Trygge arbeidsforhold: Det er politiet som etterforsker og som skal konkludere i straffesaker. Ikke Arbeidstilsynet., skriver Hanne Luthen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix
Trygge arbeidsforhold: Det er politiet som etterforsker og som skal konkludere i straffesaker. Ikke Arbeidstilsynet., skriver Hanne Luthen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / ScanpixVis mer

Sikkerhet på arbeidsplassen

Den tragiske ulykken berørte oss da, og den berører oss nå

Utenlandske arbeidstakeres sikkerhet og arbeidsforhold har høy prioritet i Arbeidstilsynet.

Meninger

Jonas Bals er i et innlegg i Dagbladet tidligere denne uken kritisk til hvordan Arbeidstilsynet har håndtert ulykken som rammet Ramunas Gudas. Bals kommer i tillegg med flere påstander om hvordan Arbeidstilsynet generelt forholder seg til utenlandske arbeidstakere og hvordan vi følger opp tips, ulykker og gjennomfører tilsyn. Vi kjenner oss ikke igjen i disse generelle beskrivelsene.

Likevel er det arbeidsulykken som rammet unge Ramunas Gudas fra Litauen for 5 år siden, vi vil vie mest oppmerksomhet nå. Dette fordi denne tragiske ulykken berørte oss da, og den berører oss nå. Arbeidstilsynet har vært opptatt av hva vi kan lære av ulykken.

Arbeidstilsynet vil gi honnør til LO Asker og Bærum, og Heismontørene spesielt, for engasjementet de har vist etter ulykken i 2013. Det har gjort inntrykk på mange, også oss.

Bals er kritisk til at Arbeidstilsynet ikke snakket med Ramunas etter ulykken. Vi forstår at det kan være naturlig å tenke at Arbeidstilsynet normalt snakker med de som er utsatt for en ulykke, men politiet og Arbeidstilsynet har ulike roller når det skjer en arbeidsulykke.

Arbeidstilsynet skal gjennom tilsyn kontrollere om det har skjedd brudd på arbeidsmiljøregelverket. Vi skal kartlegge om arbeidsgiver eller andre i kontraktskjeden har gjort noe klanderverdig knyttet til dette regelverket i forbindelse med ulykken, og i så fall kreve endringer for å unngå ulykker i fremtiden. Vi skal også bistå politiet med å kartlegge om det kan være brudd på arbeidsmiljøregelverket som bør etterforskes og straffes.

Det er politiet som etterforsker og som skal konkludere i straffesaker. Ikke Arbeidstilsynet.

Etter ulykken der Ramunas ble skadet, var vi på ulykkesstedet og innhentet informasjon. Vi snakket med de som var tilstede da ulykken skjedde. Vi snakket med arbeidsgiver. Vi hentet inn dokumentasjon fra - og om - byggherren, hovedentreprenøren og arbeidsgiveren til Ramunas. Den informasjonen vi innhenter, samt måten vi gjør det på, vil være den samme uavhengig av om den skadde er fra utlandet eller er norsk.

Ut fra de opplysningene vi fikk, og den dokumentasjonen vi innhentet, fant vi ikke grunnlag for å konkludere med at brudd på arbeidsmiljøregelverket var årsak til ulykken. Vi fant ikke tilstrekkelig grunnlag til å slå fast at noen kunne holdes ansvarlig for ulykken. Derfor anbefalte ikke Arbeidstilsynet politiet å starte etterforskning med utgangspunkt i brudd på vårt regelverk. Ut fra dette, måtte politiet vurdere om de likevel skulle starte etterforskning. Denne beslutningen er politiets, ene og alene.

Ved flere anledninger i årene etter ulykken har vi i Arbeidstilsynet tatt initiativ overfor politiet og tilbudt vår bistand for å belyse saken grundigere. Vi har brakt fram forhold som heismontørene har vært opptatt av. Vi har deltatt i flere møter med politiet for å bistå i deres etterforskning - for å få alle steiner snudd.

Arbeidstilsynet og LO har felles mål. Vi jobber for god sikkerhet og anstendige arbeidsforhold for alle arbeidstakere. Å bekjempe at utenlandske arbeidstakere utsettes for sosial dumping har svært høy prioritet i Arbeidstilsynet.

Dette arbeidet er ikke bare viktig. Det er også krevende. Vi vinner nye erfaringer og vi lærer.

I arbeidet med ulykken i 2013 da Ramunas Gudas ble hardt skadet, har vi lært hvor viktig det er å grave ekstra dypt, bredt og lenge når det skjer ulykker med utenlandske arbeidstakere. Vi har også lært at dersom det skjer liknende ulykker, så vil vi be politiet om å sette i gang etterforskning, selv om vi gjennom tilsyn ikke har greid å dokumentere brudd på arbeidsmiljøregelverket som vi er ansvarlige for.

Bals maler med bred pensel når han videre i innlegget kritiserer hvordan Arbeidstilsynet generelt forholder seg til utenlandske arbeidstakere og hvordan vi følger opp tips, ulykker og gjennomfører tilsyn. Påstandene Bals kommer med her, får stå for hans egen regning.

La det likevel ikke være tvil: Arbeidstilsynet snakker med arbeidstakerne når vi er på tilsyn, både de utenlandske og de norske. Selv om vi normalt ikke snakker med den skadde i et ulykkestilsyn, så snakker vi med arbeidstakerne når vi gjør tilsyn generelt.

Bals går langt i å antyde at Arbeidstilsynet generelt ikke kommuniserer med utenlandske arbeidstakere på tilsyn. Det er direkte feil.

I uanmeldte tilsyn, som for eksempel aksjoner, er nettopp det å snakke med arbeidstakerne nødvendig for å innhente informasjon. Vi innhenter informasjon fra arbeidstakerne fordi vi vet at dette er viktig.

I mange tilfeller ber vi også arbeidstakerne om å fylle ut et spørreskjema om arbeidsforholdet og arbeidsvilkårene. Disse skjemaene finnes på mange språk. I likhet med fagbevegelsen, har vi ansatt folk som snakker de språkene vi møter når vi er ute i virksomhetene på tilsyn. Vi har inspektører som snakker blant annet polsk, rumensk, litauisk, bosnisk og bulgarsk. Vi skulle gjerne hatt enda flere.

LO og Arbeidstilsynet samarbeider på flere måter for å bekjempe sosial dumping

Vi i Arbeidstilsynet er overbevist om at det er bare en vei å gå. Det er å fortsette å styrke vårt samarbeid.