LEKEN: Det er paradoksalt at arbeidslivet trekker fram sosiale ferdigheter som noe av det viktigste i framtidas arbeidsliv, samtidig som det fra politisk hold framstår som lite ønskelig å sikre leken, den viktigste arenaen for øving av sosiale ferdigheter, i den snart fornyede læreplanen, skriver innsenderen. Foto: NTB Scanpix
LEKEN: Det er paradoksalt at arbeidslivet trekker fram sosiale ferdigheter som noe av det viktigste i framtidas arbeidsliv, samtidig som det fra politisk hold framstår som lite ønskelig å sikre leken, den viktigste arenaen for øving av sosiale ferdigheter, i den snart fornyede læreplanen, skriver innsenderen. Foto: NTB ScanpixVis mer

Skole:

Den frie leken er ingenting å frykte

Vi trenger kreative mennesker som tør å tenke annerledes, som har selvtillit til å prøve og feile. Dette læres ikke bak en pult men i aktivitet og samspill med andre.

Meninger

«Læring og lek går hånd i hånd, det er ingen motsetning mellom lek og læring.» Dette sier jeg meg enig i. Derfor blir jeg forundret hver gang det fortsettes med argumenter mot å jobbe for en mer lekpreget skolehverdag.

Linn therese Myhrvold.
Linn therese Myhrvold. Vis mer

Det skapes et inntrykk av at lærere som tar til orde for mer lek og friere rammer egentlig ber om økt detaljstyring. Slik er det ikke. Det mange lærere, meg selv inkludert, tar til orde for, er et ønske om en mindre stressende skolehverdag slik at vi i større grad kan ta utgangspunkt i det som opptar elevene «her og nå».

Det betyr ikke at vi ikke skal ha mål. Det ville være å be om en skolehverdag uten rammer. Slik kan det ikke være. Vi trenger struktur, og vi må sikre at alle elever får et likeverdig opplæringstilbud uavhengig av hvor de bor.

Det betyr ikke at lesing, skriving eller regning skal nedprioriteres. Tvert imot betyr det å legge bedre til rette for aktiviteter hvor elevene får være kreative og utforskende, for dernest å ta tak i disse opplevelsene i videre arbeid nettopp gjennom lesing, skriving og regning. Med andre ord: Ved å slippe leken fri kan videre læring ta utgangspunkt i elevenes egne erfaringer og felles opplevelser. Mine egne, likevel anekdotiske, erfaringer tilsier at dette gir økt motivasjon og mestringsfølelse blant elevene mine.

Den frie leken er ingenting å frykte. Tvert imot er den nødvendig. Politikere ivrer ofte etter å snakke om hvilke ferdigheter elevene må ha for å mestre framtidas arbeidsliv. Da framstår det paradoksalt at representanter fra arbeidslivet trekker fram sosiale ferdigheter som noe av det viktigste, samtidig som det fra politisk hold framstår som lite ønskelig å sikre leken, den viktigste arenaen for øving av sosiale ferdigheter, i den snart fornyede læreplanen.

Vi trenger kreative og nytenkende mennesker, som kan samarbeide med andre og bygge videre på andres ideer. Vi trenger mennesker som våger å ta nye sjanser, som stadig leter etter nye og bedre løsninger og som tør å tenke annerledes. Vi trenger robuste mennesker med god selvtillit, som vet at prøving og feiling er en viktig del av det å lykkes. Disse egenskapene og ferdighetene læres ikke bak en pult, men i aktivitet og samspill andre.

Det er flott at en undersøkelse fra Hedmark viser at de spurte elevene trives godt på skolen. Det er også bra at siste PIRLS-test viser at elevene på 4. trinn leser bedre. Det er gledelig med alt som er godt, og mye er godt. Likevel er det mye som må tas tak i.

Lærernes og elevenes bidrag i skoledebatten må ikke avfeies som «bare anekdoter». Politikerne må finne fram lytteørene, og ta på alvor at mange elever opplever en skolehverdag som gjør dem syke av stress, at mange elever ikke opplever mestring og at mange lærere mener at skolen ikke alltid klarer å ivareta barnas beste.

Våre beretninger springer ut fra et genuint ønske om å gjøre skolen bedre for alle barn. Det er verdt å lytte til. Så er selvfølgelig politikerne hjertelig velkomne til å hospitere i skolen, dersom de ønsker førstehåndskunnskap om den virkeligheten som møter mange elever og lærere. Man lærer gjerne mer av det, enn å utelukkende forsøke å forstå den gjennom statistikk og papir.