Debutant som lovar og innfrir

Dikt som bølgjar mellom liv og død.

BOK: Noko ved denne boka, frå bokbunad og diktoppsettet, kan, få ein til å forventa seg det ordinære.

Eg veit ikkje kven eg måtte koma til fornærma ved å seia dette, men det er noko på same tida traust og forsiktig over omslag og inngangsdikta som skapar ei kjensle av det kjente og trygge.

Komplekst

Men dette inntrykket vert brote sakte ned. Og det ein trudde var ein ung mann si heilt personlege erfaring, stig etter kvart fram som noko mykje meir universelt og komplekst. Kven er «du»? Og kva er bølgjene? Og kva er det som finst? Alt vert det stilt spørsmål ved etter kvart som boka utviklar sine tema.

Gjennom dei fire bolkane «eg gir deg eit namn», «det langsame lyset», «on every street» og «ingen visste om songen din» skriv Jon Olav Sørhaug fram nokre relasjonsskildringar på eit djupt psykologisk plan. Ein føler etter kvart at dette omfattar både tilhøvet til vår bror, i forståinga vår neste, til alle barn og til vårt eige indre barn. Til det sårbare som lever inne i oss alle, det som vert forlate i situasjonar der det ikkje vert teke vare på.

I tillegg handlar det om det å miste eit barn, det å miste ein bror inn i altfortærande narkomani,

den brune madrassen på betonggolvet

berre ei smal lystunge strekkjer seg

frå dei øvste spilene i vindaugsskjermen

og inn i det kalde rommet

det glinsar i kanylen

og i auga dine

finst det ein lysande tråd

(…)

eller det handlar om å miste nokon i bølgjene, i flodbølgjer av hav eller overveldande massivt liv. Det finst eit tema som går frå rørsle til det forsteina, frå liv til død og inn i levande minne. Av og til kjennest orda for alminnelege til å bera så tunge opplevingar, av og til vert dei presentert i samanhengar der det vert for predikerbart, men andre gongar kjem dette gjennom med overraskande kraft:

vatnet

som skyl gjennom hjarta ditt

vaskar deg langsamt

til stein

I eit landskap der ein kan tenkje seg at Jon Fosse har skrive og mange har levd, er dette ein debut som både innfrir og lovar noko for framtida.