerettighet å kunne bevege seg fritt.

UØNSKET: Vi nærmer oss opprettelsen av forbudssoner for rusmisbrukere. Det er et alvorlig rettsikkerhetsproblem, mener Gatejuristen.
Foto: Linn Cathrin Olsen / SCANPIX
UØNSKET: Vi nærmer oss opprettelsen av forbudssoner for rusmisbrukere. Det er et alvorlig rettsikkerhetsproblem, mener Gatejuristen. Foto: Linn Cathrin Olsen / SCANPIXVis mer

Gatejuristen - et alternativt rettshjelpstiltak for folk med rusproblemer - har flere klienter som har blitt bortvist fra det politiet definerer som «problemområder» i Oslo. Dette omfatter deler av Grünerløkka, Vaterland og områdene rundt Oslo S. Vi har bedt om begrunnelse for bortvisningene, og fått skriftlig svar om at de har skjedd på grunn av mistanke om kjøp eller salg av narkotika - eller mistanke om ønske om kjøp. Det er ingen fast praksis om ransaking eller beslag før bortvisning, og det kan i tidvis synes som om politiet finner det tilstrekkelig at man oppholder seg der det omsettes narkotika.

Det er en menneskerettighet å kunne bevege seg fritt. Å fravike dette krever hjemmel. Politiet kan gripe inn for å avverge eller stanse lovbrudd, men inngrepene forutsetter at det foreligger en konkret og nærliggende risiko for lovbrudd. Det stilles krav til denne vurderingen, og hensynet til borgernes handlefrihet taler for tilbakeholdenhet med preventiv inngripen. Gatejuristen stiller spørsmål ved om politiets praksis med å bortvise uten ransaking og beslag, er lovlig.

«Problemområdene» er områder med hjelpetiltak som feltpleien og sprøyteutdelingen m.m. Disse stedene tilbyr nødvendig helsehjelp for rusavhengige, rent brukerutstyr, mat og det er her =Oslo-selgerne henter sine blader. Det at så kritiske områder blir berørt gjør at bortvisningene utgjør uforholdsmessig store inngrep. Rettssikkerhetshensynet gjør seg derfor særlig gjeldende.

Vi er godt kjent med at politiets bortvisninger skjer muntlig. Bortvisningene kan også muntlig bli utvidet og det kan gis dispensasjoner for visse gjøremål i området. Dette er betenkelig. For det første er det vanskelig å oppfatte detaljerte beskjeder når man kun får dem muntlig. For det andre vil det være praktisk umulig å etterprøve en muntlig praksis. Det bør være et minstekrav at vedtaket er skriftlig.

Kåre Stølen ved Grønland politistasjon sier at han ikke tror narkotikaomsetningen har gått ned som følge av den massive bortvisningspraksisen. Den er derfor ikke er et konstruktivt virkemiddel for å bekjempe narkotikaproblemene i Oslo, men nærmer seg heller en opprettelse av forbudssoner tilsvarende de man hadde i København. Situasjonen der var inntil nylig at uteliggere, rusmisbrukere, og prostituerte ikke hadde adgang til visse områder av byen. Etter årelang kritikk er nå disse sonene opphevet. Vi oppfordrer politiet i Oslo til å gjøre det samme.

Følg oss på Twitter